Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Etablering av en skuespiller- og danserallianse i Norge

Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere har i flere år arbeidet for opprettelsen av en skuespiller- og danserallianse etter svensk modell i Norge. I statsbudsjettet for 2012 er det satt av midler til en treårig forsøksordning med oppstart i november/ desember 2012. Alliansen skal sikre aktive, frilansende scenekunstnere sosiale rettigheter og kontinuitet i sitt kunstneriske virke.

En frilansskuespiller har gjennom et arbeidsår mange ulike arbeidsgivere og kortvarige ansettelseskontrakter - ikke fordi man nødvendigvis ønsker det selv, men fordi det kunstneriske arbeidsmarkedet er prosjektbasert. Innenfor de kollektive kunstformene teater og dans har utøverne i mindre grad enn i mange andre frilansyrker muligheter til selv å bestemme egen arbeidstid/ operere som selvstendig næringsdrivende.Det kan være vanskelig å få kabalen til å gå opp: En periode kan man ha flere oppdrag samtidig, mens man i måneden etter ikke har noen oppdrag, osv.

Manglende rettigheter for utøvende kunstnere
Selv om de jobber mye, kan uforutsigbarheten i  arbeidssituasjon og inntektsgrunnlag kan gjøre at frilansende utøvere ikke får boliglån, sykepenger, pensjon  - goder som for de fleste andre norske arbeidstakere er en selvfølge. Som et av flere tiltak for å bedre vilkårende for frilansere, foreslår Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere å etablere en Skuespiller- og danserallianse i Norge.

Etablering av en skuespiller- og danserallianse i Norge
Skuespiller- og danseralliansen vil bli en ny organisasjon som ansetter et gitt antall frilansskuespillere og -dansere for en viss periode. Alliansen skal forhindre at de ansatte utøverne må heve dagpenger og være passive mellom jobbene de gjør for andre arbeidsgivere. I stedet vil utøverne i ledige perioder motta lønn fra alliansen, der de plikter å drive faglig utviklingsarbeid både for seg selv og for frilansere utenfor alliansen – for eksempel gjennom kurs og mentorordninger.
Det vil være et krav å være aktiv i jobbmarkedet store deler av året for å beholde sin plass i alliansen.

Dokumenterte resultater
Modellen henter inspirasjon blant annet fra Sverige og Frankrike, der det vises til svært gode erfaringer med lignende ordninger.

Alliansen skal bidra til en profesjonalisering av arbeidsmarkedet til frilansende scenekunstnere, bedre nettverk og en effektivisering av formidling av utøvere - samtidig som medlemmene i alliansen gis en trygghet og kontinuitet i sitt kunstneriske virke, og sikres en rekke sosiale rettigheter, som pensjon og sykepenger.

Oppstart i 2012
I statsbudsjettet for 2012 er det satt av 3 millioner kroner til etablering av en Skuespiller- og danserallianse. Denne summen vil kunne dekke oppstart og 1 - 2 måneders drift med 10 skuespillere og 10 dansere, og forbundene har tatt sikte på oppstart av alliansen fra november/ desember 2012.

Etter anmodning fra Kulturdepartementet satte NSF og NoDa sommeren 2011 i gang en utredning av hvordan allianse-ordningen rent praktisk kan la seg gjennomføre. Forslag til juridiske løsninger, inntakskriterier og organisasjonsmodell (se under) ble presentert for Kulturdepartementet 9. november. Det ble budsjettert med ca 16 millioner for et helt års drift med 60 kunstnere i 2013.

I møtet den med departementet den 9. november kom det imidlertid fram at dette ikke er en sum vi kan regne med å få. Dette vil innebære færre kunstnere i forsøksordningen enn først antatt, men er likevel en meget god begynnelse.

Tone Øvrebø Johannessen er ansatt som prosjektleder for alliansen, som etableres som et prøveprosjekt med varighet fram til 2015.

----------------------------

 

Milepæler og dokumenter

Faktaark Skuespiller- og danseralliansen.pdf  

2012:
28. juni: Skuespiller- og danseralliansen AS stiftes av Norsk Skuespillerforbund. Norske Dansekunstnere og Norsk teater- og orkesterforening.

2011:
6. oktober ble det klart at e
tablering av Skuespiller- og danseralliansen er inne på statsbudsjettet med 3 millioner kroner. Dette vil betyr oppstart av en prøveordning fra nov/des 2012.

2011:
Etter anmodning fra Kulturdepartementet engasjerte NSF og NoDa sommeren 2011 hjelp til ytterligere å utdype hvordan en allianseordning kan opprettes og gjennomføres i praksis. Tone Øvrebø Johannessen har ledet dette arbeidet, mens postdoktor i arbeidsrett Helga Aune og advokatfirmaet Simonsen har fått i oppdrag å avklare enkelte juridiske problemstillinger. Utredningen var klar i midten av oktober, og ble presentert for Kulturdepartementet 9. november.
Last ned utredningen her:

2009:
Partilederne i den rød-grønne regjeringen la 12. august 2009 fram ”Kulturløftet2”, der en liste på 17 punkter presenterer hvilke områder innen kulturfeltet de tre partiene ønsket å satse på dersom de skulle bli gjengvalgt. Å støtte etableringen av en skuespiller- og danserallianse inngikk som et av løftene.

2009:
I statsbudsjettet for 2009 ble det i bevilgningene til Norsk Skuespillersenter øremerket midler til å utrede tiltak for frilansskuespillere og -dansere. Utredningen ble ledet av Rambøl Management og rapporten overlevert Kulturdepartementet.

2008:
Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere utarbeidet i samarbeid med Kulturmeglerne Forslagsnotat til etablering av en danser- og skuespillerallianse i Norge som ble presentert for daværende kulturminister Trond Giske.

Generelt om de store endringene i skuespillerpopulasjonen siste år:
Frilanser-eksplosjonen