§1. Navn, stiftelsesår og hjemsted

1.1. Navn

Forbundets navn er Norsk Skuespillerforbund.

På engelsk; Norwegian Actors’ Equity Association.

1.2. Stiftet

Norsk Skuespillerforbund ble stiftet i 1898.

1.3. Hjemsted

Norsk Skuespillerforbund har sitt hjemsted i Oslo kommune.

§2. Formål

Norsk Skuespillerforbund er en faglig organisasjon og en interesseorganisasjon for skuespillere. Som faglig organisasjon ivaretar Norsk Skuespillerforbund skuespilleres interesser overfor arbeidsgivere innen norsk teater, film, revy, radio, fjernsyn og andre nært beslektede områder.

Som partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon ivaretar Norsk Skuespillerforbund skuespilleres kunstneriske, økonomiske og rettslige interesser overfor norske og internasjonale bedrifter og organisasjoner samt lovgivende og utøvende myndigheter.

§3. Medlemskap

Forbundets medlemmer er skuespillere som oppfyller ett av kriteriene i denne § 3.

3.1. Medlemmer

Enhver myndig person som oppfyller ett eller flere av nedenstående kriterier kan oppnå medlemskap i Norsk Skuespillerforbund.

a) Har fullført 3-årig godkjent skuespillerutdanning i Norge eller utlandet som gir en BA- eller BFA-grad, avhengig av studieland.

b) I tre sammenhengende år forut for søknad om medlemskap har hatt skuespilleryrket som hovedinntektskilde

c) Er utenlandsk skuespiller tilsatt i Norge (medlemskapet gjelder for tilsettingsperioden) eller tidligere har oppfylt betingelsene for oppnåelse av medlemskap, og som kan dokumentere engasjement innenfor et av de nevnte områder

Komité for medlemsopptak behandler og treffer vedtak om søknad om medlemskap.

3.2. Assosierte medlemmer

a) Som assosiert medlem kan styret vurdere å oppta personer som uten forutgående skuespillerutdanning utøver yrket innen norsk teater, film, revy, radio, fjernsyn og andre nært beslektede områder, og som kan dokumentere at de har skuespilleryrket som hovedinntektskilde.

Assosiert medlemskap kan fornyes ett år av gangen etter søknad. Etter 3 års assosiert medlemskap kan det søkes om fullt medlemskap.

b) Som assosiert medlem kan Komité for medlemsopptak i særlige tilfeller vurdere å oppta personer som ikke oppfyller kriteriene under pkt. a, men kan dokumentere at de har brukt hovedparten av sin arbeidstid innenfor skuespilleryrket

c) Barneskuespillere under 18 år (innen for eksempel teater, film, dubbing) kan søke om assosiert medlemskap. Søknaden behandles av administrasjonen. Styret fastsetter de nærmere vilkårene for assosiert barneskuespillermedlemskap. Barneskuespillere betaler samme kontingent som studenter under skuespillerutdanning. Assosiert barneskuespillermedlemskap kan fornyes ett år av gangen etter søknad.

Når et assosiert barneskuespillermedlem fyller 18 år, teller opp til 1 år som assosiert barneskuespillermedlem med i beregning av 3-årsregelen etter punkt 3.1.b).

3.3. Studentmedlemmer

Studenter under skuespillerutdanning godkjent av NSF (jf. punkt 3.1.a) har adgang til studentmedlemskap.

3.4. Passive medlemmer

a) Medlem som ikke lenger utøver yrket som skuespiller, har adgang til å bli passivt medlem hvis vedkommende har vært medlem i minst 5 år

b) Medlem som oppholder seg i utlandet i minst 6 måneder, og likeledes medlem som avtjener verneplikt i militær/siviltjeneste, har adgang til passivt medlemskap

c) Skuespiller som blir teatersjef, kan beholde sitt medlemskap som passivt medlem

d) Passivt medlemskap opphører etter 6 år, men kan forlenges etter særskilt søknad. Denne begrensningen gjelder ikke passive medlemmer som er pensjonister

Passive medlemmer i gruppene a) og b) mottar info fra forbundet.

3.5. Æresmedlemmer

Generalforsamlingen kan, etter forslag fra styret, velge personer som har hatt spesiell betydning for forbundet, scenekunsten eller skuespilldiktningen, til æresmedlemmer.

§4. Medlemmenes plikter

Medlemmene har plikt til;

a) å rette seg etter Norsk Skuespillerforbunds vedtekter og de vedtak som forbundet eller dets organer på lovlig måte har truffet

b) å inngå avtale om rettighetsforvaltning med forbundet (Fullmakt) ved innmeldelse

c) å følge de avtaler forbundet – selv eller gjennom deltagelse i forvaltningsorganisasjoner – inngår på medlemmenes vegne, innenfor de grenser som følger av disse vedtekter og alminnelig lovgivning. Medlemmet kan ikke på egen hånd avtale overdragelse av rettigheter som favnes av Fullmakten etter § 4.b)

d) å ikke la seg ansette på annen kontrakt enn bestemt i tariffavtale eller overenskomst

e) å ikke akseptere lønns- og arbeidsvilkår som er dårligere enn bestemt i tariffavtale eller overenskomst

f) på forespørsel å gi alle opplysninger om sine kontraktsvilkår

g) på forespørsel å gi opplysninger som dokumenterer at man utøver yrket

§5. Opphør av medlemskap

Opphør av medlemskap skjer ved utmeldelse, tap eller eksklusjon.

5.1. Utmeldelse

Utmeldelse for alle kategorier medlemskap skal skje skriftlig med tre måneders varsel.

5.2. Tap

Et medlem kan miste sitt medlemskap i NSF hvis vedkommende

a) over en periode på 2 år ikke utøver yrket som skuespiller såfremt medlemmet ikke har vært medlem i minst 5 år

b) trass i skriftlige oppfordringer om å betale er i restanse med mer enn 6 måneders kontingent

Styret behandler og treffer avgjørelse i slike saker.

5.3. Eksklusjon

Generalforsamlingen fatter vedtak om eksklusjon. Styret kan ved enstemmighet fatte midlertidig vedtak om suspensjon av et medlem.

Et medlem kan ekskluderes hvis det;

a) har gjort seg skyldig i grov overtredelse av forbundets vedtekter eller satt seg ut over vedtak som er truffet av forbundets organer

b) ikke følger de avtaler forbundet – selv eller gjennom deltagelse i forvaltningsorganisasjoner – inngår på medlemmenes vegne, innenfor de grenser som følger av disse vedtekter og alminnelig lovgivning

c) ikke inngår Fullmakt om rettighetsforvaltning med forbundet, eller etterfølgende trekker slik Fullmakt helt eller delvis tilbake

d) har unnlatt å rette seg etter de til enhver tid gjeldende overenskomster mellom forbundet og de respektive arbeidsgiverorganisasjoner

e) bryter en streik eller blokade som forbundet har iverksatt eller støttet

f) gir uriktige opplysninger eller unnlater å gi opplysninger av betydning for retten til å bli medlem eller til å beholde medlemskapet

g) offentlig fremsetter ærekrenkende beskyldninger mot forbundets ledelse eller virksomhet, eller for øvrig gjør seg skyldig i forhold som skader forbundets virksomhet

§6. Kontingent

6.1. Innmeldingspenger/kontingentens størrelse

Hvert medlem betaler innmeldingspenger og en årlig kontingent som i begge tilfeller fastsettes av generalforsamlingen.

6.2. Kontingenttrekk ved teatrene

Medlem som er i engasjement ved teater i fast- eller åremålsstilling, plikter å la sin kontingent til forbundet trekke i lønnen etter regler som styret fastsetter.

6.3. Betalingsfrist

Hvis et medlem ikke har betalt kontingent senest 6 måneder etter forfall, og heller ikke har søkt om fritak i henhold til § 6.5, kan medlemskapet bli slettet (jf. § 5.2.).

6.4. Pensjonister

Medlemmer som har minst 25 års medlemskap, kan ved oppnådd pensjonsalder, 67 år, fritas for kontingent. Fast ansatte og åremålsansatte ved teatrene som fortsatt står i stilling ved oppnådd pensjonsalder fritas først når de går av med pensjon.

6.5. Fritak

Administrasjonen kan, uten hensyn til bestemmelsene i denne paragraf, etter skriftlig søknad, frita et medlem for kontingent for inntil ett år av gangen.

6.6. Gjeninntreden

Ved mulig gjeninntreden som medlem må eventuelle restanser og nye innmeldingspenger betales.

§7. Stemmerett og valgbarhet

a) Medlemmer er stemmeberettigede og valgbare til forbundets organer. Æresmedlemmer har stemmerett og er valgbare såfremt de oppfyller betingelsene for medlemskap

b) Assosierte medlemmer etter pkt. 3.2.a) har ikke stemmerett på generalforsamling eller i tariffspørsmål og kan ikke velges til sentrale verv i forbundet, men til lokale tillitsverv

c) Studentmedlemmer, passive medlemmer eller assosierte barneskuespillermedlemmer er ikke stemmeberettigede og valgbare

§ 8. Generalforsamlingen

a) Generalforsamlingen er forbundets høyeste myndighet. Ordinær generalforsamling skal holdes årlig innen utgangen av juni

b) Varsel til kretsene om ordinær generalforsamling skal skje med minst 13 ukers varsel

c) Forbundets kretser og styret har rett til å sette frem forslag for generalforsamlingen. Forslag, med begrunnelse og forslag til vedtak, må være kommet inn til styret senest 10 – ti – uker før generalforsamlingen skal avvikles

d) Innkallingen, forslag til dagsorden, revidert regnskap, styrets foreløpige årsberetning, valgkomiteens forslag og redegjørelse for de saker som skal behandles, skal av forbundets styre sendes skriftlig til medlemmene senest 4 – fire – uker før generalforsamlingen. Innkalling, samt øvrig dokumenter nevnt i denne bestemmelsen kan sendes, eller på annen måte distribueres, elektronisk. Et medlem kan likevel be om å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen

e) Generalforsamlingen består av valgte representanter fra alle forbundets kretser, samt styrets medlemmer.

8.1 Representasjonsrett, valg av representanter mv. til generalforsamlingen

a) Kretsenes representasjonsrett:

 • Kretsenes representasjonsrett regnes ut på grunnlag av antall betalende medlemmer pr. 31.12. året før generalforsamlingen avholdes, etter følgende regler:
 • inntil 15 medlemmer 1 representant
 • fra 16 og inntil 35 medlemmer 2 representanter
 • fra 36 og inntil 60 medlemmer 3 representanter
 • fra 61 og inntil 100 medlemmer 4 representanter
 • f.o.m. 100 medlemmer: 1 representant i tillegg pr. 50. medlem over 100

b) Valg av representanter mv.

Valg av representanter kan ikke foretas før sakslista er behandlet på et kretsmøte.

Drøfting av saksliste og valg av representanter skal foregå på samme kretsmøte.

Kretsmøtet skal være lovlig innkalt med minst 2 ukers varsel.

Valgbar som representant er bare den som har vært medlem av forbundet i minst ett år og ellers har sitt medlemskap i orden. Studentmedlemmer, assosierte medlemmer og passive medlemmer kan ikke velges, jf. § 7.

c) Valget er personlig og valgt representant kan ikke, bortsett fra unntaket i § 8.5.b, setning nedenfor, gi sin representasjonsrett videre.

d) Registrering av representanter fra kretsene med valg om fysisk eller digital deltakelse

Skjemaet for registrering av representanter til å møte på generalforsamlingen sendes fra forbundet (registreringsskjemaet) med valg om fysisk eller digital deltakelse.  Registreringsskjemaet må være fylt ut og returnert til forbundet innen den frist som er satt av forbundsstyret. Registreringsskjemaet skal være underskrevet av kretsleder, samt et medlem, som ved sin underskrift godtgjør at valget i kretsen har foregått etter vedtektene. Registreringsskjemaene behandles av registreringskomiteen som legger sin innstilling fram for generalforsamlingen for godkjenning.

8.2 Generalforsamlingens oppgaver

Generalforsamlingen ledes av forbundsleder inntil ordstyrer og dennes bisitter er valgt.

Det påligger generalforsamlingen å;

a) konstituere møtet med:

 • godkjenning av dagsorden og forretningsorden
 • valg av ordstyrer og dennes bisitter, referent, redaksjonskomité, tellekorps og to medlemmer til å underskrive protokollen
 • godkjenning av registreringsskjemaene og opptelling av antall representerte stemmer

b) behandle styrets årsberetning

c) behandle årsregnskap med revisjonsrapport

d)  fastsette medlemskontingent for neste kalenderår

e) behandle og gjøre vedtak i saker som kretser eller styret har satt på dagsorden (herunder orienteringssak om budsjett for kommende år m.m.)

f) valg av:

 • medlemmer og varamedlemmer til styret
 • styreleder og nestleder
 • stipendkomité etter forslag fra valgkomité
 • valgkomité etter forslag fra styret
 • registrert revisjonsfirma

g) behandle og gjøre vedtak i saker som generalforsamlingen skal treffe beslutning om i henhold til Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. §12 fjerde ledd.

Herunder:

 • godkjenning av en årlig åpenhetsrapport
 • godkjenning av bruk av ikke-fordelbare vederlagsmidler
8.3 Valg av styre

a) Generalforsamlingen skal velge forbundsleder, nestleder og 5 medlemmer med personlige varamedlemmer til forbundets styre. Minst 2 av styremedlemmene med personlige varamedlemmer skal velges fra kretser utenfor Oslo. Forbundsleder og nestleder velges for 3 år av gangen. Funksjonstiden til øvrige styremedlemmer er 2 år, men slik at minst 2 står på valg ved hver generalforsamling
Fungerende forbundsleder/nestleder som har sittet minst én valgperiode (3 år) kan, uansett bestemmelsen om valgperiodens lengde i punkt 8.2 a) 1.ledd, gjenvelges for ned til ett år av gangen, dersom generalforsamlingen finner dette hensiktsmessig

b) Valg etter forannevnte punkt a) foregår ved særskilte valg og krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet ved første gangs avstemning foretas omvalg mellom dem som har fått flest stemmer og likt stemmetall. Blir det igjen likt stemmetall foretas loddtrekning

8.4. Valgkomité

a) Generalforsamlingen velger en valgkomité innstilt av styret. Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer hvorav ett medlem hvert år velges for to år av gangen. Det velges også ett varamedlem for ett år

b) Valgkomiteens forhandlinger er interne. Komiteens medlemmer skal behandle komiteens arbeid med fortrolighet

c) Instruks for valgkomiteen vedtas av generalforsamlingen

8.5. Avstemningsregler

a) Valgte representanter og styret har stemmerett på generalforsamlingen. Styret har dog alene tale- og forslagsrett, ikke stemmerett, når beretning og regnskap skal behandles.

b) Ved avstemning på generalforsamling har hver representant og hvert styremedlem én stemme.

Dersom en representant må gå underveis i møtet, kan vedkommende videregi sin stemmerett til en gjenværende representant. Gjenværende representant kan maksimalt ha to (2) stemmer.

c) Saken blir avgjort ved alminnelig flertall, hvor ikke annet måtte være bestemt

d) Representanter som ikke har mulighet til å være fysisk til stede på generalforsamlingen, kan stemme elektronisk.

8.6. Ekstraordinær generalforsamling

a) Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret når det oppstår særlig viktige og uforutsette situasjoner. Det samme har styret plikt til å gjøre dersom kretser som representerer minst 1/3 av forbundets medlemmer krever det, dog slik at minst 3 kretser fremmer kravet

b) Ekstraordinær generalforsamling bør innkalles med minst 15 dagers varsel og kan bare behandle de saker som var årsak til innkallingen

c) Representanter til ekstraordinær generalforsamling er de som er valgt til den sist avholdte ordinære generalforsamling med nødvendige suppleringer i den enkelte krets

§9. Styret

a) Forbundets styre består av forbundsleder, nestleder og 5 representanter m/vararepresentanter valgt av generalforsamlingen

b) Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 3 styremedlemmer er til stede

c) Ved stemmelikhet i styret er forbundsleders stemme avgjørende

d) Vedtak i styret kan av et mindretall innankes for generalforsamlingen

e) Det opprettes et arbeidsutvalg for styret

f) Ved uenighet i arbeidsutvalget bringes saken frem for styret

9.1. Styrets oppgaver

Styrets møter ledes av forbundsleder.

Det påligger styret å;

a) lede forbundets virksomhet i samsvar med vedtektene og generalforsamlingens vedtak

b) føre protokoll fra møtene

c) gjøre vedtak om hvem som kan forplikte forbundet

d) innkalle generalforsamling og forberede de saker som skal opp til behandling

e) tilsette forbundets funksjonærer og fastsette lønns- og arbeidsvilkår for dem

f) fastsette budsjett og påse at forbundets midler forvaltes i samsvar med vedtekter og vedtak

g) godkjenne dannelse av nye kretser

h) lede tarifforhandlingene i samsvar med de retningslinjer som blir trukket opp

i) bistå forbundets kretser og medlemmer i forhandlinger og ved tvister

j) oppnevne registreringskomité til generalforsamlingen

k) avgjøre tvister om tolkning av forbundets vedtekter

l) behandle og gjøre vedtak i alle saker som ikke er tillagt generalforsamlingen

m) utpeke et arbeidsutvalg

n) delegere myndighet til arbeidsutvalg og/eller administrasjon når det er hensiktsmessig for effektiv drift av forbundet

o) behandle ev. klager om avslag på medlemssøknad etter pkt. 3.1 eller 3.2
Styremedlemmene som har vært med å treffe opprinnelig vedtak om avslag kan ikke delta i behandling av klage

p) utpeke Komité for medlemsopptak bestående av minst en representant fra administrasjonen og minst en fra styret

q) Fastsette rammene for NSFs administrasjonskostnader for kommende år jf. forbundets generelle prinsipper for forvaltning av opphavsrett

§10. Kretsene

a) Norsk Skuespillerforbund er organisert i kretser ved teatre eller utenfor institusjon

b) Styret skal behandle søknader om opprettelse av nye kretser. Dersom antall medlemmer i kretsen vil bli mindre enn 5 eller geografiske hensyn tilsier det, kan medlemmene tilknyttes en eksisterende krets. Når kretser blir for små kan styret vedta omdanning eller oppløsning

c) Kretsen velger hvert år selv sin kretsleder. Valget av kretsleder skal foretas innen forbundets ordinære generalforsamling avholdes. I tillegg kan kretsen, etter størrelse og behov, velge 2 eller flere styremedlemmer til kretsstyret

d) Kretsmøtet er beslutningsdyktig med vanlig stemmeflertall blant de fremmøtte

e) Kretsmøte, hvor valg av kretsstyre skal skje, skal innkalles ved kunngjøring med minst 2 ukers varsel. Valg av kretsstyre skjer ved vanlig flertall blant de fremmøtte medlemmene

10.1. Kretsstyrets myndighetsområde

a) Kretsstyret skal lede kretsens virksomhet i samsvar med Norsk Skuespillerforbunds vedtekter, generalforsamlingens og styrets vedtak. Det skal holde forbundet underrettet om kretsens forhold

b) Kretsstyret innkaller til kretsmøte så ofte det finner det nødvendig, og det er forpliktet til å innkalle til møte når 1/3 av kretsens medlemmer ønsker det. Møtet skal innkalles ved kunngjøring i god tid, minst 3 dager i forveien, og dagsorden skal foreligge ved innkallingen

c) Møter som skal behandle tarifforhandlingssaker, kan innkalles med kortere tidsfrist hvis omstendighetene krever det

§11. Lokale tillitsvalgte

Norsk Skuespillerforbunds medlemmer kan ved behov velge lokale tillitsvalgte på teatre/arbeidsplasser som ikke har egne kretser.

§12. Uravstemning

Uravstemning skal foretas når;

a) resultatet av forhandlinger om tariffavtaler og arbeidsforhold som angår hele medlemsmassen foreligger

b) et flertall i styret krever det

c) et flertall i en krets krever det og får tilslutning av et flertall i styret

12.1. Unntak

Unntatt fra uravstemning er;

a) avtaler som gjelder for en begrenset del av medlemmene. Egen avstemning skal da holdes blant disse

b) mellomårsoppgjør som kan aksepteres eller avvises av forhandlingsutvalg og styre

§13. Forvaltning av medlemmenes rettigheter og vederlag for rettigheter

Norsk Skuespillerforbund kan etter fullmakt fra medlemmene eller med hjemmel i lov inngå avtaler om;

a) generelle normer for vederlag eller honorar på områder hvor bruk av medlemmenes prestasjoner og/eller verk krever individuell avtale med rettighetshaver

b) vederlag for prestasjoner og/eller verk som benyttes av private eller det offentlige med hjemmel i åndsverklovens regler

c) kollektive vederlag når vederlaget ytes på kulturpolitisk grunnlag eller det av andre grunner ikke er praktisk mulig eller realistisk med individuelt vederlag

d) rett til å benytte medlemmenes prestasjoner og/eller verk, samt opptak av disse, og om vederlag for slik bruk

e) overdragelse av rettigheter i henhold til Fullmakten helt eller delvis ved avtale til en samarbeidende organisasjon i Norge, slik som NORWACO, eller i utlandet

Norsk Skuespillerforbund eller samarbeidende organisasjoner kan påtale eller forfølge krenkelser av medlemmenes prestasjoner og/eller verk

13.1. Fordeling av vederlag

I tråd med Åndsverkloven, Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014726/EU (CRM-direktivet) og Norges Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett, fordeler NSF vederlag i tråd med følgende retningslinjer:

a) Alle vederlagsmidler o.l. som NSF krever inn som ledd i forvaltning av opphavsrett skal fordeles til rettighetshavere, unntatt fradrag for administrasjonskostnader og midler som er vedtatt brukt på annen måte, jf. §13.1, pkt. g og h. Fordeling skal skje i overenstemmelse med NSFs generelle prinsipper for fordeling av vederlag til rettighetshavere.

b) Vederlag fordeles individuelt til rettighetshavere som har krav på vederlag i henhold til forvaltningsavtale eller annet grunnlag. Fordelingen skal i størst mulig grad gjenspeile faktisk bruk av verk.

c) Vederlag som er innkrevd på vegne av utenlandske rettighetshavere, kan fordeles og utbetales til utenlandske organisasjoner som NSF har inngått avtale med om utveksling av vederlag.

d) NSF er medlem av den kollektive forvaltningsorganisasjonen Norwaco som krever inn og fordeler vederlag innen syv ulike forvaltningssektorer. Ved fordeling av vederlag fra Norwaco til rettighetshavere, så skal medlemmer av NSF og ikke-medlemmer håndteres likt ved fastsettelse av kostnadsfradrag.

e) Ved fordeling av øvrig vederlag kan NSFs kostnadsfradrag for fordeling til uorganiserte rettighetshavere (ikke-medlemmer) settes høyere enn kostnadsfradraget for fordeling til rettighetshaver som er medlem og betaler medlemskontingent.

f) Styret fastsetter rutiner for å identifisere og lokalisere rettighetshavere som NSF ikke har opplysninger om og som er berettiget til vederlagsmidler.

g) Når det ikke er mulig å fordele vederlag i henhold til b og c, kan styret treffe beslutning om bruk av midlene til andre formål i overenstemmelse med lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. §§ 21 og 22 og NSFs generelle prinsipper for bruk av ikke-fordelbare midler.

Generalforsamlingen skal godkjenne at den faktiske bruken av de ikke-fordelbare midlene skjer i overenstemmelse med NSFs generelle prinsipper for bruk av ikke-fordelbare midler.

h) Styret kan treffe beslutning om fradrag i vederlagsmidler til sosiale, kulturelle eller utdanningsmessige ytelser i overenstemmelse med lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. § 20 og NSFs generelle prinsipper for fradrag fra inntekter fra rettigheter.

§14. Samlet opptreden

Finner styret at ivaretagelse av vesentlige interesser nødvendiggjør samlet opptreden, kan styret påby fellesopptreden av forbundets medlemmer.

Slik beslutning fra styret kan av medlemmer ankes til generalforsamlingen eller en ekstraordinær generalforsamling uten at anken har oppsettende virkning.

§15. Regnskap og revisjon

a) Til hver generalforsamling innstiller styret til valg et registrert revisjonsfirma.

b) Regnskapet avsluttes 31. desember hvert år og fremlegges for generalforsamlingen i revidert stand, sammen med revisors beretning

§16. Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan foretas på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med 2/3 flertall

§17. Forbundets oppløsning

a) Forbundet kan bare oppløses, hvis ¾ av samtlige stemmeberettigede medlemmer stemmer for ved en uravstemning, som ledes av Forbundets kontor og kontrolleres av en av advokat utpekt av Advokatforeningen. Beslutning om slik uravstemning kan bare treffes av ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med ¾ flertall

b) I tilfelle Forbundets oppløsning, må det i oppløsningsvedtaket avgjøres hva som skal skje med Forbundets samlede midler

 

Lovendringer vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 18. februar 1996.

Videre endringer vedtatt på generalforsamlingene i 1997, 1998, 1999 2001, 2008, 2009, 2010, 2016, 2017, 2019, 2022 og 2023.

Presisering § 12 i 2011.