Voice

NRK radio

Tariffavtale mellom NRK og Norsk Skuespillerforbund om skuespillerarbeid i radioproduksjoner.

Satser

 

Til avtalens punkt 3.2: Radioproduksjoner

For skuespillerens arbeid i henhold til denne avtale betaler NRK følgende bruttolønn som inkluderer tilgjengeliggjøring som nevnt i § 9.

3.2.1. For medvirkning i dramatiske oppgaver skal honorar fastsettes etter satsene i gruppe I-IV nedenfor i forhold til oppgavens omfang, vanskelighetsgrad og art.

GRUPPE:IIIIIIIV
Fremmøtehonorar inkl. 1 økt á 2,5 timer for oppdrag med 1-3 fremmøter:kr.
2725,-
kr.
3252,-
kr.
3711,-
kr.
3878,-
Timehonorar:kr.
1091,-
kr.
1303,-
kr.
1468,-
kr.
1552,-
Fremmøtehonorar inkl. 1 økt á 2,5 timer for oppdrag fra 4. fremmøte:kr.
2517,-
kr. 3041,-kr. 3461,-kr. 3671,-
Timehonorar:kr. 1007,kr. 1217,-kr. 1386,-kr. 1468,-

3.2.2. I enkle oppdrag der skuespillerens medvirkning er av kort varighet, skal honorar fastsettes etter avtale i det enkelte tilfelle.

3.2.3. Skuespilleres opplesning i radio honoreres på følgende måte:

Prosa:

For de første 20 minutter sendetid               kr.        343,- pr. minutt
For de neste 20 minutter sendetid                kr.        278,- pr. minutt
For de neste 20 minutter sendetid                kr.        204,- pr. minutt
Utover 60 minutter sendetid                          kr.        134,- pr. minutt

Lyrikk:

For de første 3 minutter sendetid                 kr.        677,- pr. minutt
Utover 3 minutter sendetid                            kr.        343,- pr. minutt

Tidsberegningen gjelder for det enkelte verk eller flere verk av samme forfatter.

Minstehonorar for opplesning av prosa og lyrikk er kr. 3 424,-.

3.2.4. Med mindre annet er skriftlig avtalt, plikter skuespilleren å møte i tide til møter og oppgaver av ikke-kunstnerisk art (herunder sminke- og kostymeprøver), som NRK innkaller til. Skuespilleren skal honoreres for faktisk medgått tid pr. påbegynt hel time og for minimum 2 timer. Timehonoraret er kr. 587,-.

3.2.5. Arbeidstid regnes i én økt á 2 ½ time. Arbeid utover én økt honoreres med påbegynt timesats.

3.3. Lønn utbetales i henhold til NRKs rutiner og skattetrekk foretas i henhold til gjeldende regler. Lønn utbetales senest innen 4 uker etter avsluttet medvirkning, dersom annen betalingsordning ikke er avtalt mellom skuespilleren og produksjonsledelsen.

Når skuespillerens samlede tilgodehavende utgjør mindre enn kr.  1015,- kan NRK avvente utbetaling til det samlede tilgodehavendet overstiger nevnte beløp. Utbetaling skal uansett finne sted ved kalenderårets slutt.

3.4. Feriepenger utbetales i henhold til ferielovens til enhver tid gjeldende bestemmelser.

 

Dokumenter

 

Bestemmelsene om skuespillerarbeid i NRKs radioproduksjoner er en del av tariffavtalen mellom NRK og Norsk Skuespillerforbund.

Oppdaterte satser med virkning fra 1. mai 2022.

Vi anbefaler at du sender kontrakten din til oss for gjennomgang før signering.