Strømmeplattform

Applaus Scene

Avtale mellom Norsk Skuespillerforbund og Applaus Scene for medvirkende skuespillere i forestillinger på Applaus Scenes plattform.

Satser

 

2. Lønn
2.1.  For skuespillerens arbeid i henhold til denne avtale betaler Applaus Scene følgende bruttolønn som er eksklusive tilgjengeliggjøring som nevnt i punkt 5 a: kr. 6 817,- pr opptaksdag. Eventuell overtid reguleres av punkt 4.5 i Filmavtalen.

Lønnen inkluderer prøver og ettersynkroniseringsarbeid, såfremt dette er av et rimelig og forholdsmessig omfang.

2.2.  Med mindre annet er skriftlig avtalt mellom partene, plikter skuespilleren å stille i tide til sminke­ og kostymeprøve, leseprøve og andre prøver Applaus Scene innkaller til.

2.3    Dersom prøver og etterarbeid samlet overstiger 25 prosent av den totale arbeidstiden betales overstigende arbeid med minimum:

  • Leseprøver: kr. 917,- per time
  • Kostyme- og sminkeprøver: kr. 571,- per time
  • Ettersynkroniseringsarbeid: kr. 715,- per time

2.4    For regler om skuespillerens rettigheter og plikter, arbeidstid, reise og diett , utsettelse av opptaksdager eller kansellering gjelder vilkårene etter filmavtalen inngått mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Skuespillerforbund. 

 

5.  Vederlag for rettigheter

a.  Betaling for utnyttelse på Applaus Scenes plattformer til institusjoner

Applaus Scene betaler et tilgjengeliggjøringsvederlag for rettighetsoverdragelsen som angitt i pkt. 3.a. Tilgjengeliggjøringsvederlag ytes som et vederlag på 60 % av avtalt lønn. Vederlaget som utbetales sammen med lønnen er gjenstand for alminnelig skattetrekk og feriepenger.

Dersom Applaus Scene skulle komme i en situasjon der omsetningen av slike abonnement blir høyere enn bedriftens offentlige til skudd, plikter partene til denne avtale å innlede nye forhandlinger om dette vederlagets størrelse.

 

b.   Betaling for annen utnyttelse av produksjonen

Vederlaget skal utgjøre 15 % av samlet nettoinntekt fra kommersiell utnyttelse. «Nettoinntekt » defineres som bruttoinntekt fra salg, utleie eller utlån av Produksjonen minus 30 % til dekning av utgifter til distributør eller Applaus sine salgs- og administrasjonskostnader dersom Applaus Scene selv forestår utnyttelsen.

Applaus Scene rapporterer hvert år innen utgangen av januar måned til NSF inntekter fra slik utnyttelse det forutgående kalenderår. Applaus Scene utbetaler imidlertid først vederlag for annen utnyttelse av en produksjon når den samlede nettoinntekt overstiger kroner 100 000, dog ikke senere enn 3 år etter første utnyttelse av produksjonen uansett om nettoinntekt ikke overstiger 100.000.

Vederlaget innbetales etter faktura fra Norsk Skuespillerforbund. Norsk Skuespillerforbund oversender faktura når avtalen er inngått med 30 dages betalingsfrist.

NSF forestår fordeling mellom medvirkende skuespillerne uansett medlemsskap i NSF etter vilkår bestemt av NSF sine styrende organer. Fordelingen foretas etter opplysninger innlevert av Applaus Scene på skjema fastsatt av NSF (innrapporteringsskjema) inntatt som vedlegg til denne avtale.

Rapporteringsskjemaet skal så vidt mulig være NSF i hende før tilgjengeliggjøring av filmen.

 

 

Avtalen ble inngått 19. april 2021, og den gjelder for medvirkende skuespillere i forestillinger som Applaus Scene har kjøpt rettigheter til å filme, produsere, og distribuere et audiovisuelt verk fra.

Vi anbefaler at du sender kontrakten din til oss for gjennomgang før signering.