Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Takk Tajik, velkommen Widvey!

Takk Tajik, velkommen Widvey!

Stoltenberg II-regjeringen rakk å innfri sin ambisjon om at 1% av statsbudsjettet skal gå til kultur. Nå overtar Thorhild Widvey den politiske ledelsen av Kulturdepartementet, med tidligere kulturredaktør Knut Olav Åmås som statssekretær.

Stoltenberg II-regjeringens siste kulturbudsjett ble presentert mandag 14. oktober.  Med dette innfrir de sin ambisjon om at 1% av statsbudsjettet skal gå til kultur. 

Mer til Norsk kulturfond

Kulturminister Tajik rakk så vidt å holde pressekonferanse om det nye kulturbudsjettet før regjeringen leverte sin avskjedssøknad. Som regel foretar ikke nye regjeringer de helt store endringene i foreslått budsjett, det er derfor sannsynlig at dette kulturbudsjettet blir vedtatt mer eller mindre som det er. NSF har lenge etterlyst en økning til det frie feltet, og gleder seg derfor over at det foreslås en økning på 16, 4 millioner i overføringene fra Norsk kulturfond til scenekunstfeltet, blant annet 3,5 millioner til basisfinansieringsordningen, og 4 millioner til prosjektstøtten for teater og dans. 

Skuespiller- og dansealliansen får midler til fortsatt drift med 20 dansere og skuespillere, men fikk dessverre ikke midlene de hadde søkt om til nye ansettelser. Heller ikke kan vi se at alliansen blir permanent, slik det ble sagt ved lanseringen av Kulturløftet III i september, men vi håper og tror at dette kan bli tilfellet etter evalueringen av alliansen.

Widvey overtar roret

I dag, onsdag 16. oktober tiltrer den nye regjeringen. Påtroppende kulturminister Thorhild Widvey har absolutt den erfaringen som skal til for å sikre politisk gjennomslagskraft. I formiddag ble det også klart at tidligere kulturredaktør i Aftenposten, Knut Olav Åmås, blir hennes statssekretær. Jeg ønsker dem lykke til i den nye jobben! 

Som interesseorganisasjon for kunstnere opplever vi å ha hatt en svært god dialog med kulturministrene og departementet de siste årene, og håper og tror at dette vil fortsette. 

Blå mål for kulturpolitikken:

Her er hva den blåblå regjeringen har sagt at de vil med kulturpolitikken (jfr. Sundvolden-plattformen):

 • Gjennomføre en frihetsreform i kulturpolitikken. Reformen skal føre til økt maktspredning, høyere kvalitet og en bredere finansiering av kulturlivet. I denne forbindelse foretas også en gjennomgang av Kulturrådets arbeidsform og organisering
 • Føre en litteraturpolitikk der de viktigste målsettingene er å ivareta norsk språk og litteratur gjennom å legge til rette for god fremvekst av nye forfatterskap og tilgjengelighet for leseren.
 • Reversere bokloven
 • Vektlegge kultur som næring i større grad og styrke mulighetene for entreprenørskap i kultursektoren
 • Forenkle regelverket for selvstendig næringsdrivende kunstnere
 • Støtte opp under begge målformene som hovedmål. Erstatte dagens rett til å få svar på egen målform med en rett for ansatte i staten og språknøytrale kommuner til å bruke sin egen målform
 • Styrke det nordiske språksamarbeidet
 • Sikre en sterk beskyttelse av åndsverk
 • Prioritere det frie feltet og frilansere
 • Legge til rette for at unge talenter skal få anledning til faglig utvikling, uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn, gjennom kulturskolene og deres samarbeid med blant annet frivillige aktører.
 • Legge til rette for norsk og internasjonal filmproduksjon i Norge
 • Styrke den private finansieringen av kulturlivet gjennom for eksempel gaveforsterkningsordninger og bedre tilrettelegging for private fond og stiftelser. Dette vil på sikt kunne redusere avhengigheten av offentlig finansiering
 • Gjennomgå bevilgningene på kulturfeltet for å sikre fornuftig ressursbruk og kvalitet
 • Utarbeide en plan for rehabilitering og vedlikehold av nasjonale kulturinstitusjoner

Med oppfølgingen av sin konkrete visjon har de rødgrønne skapt et grunnlag som ikke må ødelegges. La oss nå håpe at den kommende regjering kan enes om at kulturbudsjettet bør bli liggende på minimum 1% av statsbudsjettet! Det er ekstremt viktig at denne satsingen følges opp, slik at man får mulighet til å fokusere på kvalitet og innhold.