Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Lokal avtale inngått med Oslo Nye Teater
Knut Alfsen, forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund, og Jan Beckmann, adm. dir. ved Oslo Nye Teater, går gjennom avtalen punkt for punkt før signering.

Lokal avtale inngått med Oslo Nye Teater

Oslo Nye Teater og Norsk Skuespillerforbund er enige, og avtalen er godtatt av medlemmene som er ansatt på teatret.

De største institusjonsteatrene forplikter å ha et visst antall fast ansatte skuespillere, og et visst antall på midlertidige ansettelser i henhold til avtalen med Norsk Skuespillerforbund. Teatrene skal også ha et minimum antall skuespillerårsverk. Etter mange og lange forhandlingsrunder er det nå inngått en avtale mellom Oslo Nye Teater og Norsk Skuespillerforbund om antall faste, midlertidige og totalt antall skuespillerårsverk ved teatret. Forhandlingsutvalget har bestått av Knut Alfsen (leder), Anne E. Kokkinn, Anders Bredmose, Petter Vermeli og Kari-Ann Grønsund.

Resultatet av forhandlingen ble sendt ut til avstemning til medlemmer som er ansatt ved Oslo Nye Teater, og flertallet stemte ja til avtalen.

Ifølge avtalen som ble undertegnet 15. mai, skal totalt antall skuespillerårsverk ved Oslo Nye Teater være minimum 26 inklusive stykkekontrakter. Minimum 11 av disse årsverk skal være faste stillinger, hvorav minst 4 dukkespillere. Minst 8 årsverk skal være åremålsstillinger. Av åremålsstillingene skal minimum 6 ha en varighet på 2 år.

Bedre vilkår for ansatte på stykkekontrakt

Det har blitt forhandlet fram en tilleggsavtale mellom Oslo Nye Teater og de tillitsvalgte ved teatret som sikrer bedre betingelser og større forutsigbarhet for de som ansettes på stykkekontrakter. Tilleggsavtalen regulerer overlappende stykkekontrakter: «Dersom en slik stykkekontrakt avløses av en ny tilsvarende kontrakt, hvor arbeidsperiodene i de to kontraktene overlapper hverandre, defineres dette som en periode med overlappende stykkekontrakter. I slike tilfeller skal det kompenseres med minst 1 b-tillegg pr. dag i overlappingsperioden.»

Fordeling ved teatrene er nå slik:

Teater Antall skuespillerårsverk (min.) Derav faste stillinger (min.)
Nationaltheatret 52 42
Det Norske Teatret 50 35
Oslo Nye Teater 26 11
Den Nationale Scene 34 22
Rogaland Teater 24 19
Trøndelag Teater 30 20
Hålogaland Teater 15 8

 

Tariffavtale om midlertidig kunstnerisk personale mellom Oslo Nye Teater og Norsk Skuespillerforbund 

 

Avtale om kunstnerisk personale på stykkekontrakt mellom Oslo Nye Teater og Norsk Skuespillerforbunds tillitsvalgte ved Oslo Nye Teater