Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Skuespilleragenter

Skuespilleragenter

Tips til deg som vurderer å skaffe deg en agent.

Om du vurderer å skaffe deg en agent er det flere ting du bør tenke på, og spesielt hva du ønsker å få ut av å hyre en agent. Agenter har ikke nødvendigvis som oppgave å skaffe deg mer arbeid, men de tilbyr som regel å bistå i forhandlinger, kontraktsinngåelser og økonomispørsmål, og de kan promotere deg i sine kanaler.

Profesjonelle agenter tar vanligvis 10-15 % av inntekten din i honorar for sitt arbeid. Ønsker du å inngå et samarbeid med en agent anbefaler vi å inngå en skriftlig avtale med agenten. Avtalen bør blant annet spesifisere hvor mye agenten skal ha i honorar, hvordan dette skal beregnes (om det skal trekkes av din brutto- eller nettoinntekt) og om agenten skal ha betaling også for oppdrag som er forhandlet fram uten hjelp fra agenten.

Istedenfor å ha en profesjonell agent kan en be en kollega, venn, slektninger eller andre en har tillit til å representere seg. Da er det selvfølgelig viktig at denne personen kjenner til de relevante tariffavtaler og regelverk. Det går også an at flere skuespillere går sammen i en gruppe som lærer av hverandre og representerer hverandre i forhandlinger.

FØR DU INNGÅR ET SAMARBEID MED EN AGENT:

 • Tenk gjennom hvorfor du ønsker å ha en agent. Er det for å få hjelp med forhandlinger og kontraktinngåelser? Er det fordi du ønsker flere jobber? Ønsker du at agenten kun skal hjelpe deg med å få jobb i utlandet? Velg en agent som har kompetanse på det du ønsker hjelp til. Ønsker du hjelp til å få jobber i utlandet, bør du undersøke om agenten har kontakter og erfaring med dette. 
 • Gjør undersøkelser og forsikre deg om at agenten du velger har erfaring med skuespilleres ansettelsesforhold og at agenten kjenner til de tariff- og rammeavtaler som Norsk Skuespillerforbund har inngått med ulike aktører i bransjen.
 • Sørg for at agenten kjenner til at du har inngått avtale om rettighetsforvaltning med Norsk Skuespillerforbund, og hva dette innebærer.
 • Du bør undersøke om agenten også driver med casting i tillegg til agentvirksomheten. En agent som også driver med casting skal ikke bare ivareta skuespillernes interesser, men også produsentens interesser. Du bør overveie nøye om du ønsker en agent som må balansere disse hensynene.
 • Du bør ikke ha flere agenter samtidig uten å opplyse om dette.

GODE RÅD TIL AGENTAVTALENS INNHOLD:

 • Vi anbefaler at avtale med agent alltid inngås skriftlig.
 • Sørg for å lese avtalen nøye, og send gjerne en kopi til Norsk Skuespillerforbund så vi kan gi deg en vurdering av avtalen før du skriver under.
 • Avtalen bør som minimum inneholde bestemmelser om størrelsen på og beregningen av agentens honorar, om agentens honorar skal trekkes av din brutto- eller nettoinntekt, om agenten skal ha betaling også for oppdrag som agenten ikke har forhandlet fram, oppsigelsesfrister samt agentens og dine egne særlige forpliktelser.
 • Agenthonoraret bør ikke overstige 15 % av skuespillerens totale lønn/honorar per engasjement.
 • Det bør avtales at skuespillerens lønn/honorar etter fradrag av agenthonorar, som minimum skal tilsvare Norsk Skuespillerforbunds tariff/-rammeavtalers minstesatser.
 • Det bør være tydelig avtalt hvem som utbetaler honorarer, både til deg selv og til agenten.
 • Det bør være tydelig avtalt i hvilket omfang agenten skal involvere seg i avtaler om arbeid som du allerede har inngått.
 • Du bør være oppmerksom på omfanget av agentavtalen, og i hvilken grad dette begrenser deg. Dersom du fortsatt ønsker muligheten til å skaffe deg oppdrag på egen hånd, må kontrakten ikke blokkere dette. Sørg også for å avklare om agenten tar betalt også for oppdrag du forhandler frem selv.
 • Avtalen bør kunne sies opp, også hvis den er tidsbegrenset. Oppsigelsestiden bør ikke avtales til mer enn tre måneder.
 • Du bør aldri akseptere en bestemmelse om at du er forpliktet til å betale agenthonorar for avtaler om arbeid som inngås etter agentavtalens opphør.

MENS DU HAR KONTRAKT MED AGENTEN DIN:

 • Du bør fortløpende opplyse agenten din om alle forhold som er av betydning for deres avtale.
 • Det er du som er agentens oppdragsgiver, og som betaler for agentens tjeneste. Husk at du alltid selv har ansvar for å vurdere agentens råd.
 • Agentene bør sørge for å alltid inngå skriftlig avtale med produsentene. Avtalen agenten forhandler frem må som minimum tilfredsstille norsk lov, og de tariff- og rammeavtaler som finnes på området.
 • Dersom agenten har personlige eller økonomiske interesser overfor en arbeidsgiver, skal agenten ikke fremforhandle avtaler med denne uten å opplyse skuespilleren om dette.
 • Husk at agenten ikke skal ha andel av opphavsrettsbetingede eller avtalemessige vederlag, som utbetales via Norsk Skuespillerforbund etter tariffavtalens bestemmelser, slik som royalty og vederlag for videreutnyttelse.
 • Eventuelle endringer i agentavtalen bør kun skje med begge parters skriftlige samtykke.

NÅR DU AVSLUTTER SAMARBEIDET MED AGENTEN DIN:

 • Ta hensyn til agentavtalens bestemmelser om frister for oppsigelse av avtalen.
 • Du bør alltid si opp agentavtalen skriftlig, for å kunne dokumentere oppsigelsen.
 • Med mindre annet er avtalt, skal agenten ikke ha honorar for avtaler om arbeid inngått etter agentavtalens opphør.

Norsk Skuespillerforbunds retningslinjer for agentvirksomhet

Følgende retningslinjer skal sikre at medlemmer av NSF mottar en profesjonell bistand på rimelige vilkår i deres samarbeid med agenter. Retningslinjene avspeiler Norsk Skuespillerforbunds oppfatning av god agentskikk.

1. Generelle bestemmelser

 1. Ved inngåelse av fast samarbeid mellom agent og skuespiller/klient skal det foreligge en skriftlig avtale.
 2. Når agenten forhandler på vegne av en klient, skal agenten utelukkende ivareta dennes interesser i forhandlingen slik at agenten oppnår best mulig forhandlingsresultat for klienten.
 3. Agenten skal til enhver tid kjenne innholdet i Norsk Skuespillerforbunds avtaler og forhandle frem ansettelses-/engasjementsavtaler som minimum tilfredsstiller de avtalefestede krav til rettigheter og vilkår.

2. Agentens særlige forpliktelser

 1.  Dersom agenten driver både casting- og agentvirksomhet, kan agenten ikke stille inngåelse av agentavtale som betingelse for å caste klienten.
 2.  Dersom agenten har personlig eller økonomisk interesse i forhold til en arbeidsgiver, kan agenten ikke fremforhandle ansettelses-/engasjementsavtaler med denne uten å opplyse skuespilleren/klienten om nevnte interesser.
 3.  Agenten kan ikke kreve honorar for kun å virke / stå passivt som agent for klienten, ei eller kreve honorar som betingelse for å inngå agentavtale.
 4.  Dersom agenten undersøker klientens tilgjengelighet, må agenten tydelig angi om det er snakk om en forespørsel eller en forpliktende booking.
 5.  Agenten bør alltid sørge for å få den endelige avtalen med Produsentene skriftlig.
 6.  Agenten er forpliktet til å opptre lojalt overfor klienten

3. Agentavtalen

 1. Agentavtalen skal som minimum inneholde bestemmelser om agenthonorar, avtalens varighet, oppsigelsesfrister og agentens og klientens særlige forpliktelser.
 2. Eventuelle endringer i agentavtalen kan kun skje med begge parters skriftlige samtykke.
 3. Tariffavtalens bestemmelser om royalty og vederlag for videreutnyttelse som utbetales via Norsk Skuespillerforbund skal agenten ikke ha andel av.

4. Agenthonorar

 1. Agenthonoraret bør ikke overstige 15 % av klientens totale lønn/honorar for engasjementet.
 2. Klienten skal motta minimum lønn/honorar som tilsvarer Norsk Skuespillerforbunds tariff/-rammeavtalers minstesatser, etter fradrag av agenthonorar.
 3. Agenten skal ikke kreve honorar for opphavsrettsbetingede eller avtalemessige vederlag som for tariffbestemt royalty og vederlag for videreutnyttelse, som utbetales av NSF.
 4. Agenten er ikke berettiget til å kreve honorar for engasjementsavtaler som klienten inngår på egen hånd, med mindre dette er spesielt regulert i agentavtalen.

5. Agentavtalens varighet

 1. Agentavtalen kan inngås for en tidsbegrenset periode, eller løpende med mulighet for oppsigelse.
 2. Agentavtalen bør, uavhengig av om den er tidsbegrenset, kunne sies opp av begge parter, med en oppsigelsesfrist på maks tre måneder.

6. Agentavtalens opphør - Oppsigelse

 1. Agentavtalens bestemmelser om oppsigelsesfrister skal overholdes av begge parter.
 2. Agentavtaler bør alltid sies opp skriftlig for å kunne dokumentere tidspunktet for oppsigelsen.
 3. Dersom en agentavtale er oppsagt har agenten likevel krav på agenthonorar / sitt tilgodehavnede for de engasjementsavtaler som er inngått / inngås i henhold til agentavtalen før tidspunktet for agentavtalens opphør / oppsigelsestidens utløp.
 4. Agenten har aldri krav på agenthonorar for engasjementavtaler som klienten inngår etter agentavtalens opphør.