Reklame

Reklamefilmavtalen

Tariffavtale mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Skuespillerforbund om produksjon og tilgjengeliggjøring av reklamefilm.

Satser

 

Til avtalens punkt 4:  Vederlag, feriepenger og forsikring

4.1.  Vederlagenes inndeling

Vederlag til skuespilleren i henhold til denne overenskomsten deles inn i arbeidsvederlag for medvirkning i  reklamefilm (grunnlønn), og vederlag for tilgjengeliggjøring av reklamefilmen for allmennheten  (tilgjengeliggjøringsvederlag).

Grunnlønn skal alltid avregnes for hele dager. Grunnlønnen er uavhengig av hvor mange reklamefilmer som innspilles per arbeidsdag for ett byrå/én annonsør.

Grunnlønnen inkluderer én dag med lese- kostyme- og sminkeprøver i de tilfeller dette er aktuelt, samt etterarbeid i rimelig omfang.

4.2. Minimumsnivåer for vederlag

Grunnlønn er  brutto kr 5 000 per arbeidsdag.

Tilgjengeliggjøringsvederlag fremgår av Vedlegg 1.

4.3.  Feriepenger

Ferielovens bestemmelser kommer til anvendelse på de midlertidige arbeidsforhold som reguleres av denne overenskomsten. Det ytes feriepenger av grunnlønn og eventuelle tillegg som er arbeidsvederlag, jfr. Ferieloven § 10 (1).

4.4.  Ulykkesforsikring

Skuespilleren skal være forsikret i henhold til Lov om Yrkesskadeforsikring.

Til avtalens punkt 5:  Regulering av grunnlønnen

Grunnlønnsnivået skal reguleres hvert år i samsvar med det årlige lønnsoppgjøret i staten. Justeringen gjøres gjeldende fra 1. mai hvert år.

Til avtalens punkt 6:  Betaling

Utbetaling av grunnlønn til skuespilleren skal senest foretas innen 21 dager etter skuespillerens siste opptaksdag.

Utbetaling av Tilgjengeliggjøringsvederlag forutsetter at reklamefilmen faktisk tilgjengeliggjøres for allmennheten. Utbetaling av slikt vederlag skal senest foretas innen tidspunktet for første tilgjengeliggjøring av reklamefilmen for allmennheten gjennom hvert enkelt avtalte tilgjengeliggjøringsmedium, jfr. Vedlegg 1.

 

Minimumsvederlag for tilgjengeliggjøring

De tilgjengeliggjøringsvederlag som fremkommer av dette Vedlegg 1 gjelder tilgjengeliggjøring av én reklamefilm inkludert kortversjoner. Ved tilgjengeliggjøring av flere reklamefilmer skal tilgjengeliggjøringsvederlaget fremforhandles individuelt mellom partene.

MediumAntall årMinimum for tilgjengeliggjøring
TV110 000
Kino110 000
Pr. etterfølgende år TV og kino10 000
TV og kino117 500
Pr. etterfølgende år17 500
TV/kino Sverige, Danmark, Finland pr. land pr. år15000
TV/kino England, Tyskland, USA, pr. land pr. år15000
Resten av verdenForhandling
Foto, stills, etc. Norge pr. år15000
Internettsider rettet mot norske forbrukere (unntatt tilgjengeliggjøring fra kundens egne internettsider)110 000
Internettsider rettet mot utenlandske forbrukere (unntatt tilgjengeliggjøring fra kundens egne internettsider)110 000
CD-rom NorgeForhandling
Videovisning pr. år: Stasjoner, flyplasser/fly, taxi, mobiltelefon1Min. 5000 per område

 

Avtalen ble inngått i 2012.

Overenskomsten bruker minimumssatser som deles inn i grunnlønn (arbeidsvederlag for selve medvirkningen i reklamefilmen) og tilgjengeligjøringsvederlag (vederlag for hvor reklamefilmen skal vises).

Vi anbefaler at du sender kontrakten din til oss for gjennomgang før signering.

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor blir ikke satsene i tariffavtalen justert årlig?

Reklamefilmavtalen er sagt opp, og lever på ettervirkninger. Det betyr at avtalen fortsatt er bindende for partene, men at den ikke endres. Det medfører også at minstesatsene ikke justeres. Disse ble sist oppjustert i 2015, og vi anbefaler derfor å bruke kpi-kalkulator for å se hva verdien av summene tilsvarer på dagens nivå. Dette kan brukes som ledd i en forhandling, da satsene er minstesatser og det er meningen at du forhandler individuelt når du mottar et tilbud.

Gjelder avtalen medvirkning i informasjonsfilm?

Reklamefilmavtalen omfatter ikke produksjon og tilgjengeliggjøring av opplysningsfilm og
informasjonsfilm med ikke-kommersielle formål.

Er det forskjell på hovedrolle og birolle?

Nei. Hele tariffavtalen gjelder uansett rollens størrelse.

Hva koster rettighetene etter det første året?

Det er det avtalte tilgjengeliggjøringsvederlaget som skal betales uansett.

 

Vi opplever iblant at produsenter skriver at det skal være 50 % fra år 2 og fremover, men dette er i strid med tariffavtalen.

Hva er en klausul om «konkurransebegrensning»?

En slik klausul er satt inn for at sikre at du ikke medvirker hos en konkurrent til kunden som det spilles inn reklame for.

 

Hvis du for eksempel gjør en reklamefilm for COOP, så er du ikke med i en Rema 1000-reklame.

 

Effekten av en slik klausul er at dine yrkesmessige muligheter begrenses, derfor må den honoreres.

 

Vi ser dessverre alt for ofte slike klausuler i kontrakter som honorerer skuespillere i tråd med minstesatsene. Dette er ikke rimelig.

 

(I tillegg er de unødvendige. Rema 1000 vil slett ikke ha deg med hvis du samtidig er med i en reklame for COOP!)

Kan produsenten alltid utvide utnyttelsestiden og/eller hvilke plattformer dette skal vises på?

I prinsippet ja, så lenge du mottar den avtalte betaling per år per plattform.

 

Vi anbefaler likevel at du setter en begrensning på dette i tid. Som beskrevet under «konkurranseklausuler», så vil din medvirkning i andre reklamer ofte begrense hvor attraktiv du er for andre, nye oppdrag. Derfor kan de være en god idé å avtale at avtalen ikke automatisk kan forlenges (mot betaling!) med nye visningsperioder etter for eksempel 5 år.

Hva menes med «kortversjon» av reklamefilmer?

Tilgjengeliggjøringsvederlaget som utbetales gjelder tilgjengeliggjøring av én reklamefilm inkludert kortversjoner. En kortversjon er en nedklippet versjon av samme film. Skal det lages ulike varianter, med ulikt innhold, må disse klareres enkeltvis.