Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Forlik og seier i NLB-saken
F.v. Hallvard Lydvo, Kjersti B. Maagerø, Geir Morstad, Kristine Rui Slettebakken, Marit Christensen, Dag Ratama (NTL), Liv Aakvik og Christin Borge foran Oslo Tingrett

Forlik og seier i NLB-saken

Av de tolv innleserne ved Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek som gikk til sak mot Staten, har alle nå blitt tilkjent fulle arbeidstakerrettigheter. Staten ved Kulturdepartementet er dømt til å betale 237 000 kroner i saksomkostninger.

NB! Saken er skrevet i mai - se oppdatering av 20. juni nederst på siden!

–Med dette forliket føler vi at vi allerede har vunnet en halv seier. Vi har holdt på siden 2008 med å få til en løsning i denne saken, så når Regjeringsadvokaten kom med et tilbud til våre advokater sent søndag 18. mai, visste vi ikke helt hvilket ben vi skulle stå på, sier tillitsvalgt for innleserne, Christin Borge.

Langvarig tvist

Den pågående saken er et resultat av en langvarig tvist knyttet til innlesernes tilknytningsstatus og avtaleforhold. I april 2013 kulminerte uenigheten i at innleserne innledet boikott.Boikotten ble avsluttet i juni 2013 etter å ha gitt resultater på flere områder – blant annet ble det opprettet faste stillinger i 4,8 årsverk, og Norsk Skuespillerforbund inngikk en avtale med NLB gjeldende for resten av innleserne, som fortsatt er oppdragstakere utenfor næring. Les mer om boikotten og etterspillet her.
Men fremdeles var det uavklarte spørsmål: 12 innlesere følte seg tilslutt tvunget til å gå til søksmål mot sin arbeidsgiver, dvs. Staten ved Kulturdepartementet, for å få avklart ulike forhold rundt egen arbeidssituasjon.

Solidaritetssak

De 12 saksøkerne har hatt delvis ulike krav: Noen fikk fast ansettelse i fjor, men krever utvidet stillingsprosent. Andre regnes ikke som tilsatte av arbeidsgiver, men vil få fastslått at de faktisk er det, noe som har stor betydning både for deres sosiale rettigheter og stillingsvern.

– Det er totalt 55 eller 56 innlesere som jobber i varierende grad, noen i opp til 60 prosent stilling. Selv om syv av oss ble ansatt etter aksjonen i fjor, syns vi det er viktig at alle får arbeidstakerettigheter som stillingsvern, sykepenger, pensjonspoeng osv i det statlige forvaltningsorganet. Så dette har vært en solidaritetssak, slår Borge fast.

Saken har vært ført av LO og NTL som har forhandlingsrett med staten.

– Innleserne er en sammensatt gruppe av skuespillere, lærere og andre. Vi har støttet hverandre som gruppe. Vi hadde aldri klart dette ellers. Innsatsen til min kollega Marit Christensen, som tidligere har vært tillitsvalgt i NRK og NTL, og hjelpen fra fagforeningene, Skuespillerforbundet, NTL og LO og LO Oslo, har vært uvurderlig, sier Borge.

– For ikke å glemme støtten fra alle de som møtte opp på fanemarkeringen vår foran Stortinget i mai 2013. Det varmer langt inn i hjerterota.

 En lettelse

Etter innlesernes forklaringer i retten, kom regjeringsadvokaten med et tilbud til innlesernes advokater sent 18. mai. Dette ble presentert for innleserne 19. mai. Forliket ble inngått 20. mai og omfatter de syv av saksøkerne som allerede var blitt tilsatt i virksomheten. Gjennom forliket har de blitt tilkjent at de burde blitt, og nå blir, regnet som tilsatte så langt tilbake i tid som 2004. En av innleserne fikk i tillegg økt stillingsprosent.

–Det har vært en krevende prosess, og det var lite hyggelig å måtte forklare seg i retten. Men nå er det absolutt verdt innsatsen jobben. Jeg har jo plutselig fått 10 års ansiennitet i staten, sier Borge om sin egen opplevelse.

Bedriften betaler kompensasjonen for alle pensjonsutgifter i perioden fra 2004-2010, mens innleserne selv betaler egenandelen for de tre siste årene, slik reglene er.

–Det syns jeg er fair for å oppnå de godene vi nå får. Når man er ung og ikke har noen forpliktelser, tenker man ikke så mye på disse tingene, men når man blir eldre eller får familie, innser man hvor viktig det er, påpeker Borge

 Prinsipielt viktig sak

Hvorvidt de øvrige fem innleserne som har gått til søksmål er å regne som tilsatte eller oppdragstakere, skal retten ta stilling til.

– Vi håper selvfølgelig på et positivt utfall også for dem når dommen blir klar. I tillegg håper vi at vi sammen med NSF kan begynne på arbeidet overfor Kulturdepartementet med en forskriftsendring, som gjør at det kan åpnes for midlertidige ansettelser i NLB, slik som ved institusjonsteatrene, sier Borge.

I følge Arbeidsmiljøloven har du krav på fast ansettelse etter fire år i midlertidig stilling, men landsomfattende arbeidstakerorganisasjoner kan inngå tariffavtale med arbeidsgiver som åpner for midlertidige tilsettinger. Dette har NSF og NTO gjort på teaterområdet, og forbundet har ved flere anledninger foreslått å inngå lignende avtale med NLB. Skuespillerforbundet er ikke part i rettssaken, men følger den tett.
– Saken er prinsipielt viktig, fordi det er domstolene som til syvende og sist avgjør hvilken tilknytningsform som er lovlig. Rettens avgjørelse i denne saken vil kunne gi bidrag til videre arbeid med tariffavtaler og avtaler for midlertidig tilsatte, sier skuespillerforbundets generalsekretær Eirik Djønne.

Dommen ventes å være klar i juni.

OPPDATERING: I dom i Oslo Tingrett 20.06.2014 tilkjennes de resterende fem saksøkerne medhold i at de er å regne som fast ansatte. Staten v/ Kulturdepartementet dømmes til å betale 237 320  i saksomkostninger til saksøkerne. 
Kulturdepartementet har anket dommen.

Les også: 

Ansatt, oppdragstaker eller næringsdrivende? Viktig forskjell!