Statsbudsjettet 2023

Kulturdelen i Statsbudsjettet for 2023 som ble lagt fram i dag, byr ikke på store overraskelser.

 

Kulturminister Anette Trettebergstuen hadde på forhånd signalisert at det var lite rom for økninger i postene til kultur i året som kommer. I den grad det er vinnere i dette budsjettet er det aktørene innenfor likestillingsarbeid, og frivillighet.

100 ekstra hjemlene i Statens Kunstnerstipend

I Norsk Skuespillerforbund er vi fornøyd med at de 100 ekstra hjemlene i Statens Kunstnerstipend som ble lagt til i revidert inneværende år, blir videreført. Vi konstaterer at de fleste institusjonene som mottar statstilskudd har fått disse oppjustert med omslag tre prosent, samtidig som den såkalte ABE-reformen ikke er videreført. De fleste forventer en noe høyere pris- og lønnsvekst i 2023 enn tre prosent, men aktivitetsnivået vil i hovedtrekk kunne opprettholdes på samme nivå som inneværende år.

Statsbudsjettet gir ingen avklaring av hva som skal skje med Nationaltheatrets bygg. Det er beklagelig, for det er frustrerende å jobbe i et dårlig fysisk arbeidsmiljø på ubestemt tid. Black Box teater på sin side har fått fire friske millioner til å dekke økte kostnader og investeringer i nye midlertidige lokaler.

På filmfeltet, registrerer vi med tilfredshet at Norsk Filmfond har fått flere midler. Vi verdsetter at regjeringen nå vil innføre AMT-direktivet og pålegge utenlandske aktører i strømmemarkedet å bidra til å finansiere produksjon av audiovisuelt innhold i Norge. Men vi hadde fortsatt helst sett at insentivordningen for film, ble gjort til en regelstyrt ordning og flyttet til næringsdepartementets budsjett, siden dette primært handler om markedsføring av Norge som turistmål. Vi savner for øvrig en tydeligere satsing på internasjonalt kultursamarbeid.

 

Ingen tilskuddsordning for etablerte kompanier

Norsk Skuespillerforbund er skuffet over at regjeringen på tross av tydelige signaler i budsjettet for 2022, ikke har lykkes med å etablere en tilskuddsordning for etablerte kompanier i det frie scenekunstfeltet. Disse kompanienes utfordringer har blitt diskutert og utredet de siste 20 årene, så nå en løsning på plass!

Hvert år utdannes det 100 nye skuespillere fra norske høyskoler som er godkjent av NOKUT. Det er hard konkurranse om jobbene, og stadig flere forsøker å etablere seg i det frie scenekunstfeltet. Norsk kulturfond blir en stadig viktigere finansieringskilde for disse unge scenekunstnerne. Det er derfor forstemmende at ikke bevilgningene til Norsk kulturfond styrkes i større grad.

Bevilgningen til kompensasjon for privat kopiering har står stille siden ordningen bel innført i 2004, på tross av at Norwacos undersøkelser viser at det har vært en betydelig økning i faktisk kopiering, og på tross av at ordningen fra 2018 har kompensert rettighetshavere til visuelle og litterære verk, som tidligere ikke var omfattet av ordningen. Departementet har i flere år arbeidet med en gjennomgang av ordningen. Norsk Skuespillerforbund venter i spenning på konklusjonen i denne gjennomgangen.

 

 

Publisert: 10.10.2022
Tekst: Norsk Skuespillerforbund
Sist oppdatert: 10.10.2022
Foto: Lars Opstad

Andre saker

Norsk Skuespillerforbund søker forbundsadvokat/forbundsjurist

Norsk Skuespillerforbund søker etter en forbundsadvokat/forbundsjurist heltid med hovedansvar for bl.a. fagfeltet TV- og film. Dette er en spennende bransje som er i konstant utvikling, og vi står overfor utfordrende oppgaver i tiden fremover som krever nytenkning og pågangsmot. Det er derfor ønskelig at du har noen års erfaring, stor interesse for området og høy […]

Veiledning for en god castingprosess!

Norsk Skuespillerforbund inviterte til et møte mellom castere og skuespillere i mai 2022, etter initiativ fra NSFs kretser og enkeltmedlemmer. Ønsket var å invitere til dialog for å skape en bedre forståelse mellom castere og skuespillere, og enes om retningslinjer for hvordan gode rekrutteringsprosesser kan gjennomføres. På dette møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående […]

WGAs streik går mot slutten

Det er gledelig å se at manusforfatternes streik i USA nå ser ut til å kunne være over, etter 145-dagers varighet. Det som gjenstår er en endelig godkjenning fra fagforeningen og medlemmene, som forventes å skje i løpet av tirsdag 26. – og onsdag 27. september.

Tildeling av midler fra Fond for frilansere

Norsk Skuespillerforbunds Fond for frilansere gir støtte til forprosjekt og teaterproduksjoner av og med frilansmedlemmer i forbundet. Fondet har søknadsfrist 1. april og 1. september hvert år.