Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Kulturbudsjettet 2019
– Budsjettforslaget gir likevel ikke noe svar på hvordan grupper som har vært finansiert over Norsk kulturfonds basisfinansieringsordning skal ha mulighet til å fortsette sin virksomhet etter at tidsbegrensningen for ordningen er passert. Vi hadde håpet at regjeringen ville åpne for at slike grupper kunne overføres til departementets tilskuddspost 78, sier forbundsleder Knut Alfsen.

Kulturbudsjettet 2019

Trine Skei Grande har lagt frem sitt første budsjett som kulturminister. Her er Norsk Skuespillerforbunds oppsummering av budsjettforslaget.

Norsk Skuespillerforbund var til stede på Dramatikkens Hus da kulturminister Trine Skei Grande la frem budsjettforslaget for 2019. Etter det kunstneriske innslaget Asfaltpuls, innledet kulturministeren med å forklare hva som ligger til grunn for regjeringens forslag til statsbudsjettet: Det skal være grønnere, rausere og mer sosialliberalt. Dette skal også gjenspeiles i kulturbudsjettet. I motsetning til de to foregående årene reduserer nå regjeringen bevilgningene til gaveforsterkning og talentutvikling. Viktige stikkord for neste års budsjett er mangfold, likestilling og ytringsfrihet og en ambisjon om at flere skal få ta del i kunst og kultur, både som aktører og brukere.

SATSING PÅ DET FRIE FELTET

På scenekunstsiden har det blant annet resultert i en økning til de programmerende scenene, BIT Teatergarasjen, Teaterhuset Avant Garden og Black Box Teater, som får 4 millioner mer. I tillegg er det satt av 7,5 millioner til nytt bygg til Teaterhuset Avant Garden.

Det er foreslått en økning på 7 millioner kroner i bevilgningene til scenekunst i Norsk kulturfond for å kunne ivareta etablerte kompanier, men også nye grupper. Når det gjelder Statens kunstnerstipend, foreslår regjeringen å øke størrelsen på de langvarige stipendene slik at disse kommer opp på samme nivå som arbeidsstipendene. Det er satt av 4 millioner mer til Fond for lyd og bilde.

– Det er gledelig at regjeringen ønsker å løfte det frie feltet ved å øke stipendene og bevilgningene til Norsk kulturfond. Økte bevilgninger til de programmerende scenene er noe som kommer en stor andel scenekunstnere til gode, sier Knut Alfsen, forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund.

– Budsjettforslaget gir likevel ikke noe svar på hvordan grupper som har vært finansiert over Norsk kulturfonds basisfinansieringsordning skal ha mulighet til å fortsette sin virksomhet etter at tidsbegrensningen for ordningen er passert. Vi hadde håpet at regjeringen ville åpne for at slike grupper kunne overføres til departementets tilskuddspost 78.

MER TIL FILM OG SPILL

Norsk Skuespillerforbund har i mange år kjempet for økt mangfold i norske filmer og TV-drama. Vi setter derfor pris på at regjeringen påpeker at det er ønskelig med flere kvinner i nøkkelroller både foran og bak kamera. «Hensyn til kjønnsbalanse bør være en del av rekruttering og talentutvikling i filmbransjen, så vel som i den etablerte bransjen og i tilskuddssystemer», heter det i forslaget fra regjeringen. Det foreslås en økning på om lag 50 millioner til film, herunder 30,9 millioner til Filmfondet og 5,1 millioner øremerket satsing på dataspill.

– Vi har alle noe å tjene på mer mangfold i bransjen, og det er godt å se at regjeringen tar dette på alvor. En øket satsing på film, tv-drama og spill gir dessuten jobb til mange skuespillere, sier Knut Alfsen.

LEVE AV KUNSTEN

Regjeringen er også «opptatt av at de som skaper åndsverk og utøver kunst skal kunne leve av sin virksomhet», og viser her til den nye åndsverkloven som ble vedtatt 1. juli i år.

Under posten som gjelder kompensasjon for kopiering av åndsverk til privat bruk er det lagt opp til en økning på 2,4 %. Nå som visuelle og litterære verk også omfattes av ordningen, er Norsk Skuespillerforbund bekymret for hvordan dette skal fordeles mellom rettighetshavergruppene.

– Vi støtter at det også skal betales rimelig vederlag for lovlig privatkopiering av billedkunst og tekst, men vi kan vanskelig akseptere at dette skal finansieres gjennom lavere privatkopieringsvederlag til rettighetshaverne innen musikk og audiovisuell sektor, sier Knut Alfsen.