Resultatet av uravstemningen om ny særtariffavtale med Det Norske Teatret

Resultatet av uravstemningen om ny særtariffavtale med Det Norske Teatret er klart. Etter at både digitale stemmer og brevstemmer er opptalt er det flertall for å inngå avtalen.

 

Norsk Skuespillerforbund sendte resultatet av forhandlinger om ny særtariffavtale om midlertidig tilsetting med Det Norske Teatret på uravstemning tirsdag 23. august. Fristen for å svare var fredag den 2. september kl. 23.59, men de som stemte via brevstemme skulle ha postlagt svaret senest denne datoen.

Resultatet av den digitale avstemningen forelå ved midnatt fredag kveld. Imidlertid var resultatet av den digitale avstemningen så tett at det ikke var mulig å fastslå det endelige resultatet uten poststemmene. Derfor har vi avventet, og i dag fredag 9. september 2022 fikk vi inn de siste stemmene.

Det ble avlagt 372 stemmer totalt. 194 stemte for avtalen (52,15 %) og 178 stemte imot avtalen (47,85 %). Det er altså flertall for å inngå avtalen.

Både administrasjonen og styret har naturligvis fulgt med på kommentarer og innlegg som har kommet i løpet av de 2 ukene uravstemningen har ligget ute. Det er positivt at det er betydelig høyere valgdeltakelse enn normalt ved uravstemninger (25,78 %), og at det har skapt debatt i medlemsmassen. Vi verdsetter at medlemmene har turt å stå i debatten og ytret sin mening offentlig.

Styret poengterer at dette er og har vært en vanskelig sak, og har drøftet den i et ekstraordinært styremøte. Styret er enige om at det er medlemmene som har stemt, at de demokratiske spillereglene må følges og at styret ikke ønsker å overprøve eller endre spillereglene når avtalen først er sendt ut på avstemning.

Samtidig understreker styret at avtalens konsekvenser, positive og negative, må følges opp og evalueres underveis. Særlig fokus vil være på at særtariffavtalen i overensstemmelse med formålsparagrafen ikke må føre til et mer fragmentert arbeidsliv for skuespillene. Avtalens bestemmelser om mulighet for ansettelse på enkeltdager skal brukes unntaksvis og baseres på frivillighet fra begge parter. Dette vil naturligvis bli kommunisert til Det Norske Teatret.

Styret ønsker avslutningsvis å understreke at særtariffavtalen bare gjelder for Det Norske Teatret og det vil ikke være aktuelt å inngå tilsvarende avtaler med andre teatre, før vi har evaluert hvordan denne avtalen har fungert.

Norsk Skuespillerforbund vil derfor ta kontakt med Det Norske Teatret og meddele dem resultatet av uravstemningen. Det forventes at særtariffavtalen vil tre i kraft 1. oktober 2022.

Publisert: 09.09.2022
Tekst: Norsk Skuespillerforbund
Sist oppdatert: 09.09.2022
Foto: Norsk Skuespillerforbund

Andre saker

SLÅ RING OM PALESTINSKE SCENEKUNSTNERE

Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere ønsker å uttrykke solidaritet med det palestinske folk og våre kollegaer og kunstneriske søsterorganisasjoner i Palestina, etter fire måneder med krig i Gaza og økende voldsbruk på Vestbredden. Vi er sterkt bekymret for at voldsbruken ikke har avtatt etter at den internasjonale domstolen i Haag innførte hastetiltak på Gazastripen. Som […]

Vi søker jurist

Norsk Skuespillerforbund representerer i dag profesjonelle skuespillere innen ulike områder som teater, film, tv, reklame, voice, dubbing mm. Vi ivaretar hovedsakelig medlemmenes kontraktsrettslige-, arbeidsrettslige- og opphavsrettslige interesser innen de ulike områdene. I tillegg behandler vi også de fleste andre juridiske spørsmål.

Ny ordning for reise- og studiestipend

Planlegger du å delta på arrangementer, kurs/seminarer, workshops og studieturer med faglig innhold? Da kan du søke Norsk Skuespillerforbunds reise- og studiestipend.

Mobiliser for ytringsfrihet

Nominer deg selv, eller noen andre, til et spennende program som ønsker å mobilisere unge mennesker til kampen for ytringsfrihet.

Alternativ kunstnermelding

Torsdag 18.01.2024 la en samlet gruppe kunstnerorganisasjoner frem en alternativ kunstnermelding. Denne kommer som et svar på stortingsmeldingen «Kunstnarkår» Meld. St. 22 (2022–2023), som ble utgitt høsten 2023.