Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
– Vi mener det er uholdbart at livsgrunnlaget til etablerte kompanier rives vekk på denne måten. Vi forventer at den kommende scenekunststrategien tar denne problemstillingen på alvor, sier Knut Alfsen, om mangelen på friske midler til Norsk kulturfond.

Kulturbudsjettet for 2020

Forslaget til neste års kulturbudsjett er klart. Her er vår oppsummering.

Norsk Skuespillerforbund var til stede på Nasjonalbiblioteket da kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande la frem kulturbudsjettet for 2020 i dag. Nye publikumsgrupper, økt mangfold og fokus på likestilling og inkludering var noe av det hun la vekt på i budsjettfremleggingen.

Bevilgningene til de fleste statlige og regionale scenekunstinstitusjonene er foreslått økt med 2,7 prosent, og Teater Manu, Nordic Black Theatre og den nyetablerte Rommen scene i Groruddalen er blant de som er tilgodesett med ekstra midler.  Når det gjelder nytt bygg for Beaivváš, er regjeringen i gang med en avklaringsfase som ferdigstilles i 2019, og gir sin vurdering av saken i forbindelse med revidert budsjett for 2020.

– Vi er glade for at regjeringen ønsker å styrke mangfoldet, sier Knut Alfsen, forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund.

– Vi er enige med Norsk teater- og orkesterforening i at ABE-reformen må evalueres. Vil et generelt kutt på 0,5 prosent føre til reduksjon av byråkrati og større effektivitet på teatersektoren? Eller blir resultatet redusert produksjonsvolum og lavere kvalitet? spør Alfsen.

Det frie scenekunstfeltet og kunstnerskap

Den siste tiden har det vært diskutert hva som skjer når de etablerte kompaniene faller ut av støtteordningen Fri scenekunst – kunstnerskap (tidligere Basisfinansiering for frie scenekunstgrupper), og det ble ikke bevilget friske midler til Norsk kulturfond til å løse denne situasjonen.

– Vi mener det er uholdbart at livsgrunnlaget til etablerte kompanier rives vekk på denne måten. Vi forventer at den kommende scenekunststrategien tar denne problemstillingen på alvor, sier Knut Alfsen.

Det er imidlertid positivt at Danse- og teatersentrum får økt tilskudd til eksport av fri scenekunst, og at midler til Skuespiller- og danseralliansen og Norsk Skuespillersenter videreføres.

Regjeringen foreslår nye hjemler til Statens kunstnerstipend, der 32 hjemler er fordelt på arbeidsstipend og arbeidsstipend til yngre kunstnere, og 5 nye hjemler fordelt på stipend til etablerte kunstnere og stipend til seniorkunstnere.

– Statens kunstnerstipend bidrar til å gi kunstnere langsiktighet i kunstnerskapet sitt, og som Kulturrådet selv poengterer, er kunstnerstipendene viktige for den kunstneriske ytringsfriheten.

Mer til dataspill og regionale filmvirksomheter

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til de regionale filmvirksomhetene og dataspill. Det er også foreslått å øke tilskuddet til International Sámi Film Institute med 2,5 millioner kroner.

– Norsk Skuespillerforbund stiller seg positive til at regjeringen satser på regional filmvirksomhet. Det er positivt med en økning til dataspill, som vil føre til større etterspørsel etter stemmeskuespillere, noe som dermed åpner opp for flere arbeidsmuligheter for våre medlemmer. Det er samtidig grunn til bekymring hvis dette totalt sett resulterer i en nedgang i tilskuddet til filmfondet, sier Knut Alfsen.

Regjeringen skriver at de vil «legge frem et forslag om at tilbydere av audiovisuelle bestillingstjenester må investere en andel av sin omsetning i norsk audiovisuelle produksjoner», men at den nærmere innretningen av forslaget vil bli lagt frem i et høringsnotat.

– Det er et skritt i riktig retning at internasjonale strømmetjenester må investere en andel av omsetningen i norske film- og tv-produksjoner. Vi venter spent på utredningen og hvilke kontroll- og sanksjonsmuligheter regjeringen legger opp til. Norsk Skuespillerforbund er opptatt av at norske rettigheter må forbli på norske hender. Bredbåndsleverandører har etter vårt syn også et medfinansieringsansvar. 

Ikke kompensert for privatkopiering

Etter at ny åndsverklov ble vedtatt i fjor, ble to nye rettighetshavergrupper inkludert i privatkopieringsordningen. Under denne posten er det lagt opp til en svak økning, men det er heller ikke i år tatt høyde for at det nå er flere rettighetshavergrupper som midlene skal fordeles mellom. Konsekvensen er at hver enkelt rettighetshaver får lavere vederlag enn tidligere, et faktum som Norsk Skuespillerforbund har vanskelig for å se at er i tråd med åndsverklovens krav om rimelig vederlag.

Kulturbudsjettet for 2020

Forslaget til neste års kulturbudsjett er klart. Her er vår oppsummering.

Les mer »

Viktig seier for rettighetshavere

EU-parlamentet har vedtatt nytt opphavsrettsdirektiv. Det er en viktig seier for rettighetshavere.

Les mer »

Kulturbudsjettet 2019

Trine Skei Grande har lagt frem sitt første budsjett som kulturminister. Her er Norsk Skuespillerforbunds oppsummering av budsjettforslaget.

Les mer »

Usanne påstander i Samtiden

I tidsskriftet Samtiden har Øystein Stene skrevet et essay med tittelen «Fra feminisme til aktivisme til populisme», hvor han fremsetter en rekke påstander om Norsk Skuespillerforbunds håndtering av varslingssaker, som vi ikke kjenner oss igjen i. En forkortet utgave av essayet er publisert i Aftenposten, hvor vi har fått anledning til kort å kommentere påstandene. Her er hele vår imøtegåelse av påstandene til Stene.

Les mer »

Velkommen til Trine!

Norge har fått ny kulturminister siden jul. Vi benytter denne anledningen til å gratulere Trine Skei Grande med ny jobb.

Ny kulturminister »

Kulturbudsjettet for 2018

Kulturbudsjettet for 2018 viderefører regjeringens kulturpolitikk, og inneholder ingen store overraskelser. Det satses på tiltak for å styrke kreativ næring, mens bevilgningene til faktisk kunstproduksjon står på stedet hvil.

Statsbudsjettet »

Dissensdom i Arbeidsretten

Norsk Skuespillerforbund møtte Det Norske Teatret og Arbeidsgiverforeningen Spekter i Arbeidsretten. I mai falt dommen – flertallet i Arbeidsretten ga ikke NSF medhold i påstanden om at Det Norske Teatret bryter tariffavtalen ved å spille på søndager som en fast ordning, men mindretallet ga NSF medhold i alle påstandspunkter.

Rettssak »

Resultatløse forhandlinger om betaling for skuespillerrettigheter

Skuespillerne har siden i fjor høst forhandlet med TV 2 om betaling for såkalte tredjepartsrettigheter. Fredag, minutter før forhandlingsfristen gikk ut, meldte TV 2 rettighetsorganisasjonen Norwaco, som forvalter disse rettighetene på vegne av skuespillerne, at de ikke så noen mulighet for å komme i mål innen fristens utløp.

Tredjepartsrettigheter »

Harde forhandlinger

Det har blitt sagt og skrevet mye i pressen de siste ukene om stridigheter rundt skuespilleres rettigheter og vederlag for medvirkning i TV-dramaproduksjoner.

Tredjepartsrettigheter »

Seksuell trakassering på jobben

- Alle har rett til å gå på jobb uten å være redd for å bli utsatt for ubehagelige seksuelle opplevelser, skriver forbundsleder Knut Alfsen.

Trakassering »

Overvekt av mannlige hovedkarakterer i norsk film

– Vi har lenge visst at det har vært en skjevfordeling mellom kjønnene når det gjelder de som står bak kameraet. Nå ser vi at det også gjelder skuespillere, sier Maria Bock, styrerepresentant i Norsk Skuespillerforbund.

Skjevfordeling »

Naivt om kvinneandelen i TV-drama

Forbundsleder Knut Alfsen kommenterer Gjermund Stenberg Eriksens innlegg om kvinneandelen i TV-drama.

Les mer »

Endring kommer ikke av seg selv

Nye tall viser at det krever konkrete tiltak og kontinuerlig oppmerksomhet å endre kjønnubalansen i norsk film.

tiltak for kjønnsbalanse i norsk film »

- En dynamisk og inspirerende kulturadministrator

Turid Birkeland har gått bort.

Turid Birkeland har gått bort »

Terror og kunst

Scenekunsten trengs i krisetider. Men vi som lever av våre frie ytringer, står foran nye, etiske dilemmaer, skriver forbundsleder Knut Alfsen etter terrorangrepene.

Kunst i krisetider »

Et evig unntak?

Frilansskuespillere - som har sin inntekt fra en kombinasjon av lønn, oppdragsinntekt i og utenfor næring, samt fra vederlag for opphavsretter – får mindre igjen fra velferdssystemet enn de fleste andre yrkesgrupper.

Et evig unntak? »

Vi opptrer samlet

Tre uker i ledervervet har gitt meg enda sterkere bevis på at forbundet virkelig trengs.

Vi opptrer samlet »

Pensjonsforhandlinger på stedet hvil

Forhandlinger om pensjoner for de ansatte i operaen, teatre og orkestre står på stedet hvil. Arbeidsgiverne ønsker å endre dagens ordning. Vi har vist ansvar og kommet med et tilbud. Nå er det opp til dem, mener Norsk Skuespillerforbunds forhandlingsutvalg.

Stillstand i pensjonsforhandlingene »

Godt grunnlag for ny kunstnerpolitikk

Utredningen om norsk kunstnerøkonomi kommer med mange og gode forslag til Widveys nye kunstnerpolitikk.

Kunstnerøkonomi »

Kunstnerøkonomi etter Kulturløftet

2015 er året vi får svar på hvorvidt Kulturløftet har bidratt til å heve kunstnernes økonomi. NSF er også involvert i flere spennende arrangementer for synliggjøring av skuespillere.

Godt 2015! »

Kulturbudsjett i stillstand

I dag ble den blå-blå regjeringens aller første kulturbudsjett offentliggjort.

Kulturbudsjett i stillstand »

Den store forhandlingshøsten

På tampen av en vidunderlig sommer står vi foran en viktig høst. Først og fremst er kulturlivet spent på den blå-blå regjeringens første ”egne” statsbudsjett, i tillegg står mange viktige forhandlinger for døren.

Viktig høst i møte »

Dårligere vern for arbeidstakerne, svekking av fagforeningene

I dag la arbeids- og sosialminister Robert Eriksson fram forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

Forslag til ny AML »

Markering av Arbeidernes dag

Norsk Skuespillerforbund stiller i år med egen fane i 1.mai-toget i Oslo. Les hvorfor, bli med!

1. mai-markering »

Vi trenger en visjonær filmpolitikk!

Norge er i ferd med å etablere seg som en internasjonal filmnasjon. Det politikerne foretar seg de neste årene kan fort bli avgjørende for om vi greier det.

filmbransjen anno 2014 »

Ti tips til forhandlinger

Når du skal forhandle om en kontrakt i film eller tv, er det lurt å vite hva du har krav på. Her er ti tips.

Kjenn dine rettigheter »

Kraftig kutt for filmstøtten, men stipendene sikret

Det viser seg at det nytter å stå sammen og protestere på politiske avgjørelser.

Politikerne lyttet »

Sprik mellom ord og handling

Det er vanskelig å se hvordan den nye regjeringens kulturbudsjett gjenspeiler deres uttalte ambisjoner om å prioritere innhold, bredde og det frie scenekunsfeltet.

kulturbudsjettet 2014 »

Takk Tajik, velkommen Widvey!

Stoltenberg II-regjeringen rakk å innfri sin ambisjon om at 1% av statsbudsjettet skal gå til kultur. Nå overtar Thorhild Widvey den politiske ledelsen av Kulturdepartementet, med tidligere kulturredaktør Knut Olav Åmås som statssekretær.

regjeringsskiftet og kulturen »

Kultur og klima

Valgkampen er i gang - og selv om NSF er en politisk uavhengig forening, har vi selvfølgelig våre kampsaker.

Kultur og klima »

Mangfold i maktposisjonene

Norsk virkelighet blir stadig mer mangfoldig. Det burde gjenspeiles i de viktige maktposisjonene i norsk kulturliv, skriver nestleder Knut Alfsen i en kommentar til Asta B. Lydersens innlegg i Aftenposten i dag.

Les mer »

Samhold gjør sterk!

Skuespillerforbundets styre har i dag godkjent et løsningsforslag fra dubbingstudioene, som betyr at boikotten av SDI Media og Dubberman avblåses etter bare fire arbeidsdager. En så rask løsning hadde vi aldri fått uten massiv oppslutning om aksjonen.

Les mer »

Nok er nok

Satsene for dubbingarbeid har stått stille siden 90-tallet. Nå setter vi foten ned for ytterligere kutt.

Les mer »

Oslo Nye Prosjektteater?

Kulturbyråden ønsker å gjøre Oslos eget teater om til et prosjektteater. Det er gode kunstneriske, økonomiske og juridiske argumenter for at teatret skal ha et ensemble, også med den nye driftsmodellen, mener NSFs ledelse.

Les mer »

Søndagsåpne teatre - til hvilken pris?

I diskusjonen om teatrets tilstand og utvikling blir skuespillernes arbeidsvilkår sjelden nevnt.

Søndagsåpne teatre »

Oslo Nye Teater skal bestå

I dag ble den nye eierstrategien for Oslo Nye Teater lagt frem av kulturbyråd Hallstein Bjercke. Kommunen vil sikre drift minst 50 år fram i tid, men ønsker en gradvis overgang til prosjektteatermodell.

Les mer »

Oslos viktigste teater

Byrådet skal innen 1. oktober legge fram en eierstrategi for Oslo Nye Teater AS. Oslo Kino as er som kjent allerede vedtatt solgt, fordi byrådet – med «kulturpartiet» Venstre i spissen – mener at det ikke er en kommunal oppgave å drive med kultur! Det kan derfor se mørkt ut for Oslo Nye Teater.

Les mer »

Hvor er Amanda?

Det lages for få filmer med kvinnelig hovedrolleinnhaver. Bare to nominasjoner i kategorien beste kvinnelige skuespiller i årets Amandanominasjoner er flaut for et land som regner seg som et av verdens mest likestilte.

Les mer »

Garantiinntekt blir stipend

18 kunstnerorganisasjoner, herunder NSF, har i lengre tid samarbeidet om felles innspill til Kulturdepartementet om endring av garantinntektsordningen (GI) for kunstnere.

Les mer »