Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Kulturbudsjettet for 2018
– Norsk Skuespillerforbund er fornøyd med at scenekunstinstitusjonene fortsatt er et viktig satsingsområde gjennom driftstilskudd og investeringer i bygningsmassen. Regjeringen legger likevel opp til en realnedgang i bevilgningene til kulturfeltet, sier forbundsleder Knut Alfsen.

Kulturbudsjettet for 2018

Kulturbudsjettet for 2018 viderefører regjeringens kulturpolitikk, og inneholder ingen store overraskelser. Det satses på tiltak for å styrke kreativ næring, mens bevilgningene til faktisk kunstproduksjon står på stedet hvil.

Regjeringens hovedprioriteringer for 2018 er kulturell og kreativ næring, kulturarv og kulturvern og kommersiell allmennkringkasting. Kulturdepartementets forslag til budsjett er på vel 13,9 milliarder kroner, noe som tilsvarer en nominell økning på 2,2 prosent fra i fjor. Reelt sett er det imidlertid en nedgang i budsjettet, idet den nominelle økningen ikke kompenserer fullt ut for pris- og lønnsveksten som forventes i 2018.

– Norsk Skuespillerforbund er fornøyd med at scenekunstinstitusjonene fortsatt er et viktig satsingsområde gjennom driftstilskudd og investeringer i bygningsmassen. Regjeringen legger likevel opp til en realnedgang i bevilgningene til kulturfeltet, sier forbundsleder Knut Alfsen.

– Kulturdepartementet ønsker å satse på kreativ næring, ved å gi penger til kommersielle utviklings- og markedsføringstiltak for kunstproduksjon. Norsk Skuespillerforbund har ingen betenkeligheter med at scenekunst tjener penger i markedet, men vi mener at det bransjen først og fremst trenger, er gode støtteordninger som gir skuespillerne mulighet til å konsentrere seg om å produsere forestillinger, slik at de faktisk har noe de kan selge.

Mer til vedlikehold

Det er foreslått mange millioner til vedlikehold av nasjonale kulturbygg.

– Det er positivt at regjeringen ønsker å ta vare på norsk kulturarv ved å bevilge penger til å rehabilitere Den Nationale Scene og Nationaltheatret. Vi er opptatt av at medlemmene våre har en trygg arbeidsplass og at de fysiske rammene er forsvarlige å jobbe innenfor. At de bevilger 100 millioner kroner til å bygge om Sentralbadet i Bergen til scenekunsthus er også gode nyheter, sier Alfsen.

Urovekkende endring

– Kulturdepartementet signaliserer at de vil innføre en ny komité- og stipendstruktur for Statens kunstnerstipend. Målet er å forenkle søknadsprosessen for kunstnere, og dette er prisverdig, men vi er svært kritiske til forslaget om at det heretter skal være utvalget for ordningen som skal foreta kvotefordelingen og oppnevne komiteene, etter innstilling fra kunstnerorganisasjoner. Prinsippet om «fagfellevurdering» ved behandling av stipendsøknader, har fungert godt i mange år, og bidrar til at stipendkomiteene i dag nyter stor respekt i bransjen.

– Det er urovekkende at Kulturdepartementet vil frata kunstnerorganisasjonene medbestemmelsesrett ved å overføre oppnevning av komiteer til utvalgene, fremfor å la kunstnerorganisasjonene selv oppnevne disse.