Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Usanne påstander i Samtiden

Usanne påstander i Samtiden

I tidsskriftet Samtiden har Øystein Stene skrevet et essay med tittelen «Fra feminisme til aktivisme til populisme», hvor han fremsetter en rekke påstander om Norsk Skuespillerforbunds håndtering av varslingssaker, som vi ikke kjenner oss igjen i. En forkortet utgave av essayet er publisert i Aftenposten, hvor vi har fått anledning til kort å kommentere påstandene. Her er hele vår imøtegåelse av påstandene til Stene.

Facebook-gruppen #stilleforopptak ble ikke opprettet på initiativ fra eller i samarbeid med Norsk Skuespillerforbund. Norsk Skuespillerforbund ble kjent med opprettelsen først senere. Nestleder i Norsk Skuespillerforbund er medlem av gruppen i egenskap av å være kvinnelig skuespiller, ingen ansatte i Norsk Skuespillerforbund er medlemmer. I likhet med nestlederen er en svært stor andel av forbundets kvinnelige medlemmer med i gruppen. Gruppens medlemmer ønsket å ha en kontaktperson i Norsk Skuespillerforbund, og nestleder Anne Kokkinn sa seg villig til å påta seg denne rollen. Anne presiserte i sitt innlegg i gruppen hva hennes og Norsk Skuespillerforbund sin rolle er:  

«I NSF er vi opptatt av at alle som skriver til oss skal kjenne seg trygge når det gjelder å si fra og at de henvendelsene vi mottar blir tatt på alvor. Vi driver ikke etterforskning og vi går heller ikke til pressen. Der det er hensiktsmessig kontakter vi arbeidsgiver, alltid i tett dialog med den som varsler, og kun etter at det er gitt aksept av varsleren/e til å gjøre dette. (…) Graden av trakassering betyr ikke noe i denne sammenheng. Ei heller om du er medlem eller ikke. Du vil alltid være anonym, din henvendelse behandles konfidensielt, NSF gjør ingenting dersom du selv ikke ønsker det.» 

Mange av historiene som ble delt i Facebook-gruppen, ble offentlig kjent gjennom oppropet i Aftenposten 17. november 2017 og gjennom arrangementet på Nationaltheatret 10. desember 2017.

Stene hevder i sitt essay at Norsk Skuespillerforbund «ringte den ene teaterinstitusjonen etter den andre» og delte det som ble skrevet i Facebook-gruppen. Dette stemmer ikke. Vi har ett mandat, og det er å ivareta våre medlemmers interesser. I de tilfellene et medlem har ønsket å varsle sin arbeidsgiver om en trakasseringssak, har vi bistått med dette. Formelt sett er det arbeidsgiver som er rette mottaker av et varsel om trakassering. Vi har kontaktet arbeidsgivere noen få ganger med bekymringsmeldinger, etter ønske fra varsleren selv. Vi har også blitt varslet om saker som er av en slik alvorlighetsgrad at vi har satt varsleren i kontakt med en ekstern advokat, som har vurdert politianmeldelse.  

Vi opplever det ikke som irrelevant at vi også er fagforeningen til de som beskyldes for seksuell trakassering. Tvert imot har Norsk Skuespillerforbund bistått alle som har kontaktet oss, uavhengig av om de har opplevet seg trakassert eller er blitt beskyldt for å trakassere. I de tilfeller hvor begge parter har vært medlemmer hos oss har vi henvist begge til ekstern juridisk hjelp og betalt første rådgivingssesjon, nettopp fordi vi ikke kan velge side når to av våre medlemmer står i en konflikt med hverandre.

Vi har ikke tatt på oss «rollen som både etterforskningsorgan og påtalemyndighet». Vi har ikke tatt stilling til om innholdet i den informasjonen vi har mottatt fra våre medlemmer har vært sann eller ikke. Norsk Skuespillerforbund har tatt imot alle henvendelser som er kommet inn direkte til oss fra våre medlemmer. Vi har lyttet, hatt lange samtaler, og henvist de som har ønsket å ta saken videre til riktig varslingsmottaker eller til ekstern juridisk rådgivning. Deretter har det vært opp til disse å undersøke og/eller reagere i saken. Dette har ikke vært Norsk Skuespillerforbund sin rolle. Vi har hele tiden presisert at vår rolle verken er å være etterforskningsorgan, påtalemyndighet eller dømmende organ. I mange av sakene har det å snakke med en fra forbundet i seg selv bidratt til å senke konfliktnivået.

Hva som årsaken til disse påstandene om Norsk Skuespillerforbund sin håndtering av varslingssaker, vet vi ikke. Det er beklagelig at det har oppstått misforståelser om vår rolle i disse sakene, og at vi ikke har formidlet tydelig nok hvilken bistand vi har ytt og kan yte, samt hvordan vi går fram dersom vi kontaktes i slike saker. I tillegg til å gi råd til våre medlemmer i konkrete saker, ønsker vi å bidra til at seksuell trakassering opphører. Vi samarbeider nært med arbeidsgivernes organisasjoner i dette arbeidet. Viktige stikkord er:

  • gode varslingsrutiner på alle arbeidsplasser
  • etiske retningslinjer for hvordan alle som arbeider i bransjen skal opptre
  • kartlegging av omfanget av problemet  

Dette handler dypest sett om å skape et trygt arbeidsmiljø for alle som jobber med teater og film. Utrygge skuespillere blir dårligere skuespillere. Derfor er dette også et arbeid for å heve den kunstneriske kvaliteten.