Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Fortsatt boikott av SDI Media og Dubberman

Norsk Skuespillerforbund inviterte alle dubbere til møte i går kveld (11. november 2014) for å utveksle informasjon. I overkant av 20 dubbere, både medlemmer og ikke-medlemmer, var innom det 2,5 timer lange møtet.

Boikotten har vart siden midnatt 24.10, dvs. i overkant av 2 uker.

Boikotten omfatter SDI Media og Dubberman og Skuespillerforbundets krav til disse er:

1. Studioet må skriftlig forplikte seg til å betale minimum kr 750,- pr time for dubbingarbeid. Satsen inkluderer all rettigheter til visning med unntak av kino. Eller:
2. Studioet må skriftlig erklære seg villig til å inngå en avtale med Norsk Skuespillerforbund om linjebetaling, tilsvarende den avtalen forbundet har inngått med NorDubb.

I alternativ 2 er det naturlig med samme opphørsdato som NorDubbavtalen dvs. 1. september 2015.

Årsaken til boikotten er at timeprisen for dubbing omtrent er den samme i dag som den var på slutten av 1990-tallet. - Det betyr at dubberne i realiteten har gått ned i lønn. Det har ikke vært noen bevegelse fra 2006 i det hele tatt, mens andre grupper i samfunnet i samme periode har hatt tre til fire prosent lønnsøkning i året, sier nestleder Knut Alfsen. Han redegjorde på møtet for dagens situasjon med en gjennomgang av situasjonen før konflikten startet, historikk bak boikotten, hva en bransjeavtale kontra en tariffavtale innebærer og regneeksempler på timepris kontra replikker.

Skuespillerne organisert i Norsk Skuespillerforbund stiller seg solidarisk bak boikotten, det gjør også dubbere som ikke er medlemmer. – Det er svært viktig at vi nå står samlet slik at vi for nå og for framtiden kan sikre en akseptabel lønn for alle dubbere, sa forbundsleder Hauk Heyerdahl på møtet.  Han fortalte også at det er stor uro blant dubbere i Europa og flere steder har det vært streik og boikott. I dag er det f.eks en endagsstreik blant dubbere i Italia. Tilsvarende dubberboikott ble nylig avblåst i Sverige, da hadde den pågått i 6-7 uker. Resultatet der ble full seier til dubberne, dvs. alle krav ble innfridd. Deres lønnsnivå ligger nå tilsvarende det norske kravet.

Det er ikke til å underslå at dette er en vanskelig tid for norske dubbere også. Timebetalingen er allerede lav og med en boikottsituasjon på toppen er mange bekymret for egen økonomi og også for framtidige jobber. Det NSF helst vil oppnå er en tariffavtale med dubbingstudioene slik at lønnen og sosiale goder kan sikres permanent for dubberne. Sitasjonen ser nå temmelig fastlåst ut da de aktuelle studioene SDI Media og Dubberman ikke har signalisert annet enn at kravene NSF stiller er uaktuelle. – Vi er åpne for videre forhandlinger, sa Hauk Heyerdahl på møtet.

Flere dubbere på møtet påpekte frykten for at vi uten en avtale kan bli ofre for at dubbingstudioene tilbyr stadig dårligere og dårligere vilkår, slik de allerede gjør. Det ble også fremmet på møtet at dubberne må være sin rolle bevisst, og hvordan de ordlegger seg og snakker med ansatte på studioene. Samhold var et ord som gikk igjen må møtet: Vi dubbere må stå sammen i denne saken. Samtidig ble det uttrykt et sterkt håp om at boikotten snarlig må løses og NSF må være i førersetet og gjøre alt de kan for å fremme dubbernes sak og løse konflikten.

Linjebetalingsmodell. Med NorDubb har Norsk Skuespillerforbund en prøveavtale som gjelder fram til 1. september 2015. Dette for å se om en linjebetalingsmodell kan være et godt alternativ til en timebetalingsmodell. For å kunne fastslå med sikkerhet om en linjebetalingsmodell er et godt alternativ, må vi prøve den en periode og så evaluere. Da vil vi ha nok underlagsmateriale for å kunne si om den er god eller dårlig. Flere tok ordet for å understreke at det vil gavne dubberne å få undersøkt om dette kan være et reelt alternativ, men da må man gi dette en sjanse ved å holde på ut prøveperioden. Det ble også uttrykt sterk skepsis til denne modellen. Det ble understreket at denne prøveavtalen ikke har noe med boikotten å gjøre, det er to separate saker.

Når prøveperioden med NorDubb er over, vil dubberne bli innkalt til et nytt møte for å få all tilgjengelig statistikk og sammen kunne ta en kvalifisert avgjørelse.

Konfliktfond. På møtet ble det etterlyst mer informasjon om konfliktfondet. Skuespillerforbundets svar er at et skjema er utarbeidet, det vil bli sendt ut til medlemmene på oppfordring. Her vil medlemmene bli bedt om å gi en kort redegjørelse for tapte oppdrag hos SDI Media og Dubberman. NSF ser at det kan oppstå en situasjon der mange dubbere har blitt tilbudt samme rolle, dette må vi finne en løsning på når vi ser de innkomne skjemaer samlet, sa generalsekretær i NSF Eirik Djønne på møtet.

Djønne tilføyer noen faktaopplysninger: I 2013 satte de to studioene ned satsen med hundre kroner. Dette under henvisning til at markedet ellers betalte mindre. Nå har alle andre kommet opp på et høyere nivå, mens SDI Media og Dubberman som ville ned på nivå med de andre, nå ikke vil tilby gammel betaling. De har vist til at de ikke anser avtale med Skuespillerforbundet som relevant og vil ha frie forhandlinger. Men frie forhandlinger er det ikke realitet i. De nekter å betale mer enn kr 700/710 og bytter ut skuespillere som ikke godtar den lave betalingen.

NRKs dekning: NRK var tilstede på starten av møtet og saken ble sendt i Kulturnytt i P2 i morges: http://radio.nrk.no/serie/kulturnytt-radio

NRK har også dekket saken på websidene sine: http://www.nrk.no/kultur/tigergutt-kan-miste-stemmen-1.12038515

Mer om boikotten her