Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Fahlstrøms Fond

Alma og Johan Fahlstrøms fond kan yte støtte til medlemmer av Norsk Skuespillerforbund over 60 år.

VEILEDNING til søknad:

 • Vennligst bruk søknadsskjema (kan også sendes ut ved henvendelse til Norsk Skuespillerforbunds sekretariat).
 • Maksimumsbeløp er satt til kr. 12.000,- pr søknad.
 • Ved vurdering av søknader legges søkerens økonomiske forhold til grunn. Det må av den grunn alltid vedlegges kopi av ligningsattest eller selvangivelse. Det skal også vedlegges et prisoverslag.
 • Medlemmer kan søke støtte fra fondet selv om de har mottatt støtte tidligere, dog ikke mer enn én gang pr år.
 • Søkeren må være fullverdig medlem av Norsk Skuespillerforbund.
 • Søknader kan sendes inn hele året, og blir behandlet fortløpende av Fahlstrømskomiteen og videre av forbundets styre
 • Utlysning av fondet vil bli gjort via forbundets medlemsblad, Stikkordet, samt e-post eller brev to ganger i året.

Det kan blant annet søkes til formål som:

 • Helsereiser/ rekreasjonsopphold
 • Gratis opphold i Spaniahuset
 • Mindre anskaffelser og nødvendig vedlikehold i hjemmet. Merk: det kan ikke bevilges støtte til større bygningsmessige forandringer/ forbedringer!
 • Brensel
 • Tannbehandling m.m.

Det bør søkes i god tid! Det er viktig at forbundet mottar søknaden før reiser, vedlikehold etc blir foretatt.Utbetaling av bevilget beløp skal skje mot regning med originalkvittering.

Fondet yter støtte etter følgende vedtekter:

 1. Stiftelsens navn er Alma og Johan Fahlstrøms fond. I fondet er opptatt Harald Otto og hustrus fond samt Johannes Bruns hjelpefond.
 2. Stiftelsens formål er å yte hjelp til trengende medlemmer over 60 år, til medlemmer som pga sykdom eller ulykke har måttet slutte i skuespilleryrket, og til medlemmers etterlatte i form av gravferdsstøtte. Det skal legges avgjørende vekt på at de opprinnelige formål tilgodeses.
 3. Stiftelsens grunnkapital er på 1,6 mill. kroner.
 4. Stiftelsens midler disponeres av et styre på tre personer og to varamedlemmer, oppnevnt av styret i Norsk Skuespillerforbund. Stiftelsesstyret blir valgt for fire år av gangen, første gang slik at to medlemmer blir valgt for fire år og ett for to år. Varamedlemmene blir valgt for to år av gangen. Styret velger selv sin leder.
 5. Styret skal anbringe midlene på en forsvarlig måte for eksempel i fast eiendom, bank, eller bankgaranterte verdipapir.
 6. Avkastningen brukes iht stiftelsens formål, samt til nødvendige overføringer av driftsmidler til NSF Spaniahus. Det skal føres eget regnskap for stiftelsen. Regnskapet skal revideres av Norsk Skuespillerforbunds revisor og legges fram for Norsk Skuespillerforbunds generalforsamling.
 7. Endringer i vedtektene kan bare vedtas av Norsk Skuespillerforbunds generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling etter gjeldende lover og regler.