Statsbudsjettet 2023

Kulturdelen i Statsbudsjettet for 2023 som ble lagt fram i dag, byr ikke på store overraskelser.

 

Kulturminister Anette Trettebergstuen hadde på forhånd signalisert at det var lite rom for økninger i postene til kultur i året som kommer. I den grad det er vinnere i dette budsjettet er det aktørene innenfor likestillingsarbeid, og frivillighet.

100 ekstra hjemlene i Statens Kunstnerstipend

I Norsk Skuespillerforbund er vi fornøyd med at de 100 ekstra hjemlene i Statens Kunstnerstipend som ble lagt til i revidert inneværende år, blir videreført. Vi konstaterer at de fleste institusjonene som mottar statstilskudd har fått disse oppjustert med omslag tre prosent, samtidig som den såkalte ABE-reformen ikke er videreført. De fleste forventer en noe høyere pris- og lønnsvekst i 2023 enn tre prosent, men aktivitetsnivået vil i hovedtrekk kunne opprettholdes på samme nivå som inneværende år.

Statsbudsjettet gir ingen avklaring av hva som skal skje med Nationaltheatrets bygg. Det er beklagelig, for det er frustrerende å jobbe i et dårlig fysisk arbeidsmiljø på ubestemt tid. Black Box teater på sin side har fått fire friske millioner til å dekke økte kostnader og investeringer i nye midlertidige lokaler.

På filmfeltet, registrerer vi med tilfredshet at Norsk Filmfond har fått flere midler. Vi verdsetter at regjeringen nå vil innføre AMT-direktivet og pålegge utenlandske aktører i strømmemarkedet å bidra til å finansiere produksjon av audiovisuelt innhold i Norge. Men vi hadde fortsatt helst sett at insentivordningen for film, ble gjort til en regelstyrt ordning og flyttet til næringsdepartementets budsjett, siden dette primært handler om markedsføring av Norge som turistmål. Vi savner for øvrig en tydeligere satsing på internasjonalt kultursamarbeid.

 

Ingen tilskuddsordning for etablerte kompanier

Norsk Skuespillerforbund er skuffet over at regjeringen på tross av tydelige signaler i budsjettet for 2022, ikke har lykkes med å etablere en tilskuddsordning for etablerte kompanier i det frie scenekunstfeltet. Disse kompanienes utfordringer har blitt diskutert og utredet de siste 20 årene, så nå en løsning på plass!

Hvert år utdannes det 100 nye skuespillere fra norske høyskoler som er godkjent av NOKUT. Det er hard konkurranse om jobbene, og stadig flere forsøker å etablere seg i det frie scenekunstfeltet. Norsk kulturfond blir en stadig viktigere finansieringskilde for disse unge scenekunstnerne. Det er derfor forstemmende at ikke bevilgningene til Norsk kulturfond styrkes i større grad.

Bevilgningen til kompensasjon for privat kopiering har står stille siden ordningen bel innført i 2004, på tross av at Norwacos undersøkelser viser at det har vært en betydelig økning i faktisk kopiering, og på tross av at ordningen fra 2018 har kompensert rettighetshavere til visuelle og litterære verk, som tidligere ikke var omfattet av ordningen. Departementet har i flere år arbeidet med en gjennomgang av ordningen. Norsk Skuespillerforbund venter i spenning på konklusjonen i denne gjennomgangen.

 

 

Publisert: 10.10.2022
Tekst: Norsk Skuespillerforbund
Sist oppdatert: 10.10.2022
Foto: Lars Opstad

Andre saker

Bli med på årets 1. mai-markering!

Nå nærmer det seg 1. mai. Dette er en viktig kampdag hvor vi har muligheten til å vise hvor sterke vi er sammen, og det er en fin anledning til å møte gode kollegaer.

Veiledning for en god castingprosess

Gode råd for å sikre et godt samarbeid mellom skuespillere og castere, og bidra til ryddige og profesjonelle rekrutteringsprosesser i TV- og filmbransjen. 

Signér oppropet; Slå ring om palestinske kunstnere

I samarbeid med Norske Dansekunstnere, kom Norsk Skuespillerforbund den 15.02.2024 med en uttalelse hvor vi solidarisk stilte oss bak kravet fra Palestinian Performing Arts Network og dets medlemsorganisasjoner, som krever umiddelbar løslatelse av urettmessig fengslede palestinske kunstnere.