Film

Filmskoleavtalen

Tariffavtale mellom Den Norske Filmskolen og Norsk Skuespillerforbund om skuespillerarbeid i elevproduksjon.

Satser

 

1. Lønn

For medvirkning i elevfilmproduksjoner utbetales en dagslønn på minimum kr. 2 852,- For medvirkning i elevfilmproduksjoner, som vises på landsdekkende TV, utbetales en dagslønn på minimum kr. 3 646,- ,- Honoraret oppjusteres 1. august hvert år i tråd med lønnsoppgjøret i staten. Lønnen dekker forarbeid, prøver og opptak og bruk av opptak i undervisningsøyemed og dokumentasjon, innenfor en dagarbeidstid på 10 timer. For arbeid utover 10 timer betales 40 % overtid for de første 4 timene, deretter 100 %. Det skal betales feriepenger, jfr. Ferielovens bestemmelser

2. Reiser, opphold og diett

Dersom medvirkning betinger reiser til og fra Lillehammer eller annet opptakssted, betaler Filmskolen reise, opphold og diett etter Statens satser.

3. Annen utnyttelse

For medvirkning i elevfilmproduksjoner, som vises på landsdekkende TV, utbetales i tillegg til dagslønn:

 

Lisensperiode:Senderett:Ekstrabetaling
4 uker: 1 visning, 1 reprise + nett 30 dager0pr. spilledag
1 år: 3 repriser pluss nett i 7 dager25%pr. spilledag
2 år: 6 repriser pluss nett i 7 dager35%pr. spilledag
3 år: 9 repriser pluss nett i 7 dager45%pr. spilledag
4 år:12 repriser pluss nett i 7 dager55%pr. spilledag

 

Ved annet salg av filmen skal skuespilleren i første rekke få kompensert lønn som tilsvarer minstesatsen i den til enhver tid gjeldende Filmavtale.
Minstesatsen dekkes opp ved at Filmskolen betaler 50 % av nettoinntekter av alt salg av filmen til de medvirkende skuespillere. Netto defineres her som brutto minus 30 %. Filmskolen er ansvarlig for utbetalingen.

Når skuespillerne har mottatt minstelønn etter Filmavtalen, skal de ha 14 % av netto inntekt ved salg filmen. Dette gjelder visningsrett i alle land, samt utnyttelse av serien i opprinnelig format distribuert via video/DVD, pay-per-view, video on demand, og lignende.
Royalty utbetales forholdsvis etter opprinnelig honorar. Avregning skjer pr. 31.06 hvert år til Norsk Skuespillerforbund, som fordeler vederlaget. Norsk Skuespillerforbund skal får overført 1 % av netto inntekt for å foreta denne utbetalingen.

Skuespilleren har ikke overdratt sine rettigheter til sin andel av eventuelle vederlag ved avtale- eller tvangslinsens slik som vederlag for viderespredning av radio- og TV-signaler via kabel, satelitt eller bredbånd, biblioteksvederlag, vederlag for privatkopiering eller lignende. Alle rettigheter til fremtidige anvendelser som ikke er nevnt i denne avtale, kan utnyttes etter særskilt avtale mellom NSF og Filmskolen. Dette gjelder for eksempel vederlagsfri visning på internett.

4. Vederlagsfri utnyttelse av filmen

Filmen kan vises vederlagsfritt på festivaler og lignende der produsenten ikke får betalt for visningen.

 

Avtalen ble revidert 15. april 2010.

Oppdaterte satser med virkning fra 1. august 2023.

Vi anbefaler at du sender kontrakten din til oss for gjennomgang før signering.