Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Dissensdom i Arbeidsretten

Dissensdom i Arbeidsretten

Norsk Skuespillerforbund møtte for to uker siden Det Norske Teatret og Arbeidsgiverforeningen Spekter i Arbeidsretten. I dag falt dommen – flertallet i Arbeidsretten ga ikke Norsk Skuespillerforbund medhold i påstanden om at Det Norske Teatret bryter tariffavtalen ved å spille på søndager som en fast ordning. Mindretallet ga Norsk Skuespillerforbund medhold i alle påstandspunkter.

– Vi tar Arbeidsrettens dom til etterretning. Nå starter arbeidet med å nærlese dommen. Det rettssaken tydelig har vist, er at dagens formulering i den sentrale tariffavtalen ikke gir en tilstrekkelig klar avgrensning av omfanget, eller under hvilke betingelser, det kan spilles på søndager, sier forbundsleder Knut Alfsen.

Rettssaken gikk over tre dager, der de sju dommerne i Arbeidsretten fikk en grundig gjennomgang av tariffhistorien og praksisen med søndagsfri de siste femti årene. Stridens kjerne har vært tariffavtalens formulering «Arbeidstaker skal en gang i uken ha en sammenhengende fritid (ukefridag) på minst 35 timer, og slik at det alltid inngår et helt kalenderdøgn. Denne fritid skal fortrinnsvis gis på søndag.»

Arbeidsretten uttaler om praksis på Det Norske Teater; «Etter flertallets vurdering har søndagsforestillinger blitt brukt i begrenset omfang og uten at det gripes inn i kjernen av retten til fri på søndager. Teatret har vist til saklige grunner for ordningen og har på administrativt grunnlag videreført ordningen med økonomisk kompensasjon, utvidet fritid og særskilte krav til varslingsfrister mv. for å kunne pålegge arbeid på søndager».

– Hvor mange søndager og over hvor lang tid skal man i så fall regne et gjennomsnitt, hvilke årsaker kan aksepteres for å spille på søndag samt spørsmål om økonomisk kompensasjon, utvidet fritid og særskilte krav til varslingsfrister? Disse problemstillingene kommer Norsk Skuespillerforbund til å ta opp i neste hovedoppgjør med Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO)/Arbeidsgiverforeningen Spekter, sier Alfsen.

Konsekvenser av dommen

Dommen slår etter en skjønnsmessig helhetsvurdering fast at Det Norske Teatret nåværende ordning med å spille på et begrenset antall søndager er i henhold til tariffavtalen. Dommen gir altså ingen avklaring av hvilke begrensninger tariffavtalen legger på teatrets mulighet til å spille søndagsforestilinger, utover det at den åpner for det kan spilles på søndager også bortsett ifra rent «ekstraordinære forestillinger».

Hele Arbeidsrettens dom kan leses her.