Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Norsk kulturråds støtteordninger

Norsk kulturråd støtter støtter produksjon og formidling av fri scenekunst gjennom flere ordninger.

NORSK KULTURRÅD

Forprosjekt scenekunst:
Det gis tilskudd til scenekunstnere; koreografer, regissører, forfattere eller andre scenekunstnere som ønsker å utvikle et forprosjekt på egen hånd eller i samarbeid med andre aktører. Det gis ikke tilskudd til produksjon av scenekunst. Det kan søkes om tilskudd inntil 100 000 kr.

Fri scenekunst – teater
Ordningen støtter utvikling og produksjon av teater utenfor de offentlig støttede institusjonene. Det kan søkes støtte til produksjon og til visninger i tilknytning til den ferdige produksjonen. Det kan gis støtte til enkeltproduksjoner eller til flere produksjoner innenfor en tidsavgrenset periode, maksimalt over fire år. Tilskudd gis til produksjonsutgifter, inkludert utgifter til produsent, samt administrasjons- og driftsutgifter. Prosjektet (-ene) må være kunstnerisk begrunnet

Forprosjekt scenekunst
Ordningen har som formål å stimulere til utvikling og utforskning av metoder, konsepter og idéer innen scenekunsten. Forprosjektet skal forståes som en kunstnerisk prosess som skjer forut for, eller uavhengig av, en eventuell produksjon.

Formidling/gjestespill
Støtter formidling av norsk scenekunst både nasjonalt og internasjonalt, samt visninger av viktige utenlandske forestillinger i Norge. Det kan søkes om tilskudd til enkeltgjestespill eller til turneer. Ordningen er åpen for to slags søkere: Norske arrangører av gjestespill og norske aktører/produksjonsenheter som er invitert til å vise sine produksjoner i eller utenfor Norge.

Fri scenekunst – kunstnerskap (tidl. basisfinansiering for frie scenekunstgrupper)
Tilskuddsordningen skal styrke scenekunstgruppers kunstneriske virksomhet. Den skal gi økonomisk forutsigbarhet og dermed gjøre det mulig å planlegge produksjon og formidling over tid.
Det kan gis støtte til produksjon, formidling, nettverksbygging og drift. Støtten gis som et fast årlig tilskudd, i opptil fire år. Det kan søkes om fornyelse av støtten. Som hovedregel gis det ikke tilskudd i mer enn 12 sammenhengende år.

Driftstilskudd:
Formålet med ordningen for driftstilskudd er å sikre forutsigbare driftsrammer for virksomheter som har høyt kunst- og kulturfaglig kvalitetsnivå, langsiktige mål og betydning ut over sitt lokale nedslagsfelt.

Rom for kunst: 
Rom for kunst skal bidra til at det profesjonelle prosjektbaserte kunst- og kulturfeltet kan utvikle hensiktsmessig infrastruktur for produksjon, formidling og faglig utvikling. Det gis tilskudd til nybygg, tilbygg, ombygging og oppgradering av eksisterende lokaler, utvikling av nye driftsmodeller og samarbeidsnettverk.

Arrangørstøtte scenekunst:
Målgruppen for arrangørstøtteordningen for scenekunst er arenaer som festivaler, kulturhus og andre regionale  arrangører,  som presenterer offentlige visninger av profesjonell scenekunst. Det kan søkes om programmeringsmidler til program som viser helhet og egenart.

Kompetansehevende tiltak
Ordningen skal gi støtte til tiltak innen scenekunstområdet som bidrar til det profesjonelle feltets faglige utvikling.

For oversikt over alle søknadsfrister, se kulturrådets egne sider.