TV

NRK drama

Tariffavtale mellom Norsk rikskringkasting (NRK) og Norsk Skuespillerforbund om skuespillerarbeid i dramaproduksjoner i NRK.

Satser

 

Til avtalens punkt 3: Lønn

3.1. Audiovisuelle produksjoner

For skuespillerens arbeid i henhold til denne avtale betaler NRK følgende bruttolønn som inkluderer tilgjengeliggjøring som nevnt § 9:

3.1.1. For skuespillere over 18 år med mindre enn 5 års ansiennitet som skuespiller og for skuespillere med 3-årig skuespillerutdanning fra høyskole og mindre enn 2 års ansiennitet, skal lønnen utgjøre minimum:

kr.        734 089,- pr. år
kr.        58 730,- pr. måned
kr.        6 534,- pr. dag for arbeid i inntil 3 dagers varighet
kr.        4 991,- pr. dag for arbeid med varighet på 4 dager eller mer

3.1.2. For øvrige skuespillere skal lønnen utgjøre minimum:

kr.        1 027 582,- pr. år
kr.        102 774,- pr. måned
kr.        10 280,- pr dag for arbeid i inntil 3 dagers varighet
kr.        7 341,- pr. dag for arbeid med varighet på 4 dager eller mer

Arbeidets varighet skal i begge tilfeller være minimum 14 dager for skuespillere på månedslønn.

3.1.3. Det kan avtales halvdagsarbeid dersom skuespillerens tilgjengelighet for NRK reduseres på grunn av skuespillerens øvrige arbeidsforhold.

Der barn medvirker og det foreligger særlige forhold som tilsier behov for halvdagsarbeid, kan det inngås avtale om dette mellom NRK og skuespilleren.

Der det foreligger andre særlige forhold som tilsier behov for halvdagsarbeid, kan det inngås avtale om dette mellom NRK og NSF.

3.1.4.

Ett år utgjør 220 arbeidsdager.
En måned utgjør 21 arbeidsdager.
En dag utgjør 8 timer eksklusiv en halv times spisepause.
En halv dag utgjør 4 timer.
Timelønn utgjør 1/8 av det avtalte dagslønnen.

3.1.5. Ved ”til rådighets ansettelse” betales en garantilønn på minimum kr. 58 730,- pr. måned. For faktisk arbeid i samme periode betaler NRK skuespilleren kr. 2 935,- pr. dag. Ved slik ansettelse står skuespilleren til rådighet for NRK, jf. pkt. 4.3. NRK kan inngå individuell avtale med skuespilleren om opsjon for deltagelse i ny sesong av produksjonen. Vederlag for dette avtales særskilt mellom NRK og skuespilleren.

3.1.6. Dersom begge parter er enige, kan det avtales en samlet lønn for skuespillerens arbeid.
Slik avtale kan bare inngås dersom den samlede lønnen er minst kr 11 746,- pr. dag eller minst kr 117 453,- pr. måned.

Ved slik avtale bortfaller skuespillerens krav på tillegg etter pkt. 3.1.7. og 5.5.

3.1.7.  Med mindre annet er skriftlig avtalt mellom partene, plikter skuespilleren å stille i tide til sminke- og kostymeprøve, leseprøve, prøveopptak og andre prøver NRK innkaller til. Slikt arbeid inngår i skuespillerens arbeidstid og honoreres med følgende satser, med mindre lønn utbetales i henhold til ovennevnte bestemmelser:

Leseprøver:  kr. 941,- pr. time
Kostyme- og sminkeprøver:  kr. 587,- pr. time
Prøvefilming (utenom audition): kr. 2 517,- for inntil fire timer og kr. 4 823,- for fire til åtte timer
Første prøvefilming til castingbruk er vederlagsfri, med mindre det foreligger særlig avtale mellom partene. Opptak fra prøvefilming kan ikke offentliggjøres uten skuespillerens samtykke.

3.3. Lønn utbetales i henhold til NRKs rutiner og skattetrekk foretas i henhold til gjeldende regler. Lønn utbetales senest innen 4 uker etter avsluttet medvirkning, dersom annen betalingsordning ikke er avtalt mellom skuespilleren og produksjonsledelsen.

Når skuespillerens samlede tilgodehavende utgjør mindre enn kr.  1 015,- kan NRK avvente utbetaling til det samlede tilgodehavendet overstiger nevnte beløp. Utbetaling skal uansett finne sted ved kalenderårets slutt.

3.4. Feriepenger utbetales i henhold til ferielovens til enhver tid gjeldende bestemmelser.

 

Dokumenter

 

Avtalen ble inngått 13. februar 2015, og gjelder for midlertidig ansatte skuespillere i dramaproduksjoner i NRK, med mindre disse i sitt øvrige tilsettingsforhold er omfattet av andre tariffavtaler i NRK.

Oppdaterte satser med virkning fra 1. mai 2022.

Vi anbefaler at du sender kontrakten din til oss for gjennomgang før signering.

Ofte stilte spørsmål

Hva betyr estimerte arbeids-/opptaksdager?

Ofte brukes uttrykket «antall estimerte opptaksdager». Dette gjøres ofte med en standard henvisning til f.eks. at manus ikke er helt ferdig ennå.

 

Men det er flere grunner til at du ikke skal akseptere at alle opptaksdagene dine er «estimert».

 

For det første varierer satsene for under 4 opptaksdager og for 4 opptaksdager eller mer. Det er ikke mulig å vite hva som er gjeldende minstesats uten at antall opptaksdager garanteres.

 

For det andre bør det ha betydning for den individuelle forhandlingen uansett hvor mange dagers inntekt man er garantert.

 

Det er naturligvis viktig at du også har mulighet for å planlegge så godt som mulig.

 

Derfor må det alltid som minimum stå i kontrakten hvor mange opptaksdager du er «garantert» ut av det estimerte antallet.

Kan jeg jobbe halve dager?

Det kan bare avtales halvdagsarbeid i to tilfeller:

 

a) dine egne øvrige arbeidsforpliktelser

 

eller

 

b) det er barn med i produksjonen og det er særlige forhold som tilsier behov for halvdagsarbeid.

Hva har jeg krav på av lønn?

Lønnens størrelse skal være et resultat av en konkret forhandling.

 

Satsene som følger av tariffavtalene er minstesatser, og de danner grunnlaget for individuell forhandling.

 

Vær oppmerksom på at 75 % av det som utbetales som lønn er betaling for rettigheter til visning på NRK. Det vil si at reelt avtalt arbeidsvederlag er det som utbetales dividert med 1,75.

 

Jeg er med på en produksjon som skal vises på NRK – hvorfor får jeg ikke en NRK-kontrakt?

Såfremt produksjonen produseres av en ekstern produsent følges tariffavtalen for TV-drama (utenfor NRK).

 

Tariffavtalen med NRK gjelder når NRK selv produserer («in-house») eller når en produsent opptrer som linje-produsent på vegne av NRK.