Norsk Skuespillerforbunds Fond for frilansere har som formål å yte økonomisk støtte til frie uavhengige teaterproduksjoner samt til forprosjekt, utenfor institusjonsteatrene, hvor frilansmedlemmer av forbundet medvirker.

Tildelingskomiteen for fondet er oppnevnt av styret i Norsk Skuespillerforbund og har som oppgave å vurdere søknadene.

Fondet har søknadsfrist 1. april og 1. september hvert år.

Krav til søker

For å søke tilskudd fra Fond for frilansere må disse kravene innfris.

 • Søker må være medlem av Norsk Skuespillerforbund
 • Søker kan ikke være ansatt ved et teater
 • Søknaden må være NSF i hende før lanseringsdato/premiere
 • Prosjektbeskrivelse og budsjett må legges ved søknaden
Før du sender inn en søknad

 

 

 • Gjenopptakelser og filmprosjekt støttes ikke. Støtte blir gitt som tilsagn på maksimalt kr 30 000.

 

 • Det kan kun sendes inn 1 søknad pr. produksjon/forprosjekt.

 

 • Prosjektbeskrivelse skal være på mellom 1 og 3 sider og leveres inn både ved søknad om forprosjekt og produksjon.

 

 • Søknad om støtte til produksjon skal inneholde navn på medvirkende, opplysninger om produksjonen med en kortfattet presentasjon av det kunstneriske innholdet, kunstnerisk strategi og hvordan produksjonen skal realiseres. Søknaden skal også inneholde budsjett med forventede inntekter og utgifter, samt annen bevilget økonomisk støtte og hvilke fond/institusjoner det er søkt og bevilget støtte hos. Bruk gjerne denne budsjettmalen.

 

 • Søknad om støtte til forprosjekt skal inneholde fremdriftsplan med en beskrivelse av forprosjektets nødvendighet fram mot en teaterproduksjon. Navn på medvirkende og opplysninger om framtidig produksjon tas med der det er klart. Søknaden skal også inneholde et budsjett for finansiering av forprosjektet.

 

 

Utbetaling av støtte

 

 • Pengene blir utbetalt etter premiere eller etter gjennomført plan for forprosjekt.

 

 • For utbetaling av innvilget støtte til prosjekt, vennligst send inn utbetalingsanmodning, med en kort rapport, prosjektregnskap og dokumentasjon på gjennomført premiere (foto/flyer/link til omtale/webside for billettsalg e.l.). Send også inn en faktura på tildelingsbeløpet, stilet til Norsk Skuespillerforbund, Dronningens gate 16, 0152 Oslo. Alt sendes på mail til marianne@skuespillerforbund.no

 

 • For utbetaling av innvilget støtte til forprosjekt, vennligst send inn utbetalingsanmodning, med kort regnskap, rapport og dokumentasjon på gjennomføring (foto). Send også inn en faktura på tildelingsbeløpet, stilet til Norsk Skuespillerforbund, Dronningens gate 16, 0152 Oslo. Alt sendes på mail til marianne@skuespillerforbund.no

 

 • Utbetalingsanmodningen må signeres av den som er tildelt støtten. Dersom det ikke er sendt inn utbetalingsanmodning innen et år etter tildelingen, faller tilskuddet bort, med mindre prosjektet, etter avtale med NSF, har fått forlenget frist for gjennomføring.

 

 • I regnskapet må tilskuddet fra Fond for Frilansere være spesifisert som en egen inntektspost.

 

 • Dersom tiltaket er gjennomført i regi av en produksjonsenhet (fri gruppe, enkeltpersonforetak, samvirkeforetak, etc.) skal organisasjonsnummer oppgis, og det forventes at foretaket inntektsfører tilskuddet i sitt regnskap.

 

 • Dersom tiltaket er gjennomført av en enkelt privatperson, vil utbetalingen innberettes til ligningsmyndighetene. (Iom. at det er snakk om produksjonsstøtte og ikke lønn, trekkes det ikke skatt av støtten.)

 

Kontakt oss

Marianne Roland

Medlemskonsulent

Marianne jobber med opptak av medlemmer, kretsarbeid og tillitsvalgte. Hun er koordinator for stipendkomiteen til Statens kunstnerstipend og Fond for frilansere.