Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Dáiddafoanda

Dáiddafoanda er midler forhandlet fram av samiske kunstnere gjennom kunstneravtalen med Sametinget Norge.

Samiske kunstnere som er medlemmer i Samisk Kunstnerråds (SDR) medlemsorganisasjoner kan søke om støtte.

Fondets midler skal brukes til: 
- felles prosjekter for samiske kunstnere hvor det er vanskelig å få finansiering fra andre kilder
- tverrfaglige samarbeidsprosjekter mellom samiske kunstnere, og mellom samiske kunstnere og andre urfolkskunstnere. Midler fra Dáiddafoanda skal gi samiske kunstnere anledning til å utvikle sitt kunstneriske virke

Det gis kun midler til prosjekter med oppstart i søknadsåret, og ikke til allerede påbegynte eller avsluttede prosjekter.

Det kan ikke innvilges støtte fra Dáiddafoanda til å finansiere: 

- bokutgivelser og lønn til forfattere i forbindelse med bokutgivelser 
- CD utgivelser
- søknader fra enkeltpersoner
- investeringer

Søkerne kan ikke regne med å få støtte til samme prosjekt flere ganger.

Samfinansiering

Søkerne kan ikke regne med å få fullfinansiert prosjekter gjennom Dáiddafoandda. Budsjett må inneholde egenandel, og andre finansieringskilder må være oppgitt. Maksimalt tilskuddsbeløp fra Dáiddafoanda er kr. 200 000.

Søknaden

Søknaden må inneholde en utfyllende prosjektbeskrivelse, dokumentasjon (skisse, lyd-CD, tekst, foto DVD eller annet), aktivitetsplan og budsjett. Søknadsfrist 10. januar hvert år

Rapporteringsplikt

Søker som har fått støtte fra fondet, skal skrive rapport inkludert regnskap innen dato oppgitt i tilsagnsbrevet. Rapporten skal sendes til Dáiddafoanda, og skal vise hvordan midlene er brukt. Ved mislighold av rapporteringsplikten må utbetalt beløp tilbakebetales

Dáiddafoanda skal alltid nevnes som finansieringskilde for prosjektet, for eksempel på plakater, i program, i verklister, på nettsteder der prosjektet presenteres etc.

Rapportskjema

AD HOC

For fondets ad hoc-midler til mindre prosjekt gjelder ikke kravet om at minst to av kunstnergrenene skal være representert.

Maksimalt søknadsbeløp for ad hoc-midler er kr. 25 000. For mer informasjon om AD HOC se 1.side i AD HOC søknadsskjema.

Søknadsskjema – ad hoc-midler

Underskrevet søknad sendes pr. e-mail eller pr. post til:
Dáiddafoanda
Boks 23, 9735 Karasjok

Nærmere informasjon fås ved henvendelse til Dáiddafoandas sekretariat ved
Samisk Kunstnerråd, tlf. (+ 47) 78 46 70 06, e-mail: stip(at)samidaiddar.no