Knut Alfsen, Norsk Skuespillerforbund.

Kulturbudsjettet for 2020

Forslaget til neste års kulturbudsjett er klart. Her er vår oppsummering.

 

Norsk Skuespillerforbund var til stede på Nasjonalbiblioteket da kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande la frem kulturbudsjettet for 2020 i dag. Nye publikumsgrupper, økt mangfold og fokus på likestilling og inkludering var noe av det hun la vekt på i budsjettfremleggingen.

Bevilgningene til de fleste statlige og regionale scenekunstinstitusjonene er foreslått økt med 2,7 prosent, og Teater Manu, Nordic Black Theatre og den nyetablerte Rommen scene i Groruddalen er blant de som er tilgodesett med ekstra midler.  Når det gjelder nytt bygg for Beaivváš, er regjeringen i gang med en avklaringsfase som ferdigstilles i 2019, og gir sin vurdering av saken i forbindelse med revidert budsjett for 2020.

– Vi er glade for at regjeringen ønsker å styrke mangfoldet, sier Knut Alfsen, forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund.

– Vi er enige med Norsk teater- og orkesterforening i at ABE-reformen må evalueres. Vil et generelt kutt på 0,5 prosent føre til reduksjon av byråkrati og større effektivitet på teatersektoren? Eller blir resultatet redusert produksjonsvolum og lavere kvalitet? spør Alfsen.

Det frie scenekunstfeltet og kunstnerskap

Den siste tiden har det vært diskutert hva som skjer når de etablerte kompaniene faller ut av støtteordningen Fri scenekunst – kunstnerskap (tidligere Basisfinansiering for frie scenekunstgrupper), og det ble ikke bevilget friske midler til Norsk kulturfond til å løse denne situasjonen.

– Vi mener det er uholdbart at livsgrunnlaget til etablerte kompanier rives vekk på denne måten. Vi forventer at den kommende scenekunststrategien tar denne problemstillingen på alvor, sier Knut Alfsen.

Det er imidlertid positivt at Danse- og teatersentrum får økt tilskudd til eksport av fri scenekunst, og at midler til Skuespiller- og danseralliansen og Norsk Skuespillersenter videreføres.

Regjeringen foreslår nye hjemler til Statens kunstnerstipend, der 32 hjemler er fordelt på arbeidsstipend og arbeidsstipend til yngre kunstnere, og 5 nye hjemler fordelt på stipend til etablerte kunstnere og stipend til seniorkunstnere.

– Statens kunstnerstipend bidrar til å gi kunstnere langsiktighet i kunstnerskapet sitt, og som Kulturrådet selv poengterer, er kunstnerstipendene viktige for den kunstneriske ytringsfriheten.

Mer til dataspill og regionale filmvirksomheter

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til de regionale filmvirksomhetene og dataspill. Det er også foreslått å øke tilskuddet til International Sámi Film Institute med 2,5 millioner kroner.

– Norsk Skuespillerforbund stiller seg positive til at regjeringen satser på regional filmvirksomhet. Det er positivt med en økning til dataspill, som vil føre til større etterspørsel etter stemmeskuespillere, noe som dermed åpner opp for flere arbeidsmuligheter for våre medlemmer. Det er samtidig grunn til bekymring hvis dette totalt sett resulterer i en nedgang i tilskuddet til filmfondet, sier Knut Alfsen.

Regjeringen skriver at de vil «legge frem et forslag om at tilbydere av audiovisuelle bestillingstjenester må investere en andel av sin omsetning i norsk audiovisuelle produksjoner», men at den nærmere innretningen av forslaget vil bli lagt frem i et høringsnotat.

– Det er et skritt i riktig retning at internasjonale strømmetjenester må investere en andel av omsetningen i norske film- og tv-produksjoner. Vi venter spent på utredningen og hvilke kontroll- og sanksjonsmuligheter regjeringen legger opp til. Norsk Skuespillerforbund er opptatt av at norske rettigheter må forbli på norske hender. Bredbåndsleverandører har etter vårt syn også et medfinansieringsansvar.

Ikke kompensert for privatkopiering

Etter at ny åndsverklov ble vedtatt i fjor, ble to nye rettighetshavergrupper inkludert i privatkopieringsordningen. Under denne posten er det lagt opp til en svak økning, men det er heller ikke i år tatt høyde for at det nå er flere rettighetshavergrupper som midlene skal fordeles mellom. Konsekvensen er at hver enkelt rettighetshaver får lavere vederlag enn tidligere, et faktum som Norsk Skuespillerforbund har vanskelig for å se at er i tråd med åndsverklovens krav om rimelig vederlag.

Publisert: 10.10.2019
Tekst: Mari Thune Husvik
Sist oppdatert: 24.06.2020
Foto: Gisle Bjørneby

Andre saker

Norsk Skuespillerforbund søker forbundsadvokat/forbundsjurist

Norsk Skuespillerforbund søker etter en forbundsadvokat/forbundsjurist heltid med hovedansvar for bl.a. fagfeltet TV- og film. Dette er en spennende bransje som er i konstant utvikling, og vi står overfor utfordrende oppgaver i tiden fremover som krever nytenkning og pågangsmot. Det er derfor ønskelig at du har noen års erfaring, stor interesse for området og høy […]

Veiledning for en god castingprosess!

Norsk Skuespillerforbund inviterte til et møte mellom castere og skuespillere i mai 2022, etter initiativ fra NSFs kretser og enkeltmedlemmer. Ønsket var å invitere til dialog for å skape en bedre forståelse mellom castere og skuespillere, og enes om retningslinjer for hvordan gode rekrutteringsprosesser kan gjennomføres. På dette møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående […]

WGAs streik går mot slutten

Det er gledelig å se at manusforfatternes streik i USA nå ser ut til å kunne være over, etter 145-dagers varighet. Det som gjenstår er en endelig godkjenning fra fagforeningen og medlemmene, som forventes å skje i løpet av tirsdag 26. – og onsdag 27. september.

Tildeling av midler fra Fond for frilansere

Norsk Skuespillerforbunds Fond for frilansere gir støtte til forprosjekt og teaterproduksjoner av og med frilansmedlemmer i forbundet. Fondet har søknadsfrist 1. april og 1. september hvert år.