Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Lønnsmottaker eller næringsdrivende? En viktig forskjell!

Lønnsmottaker eller næringsdrivende? En viktig forskjell!

Er du arbeidstaker, ikke-ansatt arbeidstaker (frilanser) eller selvstendig næringsdrivende? Tilknytningsformen er ikke likegyldig. Den har stor betydning for deg og dine rettigheter og plikter.

Det er den som utbetaler pengene som har ansvaret for å velge korrekt tilknytningsform. Det er ifølge norsk rett ikke anledning for partene til å «velge» eller «avtale» en annen tilknytningsform en den som etter loven er den riktige.

Det er det faktiske forholdet rundt arbeidet som skal utføres som ifølge norsk rett bestemmer tilknytningsformen – altså om en er arbeidstaker, ikke-ansatt arbeidstaker (frilanser) eller selvstendig næringsdrivende.

Likevel vil de fleste skuespillere gjennom en lang karriere oppleve å jobbe i flere av kategoriene. I tillegg opererer en del av våre medlemmer også selv som arbeids- eller oppdragsgiver. Derfor er det viktig å vite hvilke plikter og rettigheter som følger med de ulike tilknytningsformene.

Skatteetatens brosjyre «Arbeidtaker eller selvstendig næringsdrivende?» omtaler forskjellene i rettigheter og plikter for arbeidstakere, for ikke-ansatte arbeidstakere (frilansere) og for selvstendig næringsdrivende. 

HER ER EN FORENKLET OVERSIKT OVER de viktigste RETTIGHETEne som følger med de ulike TILKNYTNINGSFORMENE:


1. Arbeidstaker/ansatt:

 • Som arbeidstaker vernes kunstneren av den arbeidsrettslige lovgivningen og opptjener fulle rettigheter i folketrygden.
 • Kunstneren mottar lønn og arbeidsgiver beregner og betaler inn skatt og trygdeavgift.
 • Kunstneren har krav på ferie og feriepenger.
 • Arbeidsmiljøloven og dens vern gjelder.
 • Kunstneren mottar sykepenger med 100 % dekning fra første sykedag, og dagpenger ved arbeidsledighet.
 • Arbeidsgiveren besørger pensjonssparing og yrkesskadeforsikring.
 • Kunstneren får statlig lønnsgaranti hvis arbeidsgiver går konkurs.

2. Oppdragstaker, frilanser/ikke-ansatt arbeidstaker:

 • Som frilanser står kunstneren i en friere stilling til å bestemme hvor og når arbeidet skal utføres.
 • Kunstneren mottar lønn og arbeidsgiver beregner og betaler inn skatt, blant annet trygdeavgift etter samme sats som arbeidstakere.
 • Kunstneren har ikke krav på ferie og feriepenger.
 • Bare deler av arbeidsmiljøloven gjelder.
 • Arbeidsgiver besørger ikke pensjonssparing og yrkesskadeforsikring.
 • Kunstneren mottar ikke sykepenger de første 16 dagene, men får 100 % dekning fra 17. sykedag (dersom kunstneren har vært ansatt i minst fire uker).
 • Kunstneren mottar dagpenger ved arbeidsløshet, men det er vanskelig å bevise at arbeidsløsheten er reell.

3. Selvstendig næringsdrivende (f.eks. driver enkeltpersonforetak)

 • Som selvstendig næringsdrivende fakturerer kunstneren oppdragsgiver og står helt fritt til å bestemme hvordan arbeidet skal utføres.
 • Kunstneren beregner og betaler skatt selv, inkludert en høyere trygdeavgift enn arbeidstakere.
 • Arbeidsmiljøloven og dens vern gjelder ikke.
 • Kunstneren må selv besørge pensjonssparing og yrkesskadeforsikring.
 • Kunstneren har ikke rett på ferie og får ikke feriepenger fra oppdragsgiver.
 • Kunstneren mottar ikke sykepenger de første 16 dagene, men får 65 % dekning fra 17. sykedag.
 • Kunstneren mottar ikke dagpenger ved arbeidsledighet.

 

Illustrasjon: Skatteetaten