Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Den store forhandlingshøsten
Viktigere enn noen sinne at skuespillere er bevisste på sine rettigheter, sier forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund.

Den store forhandlingshøsten

På tampen av en vidunderlig sommer står vi foran en viktig høst. Først og fremst er kulturlivet spent på den blå-blå regjeringens første ”egne” statsbudsjett, i tillegg står mange viktige forhandlinger for døren.

Skuespillere er involvert på mange områder. Både institusjonsteatrene, det frie scenekunstfeltet, og film- og tv-produksjon utgjør poster på budsjettet som er avgjørende for skuespillernes arbeidsmarked.
Med et formidabelt antall pågående utredninger signaliserer regjeringen at de vurderer å gjøre endringer både i kulturpolitikken og lovgivningen, og da er det selvsagt viktig å ha et best mulig faktagrunnlag å bygge endringene på.

Med Vigdis Moe Skarstein i spissen foretar Kulturdepartementet  for tiden en utredning av kunstnernes levekår. Alle våre medlemmer med e-post skal ha mottatt en spørreundersøkelse fra Telemarksforskning, og jeg håper innstendig at flest mulig vil ta seg tid til å svare på denne! Det er utrolig viktig mulighet til å gi oss og politikerne et mest mulig korrekt bilde av hvordan levekårene for kunstnere faktisk er. Svarfristen er 31. august.

Forbundsledelsen er for tiden travelt opptatt med å sende inn vurderinger av bl.a. dette:

Tanken om en insentivordning for film og tv-produksjoner i Norge er utredet i en egen rapport. Blir ordningen en realitet, innebærer det at både norske og utenlandske filmprodusenter vil kunne søke om støtte til å produsere i høykostlandet Norge, heller enn å legge innspillingen til lavkostland som for eksempel Ungarn – noe vi har sett utallige eksempler på siste år. Det er lite trolig at skuespillernes arbeidsmuligheter vil endres vesentlig med en slik ordning, men for opprettholdelsen av en norsk filmarbeiderstand er det viktig at flere filmproduksjoner produseres her til lands. Men filmbransjens frykt er at insentivordningen på sikt vil føre til at det kuttes ytterligere i filmproduksjonsstøtten.

I fjor kuttet regjeringen 32,5 millioner i støtteordningene til film. Denne uken kom det fram at  Norsk Filminstitutt går på en budsjettsmell på nærmere 40 millioner i utestående etterhåndsstøtte.  Med mindre departementet kommer med en tilleggsbevilgning, må disse pengene tas fra de av NFIs andre budsjettområder som ikke er bundet opp – som støtten til kommende tv-drama. Produsentforeningen og Virke, som organiserer tv-produsentene reagerer kraftig på at planlagte produksjoner kan måtte avlyses. 

I vår ble det også foretatt en gjennomgang av Norsk kulturråd, Ved første øyekast kan det synes som om bare små endringer foreslås. Men disse kan fort få dramatiske konsekvenser. NSF og en rekke kunstnerorganisasjoner jobber nå med høringssvar med utsatt fristen til 1. september.

En av kunstnernes viktigste muligheter til å kunne leve acv sin kunst, er retten til betaling for bruk av det man har laget.
Organisasjonen Norwaco, som forvalter videresendingsrettigheter for produsenter og kunstnere, har nå over 200 millioner kroner i utestående krav til kabelselskap. De nekter å utbetale videresendingsvederlaget, blant annet fordi de mener at Norwacos medlemmer har solgt fra seg sine rettigheter. Nå blir det en viktig jobb for oss å bevise at skuespillerne har sine videresendingsrettigheter i behold, slik det står i tariffavtalen. (Husk! Dersom du fakturerer / jobber som selvstendig næringsdrivende er du ikke omfattet av tariffavtalens bestemmelser, med mindre dette er spesifisert i kontakten din!) Mange av dere har allerede fått en e-post med forespørsel om å sende inn kontakter. Ta  kontakt med NSF før du signerer en tv- /filmkontrakt!

Ved siden av høringsarbeid, jobber vi med forberedende arbeid med teateravtalen: Som kjent sliter institusjonsteatrene med å oppfylle fremtidige pensjonsforpliktelser. Resultatet av årets hovedoppgjør ble bl.a. at vi sammen med NTO skulle utrede mulighetene for alternative pensjonsordninger på teatrene, og dette arbeidet fortsetter for fullt utover høsten. Forhandlinger om søndagsåpne teatre er også et tema i høst. Medlemmene har gjennom spørreundersøkelser og tariffkonferanser gitt sterke signaler om hva de mener, og vi har dermed mye å bygge på her.

Vi starter også reforhandlinger med NRK og produsentforeningen om nye TV-dramaavtaler.
dubbing-området landet vi som kjent en ny branjseavtale med Nordubb før sommerferien som vil gjelde fra 1. september. Vi har også kalt inn de andre studioene, SDI og Dubberman til snarlige forhandlinger.

Så, det er nok å ta tak i! Som sagt tidligere: Nå er det er viktigere enn noen sinne at vi skuespillere er bevisste på våre rettigheter.
God høst!