Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Dubberne: Stå på krava

Dubberne: Stå på krava

Etter at det ble brudd i forhandlingene om en dubbingavtale før jul, innkalte NSF til allmøte for dubbere 7. januar. Møtet støttet forhandlingsutvalgets avvisning av siste tilbud fra studioene.

Norsk Skuespillerforbund og studioene SDI Media, Dubberman, KM Studios og Nordubb har nå forhandlet i flere måneder om en avtale for dubbingarbeid. Forhandlingene kom i gang etter en boikott i vår, utløst da to studioer ville redusere timesatsene med kr 100. Det har ikke eksistert noe felles avtaleverk for dubbingarbeid, og lønnsutviklingen i bransjen har vært dramatisk mye dårligere enn i samfunnet ellers: Satsene har variert noe fra studio til studio, men det gjennomsnittelige nivået har ikke økt nevneverdig siden 90-tallet. 
Boikotten kunne avblåses etter bare fire dager, men forhandlingene med studioene SDI Media, Dubberman, KM Studios og Nordubb har nå vart i mange måneder.

Brudd i forhandlingene

I siste forhandlingsmøte den 17. desember 2013, avviste studioene NSFs forslag om å inngå en tariffavtale. I stedet fremmet de et forslag til rammeavtale. Satsene i studioenes forslag lå imidlertid langt under hva Norsk Skuespillerforbunds forhandlingsutvalg kunne akseptere. Da forhandlingsutvalget ønsket å forhandle videre om nivået på satsene, opplyste studioene at det «ikke var mer å gi». Forhandlingene ble dermed ansett som brutt.

Allmøte 7. januar

NSF avholdt 7. januar et åpnet møte for dubbere, både medlemmer og ikke-medlemmer, for å diskutere situasjonen. Det kom mange, ulike og gode innspill. Etter ønske fra studioene ble deres siste forslag presentert. Møtet støttet forhandlingsutvalgets avvisning av forslaget.

Lønnsnivået i våre naboland:

I allmøtet ble det opplyst om lønnsnivået i to av våre naboland. Etter ønske fra møtet gjengis et sammendrag her:

Danmark:
I Danmark finnes det en felles avtale med følgende satser for dubbingarbeid:
525,- danske kroner for en times oppmøte
1050,- danske kroner for tre timers oppmøte
I tillegg kommer 100% påslag for alle rettigheter unntatt kino
(Dette gir totalt en timespris på hhv. 700,- DKK for lengre oppmøter og 1050,- DKK for kortere oppmøter)
Les mer om det danske avtaleverket på Dansk Skuespillerforbunds sider.

Sverige:
I Sverige eksisterer ulike avtaler for ulike studioer. For SDI Media, som opererer både i Svergie, Danmark og Norge er satsen som følger:
Hver påbegynt time lønnes med minimum 405,- svenske kroner.
I tillegg kommer 95 % påslag for alle rettigheter unntatt kino.
(Dette gir totalt en timespris på minimum 790,- SEK)
Les mer om det svenske avtaleverket på Teaterförbundets sider.

Norge:
Det norske systemet har vært basert på en timesats inkl. forberedelser og betaling for utnyttelsesrettigheter.
I forhandlingsperioden har denne timesatsen for alle rettigheter unntatt kino ligget på 700,-

Sammenligning av timessatser

Omregnet til norske kroner blir sammenligningen med våre naboland slik:

Land

Timesats inkl. betaling for rettigheter (i NOK)

Kronekurs
(per 8. januar)

Danmark

793,- NOK
(oppmøte på tre timer)

1113,-NOK
(oppmøte inntil en time)

113,13

Sverige

739,-NOK

93,58

Norge

700,-NOK

 

Med bakgrunn i diskusjonene på allmøtet, sendte NSFs forhandlingsutvalg 8. januar sitt svar til studioene, der vi ber om å få avklart om det fortsatt er vilje til reelle forhandlinger. Vi ønsker ikke en opptrapping av konflikten, og håper at studioene vil møte oss. Av hensyn til den lange tiden som er gått og utålmodigheten som rimeligvis foreligger hos dubberne, er svarfrist satt til 14. januar.