Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Vi trenger en visjonær filmpolitikk!

Vi trenger en visjonær filmpolitikk!

Norge er i ferd med å etablere seg som en internasjonal filmnasjon. Det politikerne foretar seg de neste årene kan fort bli avgjørende for om vi greier det.

NFIs årsrapport for 2013 er oppløftende lesning. Den viser at det eksisterer et unikt og historisk godt tillitsforhold mellom Norsk Film og publikum, et tillitsforhold som er enestående i europeisk sammenheng. I tillegg bekrefter den noe som skuespillerne merker veldig godt: Utlandet har for alvor fått øynene opp for norsk film!

Avgjørende offentlige tilskudd

Vi er inne i en viktig periode for Norsk film og TV-drama. Vi er i ferd med å etablere oss som en internasjonal filmnasjon. Det vi foretar oss de neste årene kan fort bli avgjørende for om vi greier det. For å lykkes må vi erkjenne det viktige samspillet mellom stat, kunsten og det private næringsliv. Men for at vi skal ha en frodig og en dristig filmindustri, trenger vi en visjonær og offensiv filmpolitikk! Vi er helt avhengig av at produksjonsstøtten opprettholdes, og at det i tillegg også satses på stipendier og støtteordninger som gjør at skuespillere og filmkunstnere kan drive faglig fordypning – og forbli i yrket. 

Det gjentas stadig fra politisk hold at det skal satses på kvalitet, det er selvsagt gledelig. Men det er rammene som avgjør om vi i bransjen greier å levere kvalitet over tid. Kvalitet henger sammen med kvantitet, fordi erfaring og kontinuitet er helt fundamentalt for at vi skal greie å bli bedre. Det gjelder alle yrkesgruppene fra sminkører til fotografer, skuespillere og regissører. Det er ikke mulig å bare lage de gode filmene.

Kompetanseheving

Mange norske skuespillere har etablert, eller er i ferd med å etablere, gode internasjonale kontakter. Skuespillerforbundet merker tydelig at interessen for norske skuespiller er høyere enn noen gang. Verden er i ferd med å bli én arbeidsplass. Dette medfører også en stor rekruttering til skuespilleryrket. 

Dette er et fag som krever kontinuerlig trening og vedlikehold. Det er viktig at det gis rom i skuespillerutdannelsene til film- og kameratrening. NSF tror ikke på en egen filmutdanning for skuespillere, men mener at det bør etableres et tilbud på masternivå. Norsk film trenger et etter- og videreutdanningstilbud innefor film – både for regissører og for skuespillere!

Skuespillerforbundet har i ulike sammenhenger tatt til orde for at et slikt mastertilbud bør etableres som et samarbeid mellom Filmskolen på Lillehammer og Kunsthøyskolen i Oslo. Film er en kunstform hvor samarbeid og forståelse yrkesgruppene imellom er essensielt for å oppnå gode resultater.

Rettigheter og økonomi i filmbransjen

Opphavsretten er under et voldsomt press, både de ideelle og de økonomiske interessene. Mange rettighetshavere merker et stort press på å gi fra seg rettigheter til vederlag mot liten eller ingen kompensasjon. Forsøk på frikjøp for alle rettigheter («total buy-out») er ikke uvanlig.

NSF er av den oppfatning at lovverket, sammen med tariffavtaler og gode individuelle kontrakter er det beste verktøyet for å sikre at interessene til utøvende kunstnere ivaretas. Vi må ha stabile mekanismer som sikrer den svake part! Kunstnernettverket, hvor NSF er representert sammen med 17 andre organisasjoner, har foreslått at det eksplisitt lovfestes en ufravikelig rett til rimelig vederlag.

Mangfold og balanse

NSFs medlemsundersøkelse fra 2008 viste at kvinnelige skuespillere tjente langt dårligere enn sine mannlige kolleger, blant annet pga. betydelig færre og mindre filmroller. Det er fortsatt en urovekkende kjønnsubalanse i norsk film. Selv om tall fra 2013 viser en positiv tendens, er det naivt å tro at dette nødvendigvis vedvarer. Internasjonale tall viser at kvinneandelen i film er lavere enn på 40-og 50-tallet.

Vi tror det er viktig at debatten holdes levende, fordi bevisstgjøring i seg selv vil ha en positiv effekt. I Sverige har noen kinoer innført en merking av filmer som har: a) minst to navngitte kvinnelige karakterer, som b) snakker sammen, c) om noe annet enn menn. Denne sjekklisten er kjent som The Bechdel test. Det viser seg at 50 prosent av filmene som produseres, ikke består denne testen. Selv om testen har sine svakheter, er dette nedslående tall. NSF mener en merking kan bidra til å bevisstgjøre publikum, holde liv i debatten og på den måten påvirke filmindustrien i en positiv retning. Vi jobber derfor for at det skal etableres en prøveordning med på noen utvalgte kinoer i Norge.

I tillegg mener vi, i motsetning til kulturministeren, at man bør opprettholde en samlet filmbransjes ambisjon om at 40 prosent av nøkkelfunksjonene i norsk film skal fylles av kvinner – og vi mener at hovedrolle bør gå inn som en av nøkkelfunksjonene.

Dette er viktig, ikke fordi et er noen menneskerett å jobbe med film, men fordi kvinnerepresentasjonen i film handler om både om hvilke rollemodeller publikum blir tilbudt og om hvilke arbeidsmuligheter kvinnelige skuespillere får. Og ikke minst: Diversitet bidrar til nettopp kvalitet, gjennom en frodig og dristig filmindustri.

(Teksten er basert på et innlegg holdt under innspillsseminar i regi av Kulturdepartementet mandag 24. mars)