Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Rettssak om spilling på søndager

Rettssak om spilling på søndager

Norsk Skuespillerforbund stevnet i november 2016 Det Norske Teatret og Arbeidsgiverforeningen Spekter for innføring av søndagsspilling som en fast ordning. Onsdag denne uken møttes partene i Arbeidsretten.

Det har siden 2013 vært uenighet mellom Norsk Skuespillerforbund og Det Norske Teatret om tariffavtalen åpner for å spille på søndager som en fast ordning. Selv etter gjentatte tvistemøter og partssammensatt arbeid om søndagsspilling i forbindelse med hovedoppgjøret i 2014, har ikke partene blitt enige om hvordan punktet om ukentlig fridag i teateroverenskomsten skal forstås.

Fortrinnsvis fri på søndag

Punktet det har oppstått uenigheter om er første ledd i 3.1.6. i teateroverenskomsten:

«3.1.6. Ukentlig arbeidsfri mv

Arbeidstaker skal en gang i uken ha en sammenhengende fritid (ukefridag) på minst 35 timer, og slik at det alltid inngår et helt kalenderdøgn. Denne fritid skal fortrinnsvis gis på søndag. I tillegg til ukefridag skal det i størst mulig utstrekning gi ytterligere en fridag som skal strekke seg over et helt kalenderdøgn. Denne fridag skal så vidt mulig gis i sammenheng med ukefridagen.»

 Det er spesielt et ord i punktet som kan sies å være kjernen for uenigheten, nemlig ordet «fortrinnsvis».

Tre dager i Arbeidsretten

Det var satt av hele tre dager til saken i Arbeidsretten. Onsdagen gikk med til saksøkers og saksøktes innledningsforedrag, torsdagen var satt av til parts- og vitneforklaringer og fredag var det endelig klart for prosedyrene fra begge parter. Dommerne i saken har vært Sundet, Frogner, Tjomsland, Østvold, Ask-Henriksen, Grøtting og Pettersen.

Advokat Christopher Hansteen, partner i Advokatfirmaet Grette, representerte Norsk Skuespillerforbund i saken. NSFs oppfatning er at bestemmelsen «Denne fritid skal fortrinnsvis gis på søndag» i punktet om ukentlig arbeidsfri i overenskomsten, må sees i et tariffhistorisk lys. Hansteen ga retten en gjennomgang av tariffhistorien og hva som har vært praksis de siste femti årene. Med dette som bakteppe hevdet Norsk Skuespillerforbund i retten at «fortrinnsvis» skal betraktes som «så vidt mulig», og at den ukentlige fridagen dermed skal – så vidt det er mulig – legges til søndag. NSF ser dermed på Det Norske Teatrets praksis på søndagsarbeid i 2016 som tariffstridig.

Arbeidsgiverforeningen Spekter og Det Norske Teatret ble representert av advokat Tarjei Thorkildsen, partner i advokatfirmaet BA-HR. Spekter og Det Norske Teatrets syn på saken er at overenskomsten ikke er til hinder for at det kan spilles på søndager i det omfanget som er blitt gjort. Thorkildsen nedla påstanden om at Arbeidsgiverforeningen Spekter og Det Norske Teatret frifinnes.

Lange vitneforklaringer

Det var innkalt en rekke vitner i saken, og hele torsdagen ble viet til vitneforklaringer. De som var kalt inn av Norsk Skuespillerforbund som vitner var skuespillerne Sverre Anker Ousdal, Per Christian Ellefsen, Even Stormoen og Bernhard Ramstad. I tillegg vitnet representanter fra MFO og Film- og teaterteknisk forening, det vil si to av de andre fagforeningene som berøres av fellesbestemmelsene i overenskomsten.

Motparten hadde kalt inn Agnete Haaland, tidligere leder i Norsk Skuespillerforbund, nå teatersjef på Den Nationale Scene og Morten Gjelten, direktør i Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO), i tillegg til personalsjef ved Det Norske Teatret, Anne Steen.

Dommernes avgjørelse

De sju dommerne skal nå ta stilling til det de har fått lagt frem disse tre dagene, og påstandene som er blitt nedlagt. Avgjørelsen er ventet i midten av mai.