Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Tilskudd til kunst- og kulturtiltak i Oslo

Profesjonelle kunstnere kan søke om tilskudd til åpne og publikumsrettede kunst- og kulturtiltak i Oslo. Løpende tildeling.

Frist for å søke

 • Søknadsfristen er senest åtte uker før tiltaket skal gjennomføres. 
 • Du kan søke om tilskudd til tiltak som skjer i 2019 fra og med 1. november 2018.

Kort om tilskuddet

Det kan søkes om  tilskudd til åpne og publikumsrettede kunst- og kulturtiltak i Oslo presentert av profesjonelle kunstnere. Tilskuddsordningen skal bidra til kvalitet og mangfold i Oslos kunst og kulturtilbud, støtte formidling av kulturarven og stimulere til nytenkning og utvikling. 

Tilskuddsordningen støtter gjennomføringen av alle typer kunst- og kulturarrangementer. I 2019 er ordningen ytterligere styrket for å kunne støtte tiltak som bidrar til økt byliv i sentrum og miljøvennlige arrangementer.

Bilfritt byliv

Oslo kommune ønsker å støtte tiltak som bidrar til økt byliv i sentrum gjennom hele året. Det oppfordres særskilt til å søke tilskudd til tiltak som skal gjennomføres i vinterhalvåret. Satsingen er en del av Program for Bilfritt byliv, og skal gjøre det mulig å utvikle kunst- og kulturtiltak for byens uterom, eller tilpasse allerede eksisterende prosjekter til uterommet.

Merk søknaden med Bilfritt byliv for å få veiledning.

Miljøvennlige kunst- og kulturtiltak

Oslo er i 2019 europeisk miljøhovedstad, og tilskuddsordningen styrkes ytterligere for å støtte miljøvennlige kunst- og kulturtiltak. Satsingen skal gjøre det mulig for byens kunst- og kulturaktører å prioritere bærekraftige, grønnere løsninger i gjennomføring av tiltaket. Tilskuddet kan brukes til å ta i bruk nye løsninger som reduserer kulturtiltakets miljømessige fotavtrykk, eller til å implementere allerede utviklede og utprøvde bærekraftige løsninger for arrangementsgjennomføring.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

Kunstnere, kulturaktører, organisasjoner, institusjoner og virksomheter innenfor kunst- og kulturfeltet kan søke om tilskudd.

Vilkår for tilskudd

Det kan gis tilskudd til kunst- og kulturtiltak av høy kvalitet og hvor tiltaket bidrar til kvalitet og mangfold i Oslos kunst- og kulturtilbud, støtte formidling av kulturarven og stimulere til nytenkning og utvikling.

Tilskuddet gis ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering. Ved vurderingen legges det blant annet vekt på:

 • At tiltaket er åpent og publikumsrettet
 • Tiltak hvor profesjonelle kunstnere medvirker
 • Tiltakets kunstneriske og faglige nivå 

For 2019 er ordningen ytterligere styrket for å kunne støtte tiltak som:

 • bidrar til økt byliv i sentrum
 • bidrar til å redusere arrangementers miljømessige fotavtrykk

Det gis ikke tilskudd til:

 • Ordinær drift
 • Tiltak som har en utpreget kommersiell karakter
 • Tiltak som finner sted i innsamlingsøyemed
 • Tiltak med en profil avgrenset til lokalmiljøet
 • Rene amatørtiltak
 • Forprosjekter, konseptutvikling, manusutvikling og annet utviklingsarbeid
 • Produksjon av bøker, publikasjoner eller filmer

Det gis ikke tilskudd til institusjoner, organisasjoner og virksomheter som mottar driftstilskudd fra Oslo kommune. Unntak kan gjøres for tiltak som ikke er relatert til virksomhetens ordinære drift og som har særskilt interesse for Oslo.

Forskrift

Reglene om tilskuddsordningen følger av forskrift for løpende tildeling av tilskudd til kunst- og kulturtiltak. Vi anbefaler å lese forskriften i sin helhet.

Forskrift om løpende tildeling av tilskudd til kunst- og kulturtiltak

Krav om rapportering

Det må leveres signert skjema for regnskap og rapport for bruken av midlene senest seks uker etter at tiltaket er avsluttet. Tilskuddsmottakere finner veiledning til innsending av skjema for regnskap og rapport i sitt vedtaksbrev.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om løpende tilskudd til kunst og kulturtiltak

Ta kontakt med Jakob Jones

Telefon: 479 00 976
E-post: tilskudd(at)kul.oslo.kommune.no

Spørsmål om de politiske satsningene på økt byliv og grønne arrangementer i 2019 

Ta kontakt med Mari F. Sundet, Kulturetaten

Telefon: 482 07 284
E-post: mari.sundet(at)kul.oslo.kommune.no

Slik søker du løpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak

1. Fyll ut søknaden

Søknadskjema for tilskudd til kunst- og kulturtiltak

2. Legg ved obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse
 • Budsjett og finansieringsplan
 • CV for kunstnerisk ansvarlig og kunstneriske medvirkende

Etter at du har sendt søknaden

1. Motta bekreftelse

Vi sender deg en bekreftelse på mottatt søknad med et referansenummer.

2. Tildeling av tilskudd

Når vedtak er fattet, vil du få skriftlig beskjed om utfallet. Tildelinger vil bli lagt ut på denne siden.

3. Utbetalingsanmodning og attest

For å få utbetalt tilskuddet må du sende inn utfylt utbetalingsanmodning og attest på skatt-og merverdiavgift.

Tilskuddsmottakere finner veiledning til innsending av utbetalingsanmodning i sitt vedtaksbrev.

Klage

Du kan klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker etter at du har mottatt vedtaket.

Les mer på Oslo kommunes nettsider