Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Fortsatt uenighet om lydbokinnlesning
Fra NLB-innlesernes fanemarkering utenfor Stortinget 27. mai

Fortsatt uenighet om lydbokinnlesning

Innleserne ved Norsk Lyd- og Blindeskriftsbibliotek avsluttet boikotten av foretaket fom. mandag 24. juni. Men partene er fremdeles ikke enige om praksis framover.

Innleserne gikk i april til egeninitiert boikott av sin arbeidsgiver, blant annet fordi NLB ville pålegge alle uten fast ansettelse å opprette enkeltmannsforetak for å få fortsette arbeidet. (Les mer om boikotten her.)

Avsluttet boikotten i juni

På bakgrunn av at NLB frafalt kravet om å opprette enkeltpersonforetak, og for å bidra til et godt forhandlingsklima, avblåste innleserne sin boikott fra og med 24. juni. I sitt vedtak fra 19. juni skriver de:

"De ikke fast ansatte innleserne i NLB er kjent med at det i den senere tiden har vært dialog mellom NLB og Norsk Skuespillerforbund med sikte på å komme fram til nye avtaler for innleserarbeid utenfor fast tilsetting. Siden alle innlesere uten fast ansettelse heretter ikke må fakturere og for å bidra til et godt forhandlingsklima, har vi vedtatt å gjenoppta innlesingsarbeidet etter gjeldende avtale av 1999 mellom NLB og Norsk Skuespillerforbund fra og med 24.6 2013.Vi imøteser nye avtaler som sikrer både smidighet og ryddige tilsettingsforhold, og vi gleder oss til å ta fatt igjen til beste for NLBs brukere."

Uenighet om avtale for innlesere uten fast tilsetting

De av innleserne som ikke er fast ansatte, ønsker altså å forholde seg til gjeldende praksis og  avtale mellom Norsk Skuespillerforbund og NLB inntil en ny og utfyllende avtale er fremforhandlet. Imidlertid krever NLB at innleserne underskriver et ikke framforhandlet avtaleformular. Norsk Skuespillerforbund har ikke autorisert avtaleteksten og heller ikke gitt noen anbefaling om at innleserne skal skrive under formularet. De aller fleste av innleserne som ikke er fast ansatte, har på individuelt grunnlag gitt uttrykk for at de ikke ønsker å signere på denne avtalen. Dermed står de foreløpig uten jobb.
Norsk Skuespillerforbund sendte 1. juli dette brevet til NLB. der vi oppfordrer til at gjeldende avtale og praksis kan benyttes inntil videre, slik at innleserne kan komme raskt tilbake i arbeid.

Kulturdepartementet avviser krav om flere faste stillinger

Syv innlesere har siden konflikten oppstod blitt ansatt innenfor en ramme på fem årsverk, men flere av innleserne mener å krav på fast ansettelse. Norsk Tjenestemannslag bistår sine medlemmer i denne saken.

I midten av august ble det klart at Kulturdepartementet avviser å tilsette flere av innleserne i hel- eller deltidsstilling. Utover de som nå er tilsatt innenfor en ramme på i alt fem årsverk, ønsker NLB bare å benytte tilknytningsformene oppdragstaker i eller utenfor næring.

Spørsmålet om den som foretar innlesning skal regnes som arbeidstaker eller oppdragstaker  må skje ved domstolsprøvning eller vurdering foretatt av forvaltningen.

SAMTALER MELLOM PARTENE 

Norsk Skuespillerforbund har tilbudt å arbeide for en lovendring som innebærer at det kan inngås tariffavtale om midlertidig tilsetting i tillegg til faste tilsettinger, på samme måte som i teatrene. NSF ønsker også å forhandle fram en bransjeavtale for innlesere som er oppdragstakere. NLB har tatt dette til orientering, og har sagt at de vil vurdere konkrete forslag fra forbundet. Etter et møte med NLBs direktør og advokat den 26.8, protokollførte vi følgende punkter:

1. Det er opp til NLB å bestemme hvordan virksomheten skal organiseres. Styret i NLB har besluttet at innlesning av lydbøker skal skje dels ved fast ansatte og dels ved oppdragstakere. Innlesernes tilknytningsforhold til NLB må tydeliggjøres i henholdsvis ansettelsesavtaler eller oppdragsavtaler.

2. Inngåtte oppdragsavtaler kan sies opp av hver av partene med en måneds varsel.

3. Oppdragsavtalene regulerer rammene for innlesningsoppdragene og vilkårene for dette fra det tidspunkt oppdragsavtalen undertegnes og frem til den sies opp og oppsigelsesfristen er utløpt.

4. Undertegning av avtalen er ikke avgjørende for hvordan et eventuelt fremtidig tilknytningsforhold mellom NLB og den enkelte innleser og vilkårene for dette skal eller bør være.

5. Undertegning av en oppdragsavtale er heller ikke noen erkjennelse av hvordan tidligere tilknytnings- og avtaleforhold mellom partene har vært.

6. NSF opplyste at forbundet vil arbeide for en lovendring som innebærer at det kan inngås tariffavtale om midlertidig tilsetting i tillegg til faste tilsettinger. NLB tok dette til orientering.

7. NSF opplyste at forbundet vil arbeide for at det inngås en bransjeavtale for innlesere som er oppdragstakere. NLB tar ikke stilling til spørsmålet om inngåelse av en mulig bransjeavtale, men vil vurdere konkrete forslag fra forbundet når de måtte foreligge.

8. NLB er villig til å tilby oppdragstakere i næring kr 915 per innlest time. Satsen for oppdragstakere utenfor næring er uendret og utgjør tilsammen kr 802, jf bl.a. avtaleformular oversendt til innleserne den 21. juni 2013.

9. Partene er enige om at det ikke foreligger noen konflikt mellom NSF og NLB. Innleserne står fritt til å inngå oppdragsavtale med NLB. NSF vil verken råde eller fraråde den enkelte innleser å inngå slik avtale.

(NSF understreker at det ikke er enighet i spørsmålet om innlesere er å regne som arbeidstakere eller oppdragstakere utenfor næring. Det er heller ikke enighet om innholdet i NLBs avtaleformular for oppdragstakere utenfor næring som nevnes i pkt 2 og 3. Det  har ikke vært forhandlet om satser eller avtaleformularer.)

NSF er i dialog med NLB, og håper dette er starten på en prosess som kan føre til at forlagsvirksomheten kan gjenopptas for fullt  - med et avtaleverk som har tilslutning fra alle parter.

Vi vil holde medlemmer og andre innlesere orientert om sakens videre utvikling.