Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Retningslinjer for Fond for frilansere

§1 Formål

Fond for frilansere har som formål å yte økonomisk støtte til frie uavhengige teaterprosjekter og produksjoner utenfor institusjonsteatrene, hvor frilansmedlemmer av Norsk Skuespillerforbund (NSF) medvirker. Fond for frilansere er en tilskuddsordning finansiert over driftsbudsjettet til NSF. Ordningens årlige økonomiske ramme følger av budsjettet.

§2 Ansvarsfordeling

Styret i NSF fastsetter retningslinjene for Fond for frilanseres tildelinger av støtte, og utpeker en tildelingskomite på tre medlemmer.

Fond for frilansere er ikke en selvstendig juridisk enhet og kan ikke inngå avtaler som forplikter styret i NSF eller NSF.

§3 Tildeling av tilskudd

Tilskudd fra Fond for frilansere tildeles etter skriftlig søknad til NSF. Vurdering av søknadene og tildelingen gjøres av tildelingskomiteen som treffer sine avgjørelser på grunnlag av kunstnerisk skjønn så vel som formelle kriterier som følger av disse retningslinjene. Avgjørelsene kan ikke påklages.

Søknaden skal inneholde opplysninger om produksjon/prosjekt, og navn på medvirkende. Søknaden skal også inneholde et budsjett med forventede inntekter og utgifter, samt annen bevilget økonomisk støtte og hvilke fond/institusjoner det er søkt støtte hos.

Den som undertegner søknaden, skal medvirke i produksjonen/prosjektet og være medlem av NSF. Søker kan ikke være fast ansatt ved et teater.
Søknad skal være NSF i hende før premiere/lanseringsdato for prosjektet.
Samarbeidsproduksjoner mellom offentlig støttede teatre og frie grupper støttes ikke dersom teatrets bidrag innebærer betydelige økonomiske bidrag.
Det gis ikke støtte til å dekke et eventuelt underskudd på avsluttede prosjekter/produksjoner.

§4 Utbetaling av tilskudd

Tilskuddet blir utbetalt etter premieren ved innsending av utbetalingsanmodning med prosjektregnskap og dokumentasjon på gjennomført premiere. Utbetalingsanmodningen må signeres av den som er tildelt støtten.

Dersom det ikke er sendt inn utbetalingsanmodning innen et år etter tildelingen, faller tilskuddet bort, med mindre prosjektet, etter avtale med NSF, har fått forlenget frist for gjennomføring.

§5 Tildelingskomiteens arbeid

I tillegg til tildelingskomiteens medlemmer utpeker styret to varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Medlemmer av komiteen samt vara utpekes for to år av gangen. Styret i NSF utpeker medlemmer første gang i desember 2017 for perioden 2018 og 2019. Styret utpeker medlemmer neste gang høsten 2019 for perioden 2020 og 2021 osv.

Medlemmer kan utpekes for ny periode men bør ikke sitte lengre enn 3 perioder (6 år).

Tildelingskomiteen konstituerer seg selv ved første ordinære møte med en leder for komiteens arbeid.

Dersom stemmelikhet ved avstemninger skal leder ha dobbeltstemme.

Tildelingskomiteen ligger selv til rette for sitt arbeid. Tilskudd utdeles to ganger i året med søknadsfrist 1.4 og 1.9.

Administrasjon i NSF skal legge til rette for komiteens arbeid med behandling av søknadene.

Alle øvrige spørsmål om tildelingskomiteens arbeid rettes til styret i NSF.

§6 Habilitetsregler

Et medlem av tildelingskomiteen kan ikke delta i behandling av søknadsrunde hvor medlemmet selv har søkt. Det samme gjelder om medlemmet av tildelingskomiteen har et nært slektskap eller vennskap til noen av søkerne. Medlemmet skal selv gjøre oppmerksom på dette til NSFs administrasjon. I tilfelle av inhabilitet i en søknadsrunde erstattes medlemmet av varamedlem i prioritert rekkefølge. Medlemmet gjeninntrer i komiteen ved neste søknadsrunde.

I tilfelle av «generell habilitetsmangel», for eksempel fordi et medlem av komiteen får en stilling innenfor norsk kulturliv som gjør det uforenlig å sitte i komiteen, trer medlemmet ut av komiteen. Styret i NSF skal på førstkommende styremøte utpeke et nytt medlem for den resterende periode. Utpeker styret i NSF et av varemedlemmene til fast plass i komiteen, utpeker styret i tillegg også nytt varamedlem.

Styret i NSF avgjør alle tvilstilfelle vedrørende komitemedlemmenes habilitet.

§7 Erstatning av medlemmer som fratrer tildelingskomiteen

Dersom et medlem i tildelingskomiteen slutter i løpet av perioden, eller det oppstår en generell habilitetsmangel for et medlem, skal styret i NSF på førstkommende styremøte utpeke et nytt medlem for den resterende periode.

Utpeker styret i NSF et av varemedlemmene til fast plass i komiteen, utpeker styret i tillegg også nytt varamedlem.

 

Endring pr. 4. desember 2017