Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Brev fra SDI Media til dubbere

I forbindelse med den pågående boikotten har SDI Media sendt ut et brev til de som tidligere har dubbet for dem. Norsk Skuespillerforbund har fått tilgang til brevet, og vi ønsker å imøtegå noen av de påstandene som fremsettes der som er direkte feilaktige.

NSF vil også gjerne presentere våre synspunkter på noen punkter hvor vi er saklig uenige med SDI Media.

710,- er ikke på linje med replikkbetaling

SDI Media skriver:

”SDI Media har fremmet en timebetaling på kr 710,- fra 1. desember. Denne er helt på linje med replikkbetalingen NSF tilbyr, og derav markedet.”

SDI Media har aldri fremmet et tilbud om en timebetaling på kr 710,- overfor Norsk Skuespillerforbund. I alle de møtene vi har hatt med SDI Media, har de fremholdt at kr 700,- pr time var det høyeste de kunne gå, og at dette var et ultimatum. Den siste kontakten vi har hatt med dem var en e-post vi mottok fra deres advokat. Her ble det sagt at SDI Media og Dubberman anså det som irrelevant å inngå en avtale med Norsk Skuespillerforbund. Vi er kjent med at SDI Media og Dubberman har tilbudt kr 710,- etter at vi gjenopptok boikottvarselet, men det er ikke meddelt oss.

Når SDI Media påstår at NSF tilbyr replikkbetaling, er dette helt åpenbart feil. NSF er ikke noe dubbingstudio, og vi kommer aldri til å tilby noen replikkbetaling. Faktum er at NorDubb tilbyr replikkbetaling. Dette studioet ønsket å komme fram til en avtale med Norsk Skuespillerforbund, og de ville ha en replikkbetalingsmodell. Forhandlingene resulterte i en avtale som er godkjent av medlemmene i NSF gjennom uravstemning. De to modellene er ikke direkte sammenlignbare fordi den ene bare honorerer i forhold til medgått tid i studio, mens replikkbetalingsmodellen kombinerer medgått tid i studio med produsert mengde som grunnlag for honorarberegningen.

Både den statistikken vi tok utgangspunkt i under forhandlingene, og de erfaringene vi har høstet med replikkbetalingsmodellen etter at den har fungert ca 2 måneder, tilsier at dubberne tjener omtrent kr 750,- i gjennomsnitt pr time når de jobber innenfor denne avtalen. Vi er altså uenige med SDI Media i at kr 710,- er "på linje med" replikkbetalingsmodellen. Dette synet deler vi med flere andre dubbingstudioer som har valgt å betale kr 750,- pr time - fordi de mener replikkbetalingsmodellen vil utløse et langt høyere gjennomsnittlig timehonorar. For øvrig skal avtalen med NorDubb evalueres og reforhandles neste sommer. Da vil vi ha et bedre statistisk materiale som grunnlag. 

Vi krever bare rimelige vilkår

SDI Media skriver videre:

” SDI Media ønsker ikke å operere med replikkbetalingsmodell, og i våre møter med NSF har vi gjentatt lagt fram fordelene ved timebetaling og hvilken timespris som er en realistisk motsats. Vi har dessverre møtt liten forståelse fra NSF rundt våre innspill eller dubbingbransjen generelt.”
Når det gjelder dette, har NSF behov for å redegjøre for vår opplevelse av hva som har skjedd: 

SDI Media og Dubberman satte i fellesskap ned timesatsen fra kr 750,- til kr 650,- fra april 2013. Begrunnelsen var da at resten av bransjen lå på dette nivået, og at markedet hadde strammet seg til.

Nedsettelsen førte til boikott, som igjen førte til felles forhandlinger mellom NSF og fler dubbingstudioer. Mens forhandlingene pågikk ble det inngått en ”våpenhvileavtale” hvor alle dubbingbyråene betalte en sats på kr 700,-. I forhandlingene gjorde Norsk Skuespillerforbund det klart at vi ikke under noen omstendigheter kunne akseptere en honorarnedsettelse uten at dubberne fikk noe til gjengjeld.

En felles tariffavtale med alle studioene nevnte vi som et eksempel på noe som vi kunne få i bytte for at enkelte studioer reduserte timesatsen. Vi brukte mye ressurser i forhandlingene på å skreddersy en slik tariffavtale til de spesielle vilkårene som finnes i dubbingbransjen. Vår opplevelse var at det var en god tone i forhandlingene og at vi nærmet oss en løsning.

Den 17. desember møtte imidlertid dubbingbyråene med advokat, og fastslo at det eneste de kunne akseptere var en ensidig honorarnedsettelse til kr 700,- pr time. Vi gjentok at vi ikke kunne akseptere ensidig honorarnedsettelse, men pekte samtidig på andre mulige veier fram mot en avtale. Replikkbetaling var en av disse, en avtale etter modell av den danske betalingsmodellen var en annen. Samlet avslo dubbingbyråene å snakke om annet enn sitt eget ultimatum, og derved stoppet fellesforhandlingene opp.

I ettertid har imidlertid flere av studioene vist større forhandlingsvilje individuelt. Vi har fått replikkbetalingsavtalen med NorDubb og fire andre studioer har gått opp til en fast sats på kr 750,-.

gjengir bare minimumssatsene

Så hevder SDI Media at:

”Skuespillerforbundet har med avtalen om replikkbetaling satt grunnlaget for prisnivået i bransjen. Denne replikkbetalingen tilsvarer ikke 750kr/t.”

Her er det en saklig uenighet. Den statistikken vi har tilgang til fra bransjen, tilsier at avtalen vi har inngått med NorDubb vil gi en gjennomsnittlig timesats på kr 748,-. Dette stemmer også med de utbetalingene som er gjort fra NorDubb i de to månedene avtalen har fungert.

Deretter henviser SDI Media til Norsk Skuespillerforbund:

”For å bruke NSFs egne utregningseksempler:

Hvis du jobber mellom 1 og 2 timer får du minst kr 1.200,-.
Jobber du 2t hos SDI Media, får du kr 1.420,-
Hvis du jobber mellom 2 og 3 timer får du minst kr 1.800,-.
 Jobber du 3t hos SDI Media, får du kr 2130,- ”

Her begår SDI Media klassisk sitatfusk. De gjengir bare en tredel av vår utregning  – minimumsbetalingen som gis til dubbere hvis de produserer under 60 replikker i timen. SDI Media hopper glatt over det faktum at avtalen med NorDubb gir kr 748,- til de som holder gjennomsnittlig tempo og over kr 850,- i timen til de som arbeider raskt.

fra best til dårligst

SDI Media og Dubberman betalte best fram til april 2013 – så satte de ned honoraret. Deres argument om at de måtte tilpasse seg betalingsnivået i bransjen holder ikke vann lenger: I dag betaler de dårligst. Dette er grunnen til at Norsk Skuespillerforbund har vedtatt en boikott av disse to dubbingstudioene.   

Les mer om boikotten her