Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Oslo Nye Prosjektteater?

Oslo Nye Prosjektteater?

Kulturbyråden ønsker å gjøre Oslos eget teater om til et prosjektteater. Det er gode kunstneriske, økonomiske og juridiske argumenter for at teatret skal ha et ensemble, også med den nye driftsmodellen, mener NSFs ledelse.

Byråd Hallstein Bjerckes forslag til en ny eierstrategi for Oslo Nye teater innebærer en gradvis overgang mot et prosjektbasert teater. Videre sies det også at Oslo Nye skal bevares, styrkes og fornyes.
Norsk Skuespillerforbund er selvsagt positive til organisasjonsformer som kan gi kunsten bedre vilkår og samtidig bidra til god utnyttelse av de investerte ressursene. Men hva er et prosjektteater?

Nasjonal og internasjonal erfaring

Det er bra at byrådet inviterer teatermiljøet til å være med å påvirke hvordan dette prosjektteatret skal se ut. Vi har nemlig lang erfaring med dette: Prosjektteatermodellen er allerede tatt i bruk ved flere norske teatre, som f.eks. Teater Innlandet, Haugesund Teater, Brageteatret og Figurteatret i Nordland. Felles for disse teatrene er imidlertid at de hele tiden har vært organisert som prosjektteatre. Oslo Nye Teater er imidlertid det første institusjonsteatret som omorganiseres til et prosjektteater. I denne prosessen er det svært viktig at man tar hensyn til de tilsatte.

Danmark, Nederland og Belgia fremheves som gode eksempler på land hvor prosjektteatermodellen fungerer godt. Vi vil likevel advare mot å sammenligne oss i for stor grad med disse landene, da geografi og kultur gjør produksjonsforholdene svært ulike. (Belgiske teatre finansierer for eksempel mye av sin virksomhet ved hjelp av private midler, noe som har vist seg å være vanskelig å få til i Norge. Deres geografiske plassering midt i Europa gjør det også enkelt å samarbeide med teatre i andre land.) Når det gjelder Oslo Nye må vi ta utgangspunkt i de behovene publikum og teatermiljøet i Oslo har. Vi må skape et teater som er fleksibelt, men som samtidig gir de ansatte trygghet og forutsigbarhet.

Produksjonstyper

Byråden har uttalt at Oslo Nye Teater skal fortsette å produsere teater selv, og ikke bare fungere som en utleiescene. Det kan derfor, som i dag, også i fremtiden være tre hovedtyper av scenekunstproduksjoner ved teatret:

  • egenproduksjoner, hvor teatret initierer prosjektet og ansetter alle medvirkende
  • samarbeidsproduksjoner, hvor teatret produserer forestillingen i samarbeid med produksjonsenheter i det frie feltet
  • gjestespill, hvor teatret kjøper en ferdig produsert forestilling fra eksterne produsenter

Skuespillerforbundets rolle er å ivareta de faglige og kunstneriske interessene til sine medlemmer – både de som er ansatt ved Oslo Nye Teater og de som arbeider i selvstendige produksjonsselskaper som teatret inngår avtaler om co-produksjoner med.

Tariffavtalene

Skuespillernes lønns- og arbeidsforhold ved teatret reguleres i dag gjennom vår tariffavtale med Norsk teater- og orkesterforening. I tillegg gjelder tariffavtale om antall skuespillerstillinger ved Oslo Nye Teater, som sikrer 26 skuespillerårsverk, hvorav 18 fast tilsatte. Sistnevnte avtale er foranket i arbeidsmiljølovens adgang til å fravike vanlige regler for midlertidig tilsetting (se AML § 14-9), og ble inngått ut fra et felles ønske om fleksibilitet i ensemblene. NSF mener nemlig at en kombinasjon av faste tilsettinger, åremåls- og stykkontrakter gir et verdifullt kunstnerisk mangfold. Uten denne avtalen vil arbeidsmiljøloven i hovedregel gjelde. Denne åpner ikke opp for åremålsstillinger, men krever fast tilsetting etter 4 år i midlertidig stilling.

Ensemblet er navet

Et prosjektteater på størrelse med Oslo Nye Teater vil være avhengig av å ha en grunnstamme av scenekunstnere med kontrakter som varer utover de enkelte prosjektene, slik at man sikrer stabilitet og kontinuitet. Teater er en kollektiv kunstform som skapes av en gruppe kunstnere i fellesskap. Tryggheten skuespillerne får ved å kjenne hverandre godt, og langsiktighet og forutsigbarhet i ansettelsesforhold, bidrar derfor til å skape bedre scenekunst. Det er også billigere å ha skuespillere på åremål enn på midlertidige kontrakter.

Skuespilleryrket er et svært krevende yrke å livnære seg i, og frafallsprosenten er stor, spesielt for kvinner, som opplever betydelig bortfall av jobbmuligheter allerede etter fylte 40.

Vi trenger ensembler som består av skuespillere i alle aldre, som sammen med teatersjefen jobber for å realisere teatrets kunstneriske visjoner.