Vennligst les retningslinjer Fond for frilansere og bruk søknadsskjemaet under.

Gjenopptakelser og filmprosjekt støttes ikke. Støtte blir gitt som tilsagn på maksimalt kr 30 000.

Det kan kun sendes inn 1 søknad pr. produksjon/forprosjekt.

Prosjektbeskrivelse skal være på mellom 1 og 3 sider og leveres inn både ved søknad om forprosjekt og produksjon.

Søknad om støtte til produksjon skal inneholde navn på medvirkende, opplysninger om produksjonen med en kortfattet presentasjon av det kunstneriske innholdet, kunstnerisk strategi og hvordan produksjonen skal realiseres. Søknaden skal også inneholde budsjett med forventede inntekter og utgifter, samt annen bevilget økonomisk støtte og hvilke fond/institusjoner det er søkt og bevilget støtte hos. Bruk gjerne denne budsjettmalen.

Søknad om støtte til forprosjekt skal inneholde fremdriftsplan med en beskrivelse av forprosjektets nødvendighet fram mot en teaterproduksjon. Navn på medvirkende og opplysninger om framtidig produksjon tas med der det er klart. Søknaden skal også inneholde et budsjett for finansiering av forprosjektet.

Ved innvilget søknad, bruk Norsk Skuespillerforbunds logo ved promotering av forestillingen.

Utbetaling av støtte

Pengene blir utbetalt etter premiere eller etter gjennomført plan for forprosjekt.

For utbetaling av innvilget støtte til prosjekt, vennligst send inn utbetalingsanmodning, med en kort rapport, prosjektregnskap og dokumentasjon på gjennomført premiere (foto/flyer/link til omtale/webside for billettsalg e.l.)

For utbetaling av innvilget støtte til forprosjekt, vennligst send inn utbetalingsanmodning, med kort regnskap, rapport og dokumentasjon på gjennomføring (foto).

Utbetalingsanmodningen må signeres av den som er tildelt støtten. Dersom det ikke er sendt inn utbetalingsanmodning innen et år etter tildelingen, faller tilskuddet bort, med mindre prosjektet, etter avtale med NSF, har fått forlenget frist for gjennomføring.

I regnskapet må tilskuddet fra Fond for Frilansere være spesifisert som en egen inntektspost.

Dersom tiltaket er gjennomført i regi av en produksjonsenhet (fri gruppe, enkeltpersonforetak, samvirkeforetak, etc.) skal organisasjonsnummer oppgis, og det forventes at foretaket inntektsfører tilskuddet i sitt regnskap.

Dersom tiltaket er gjennomført av en enkelt privatperson, vil utbetalingen innberettes til ligningsmyndighetene. (Iom. at det er snakk om produksjonsstøtte og ikke lønn, trekkes det ikke skatt av støtten.)

 

Søknad om prosjektstøtte fra Fond for frilansere • Søker må være medlem av Norsk Skuespillerforbund og kan ikke være ansatt ved et teater. • Fyll inn navn på medvirkende skuespillere. Merk hvem som er og hvem som ikke er medlem av Norsk Skuespillerforbund.
 • Fyll inn navn på øvrige medvirkende: instruktør, scenograf, musiker etc.
 • Prosjektdetaljer
 • Navn på produksjonDato prøvestartSpilleperiodeSpillested
  Fyll inn alle felter hvis du søker om midler til produksjon. Søker du om midler til forprosjekt holder det at du fyller inn navn.
 • Please enter a number from 0 to 30000.
 • Vedlegg til søknaden

 • Dra og slipp filer her, eller

   Legg ved kort beskrivelse av prosjektet (1 til 3 sider).
  • Dra og slipp filer her, eller

    Fullstendig budsjett for prosjektet må legges ved. Husk å balansere utgifter og forventede inntekter.