Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Boikott!

Boikott!

Norsk Skuespillerforbunds medlemmer boikotter dubbingstudioene SDI Media og Dubberman fra 2. april.

Norsk Skuespillerforbund (NSF) har i flere år har førsøkt å få til en bransje/tariffavtale på dubbingområdet, men det har ikke vært mulig å samordne de største aktørene til forhandlinger. I mars gikk stemmestudioene SDI Media og Dubberman ut med likelydende informasjon om at de vil kutte i satsene for dubbingarbeid gjeldende fra april. NSF reagerte med å sende varsel om boikott. Les mer om bakgrunnen her

Verken SDI media eller Dubberman har imøtekommet kravene for å unngå boikott innen fristen 22. mars. Vi iverksetter derfor boikott av disse to studioene.
Boikott innebærer at ingen medlemmer kan ta noen nye oppdrag for SDI og Dubberman inntil de imøtekommer skuespillernes krav, som er:

  1. At de ikke gjennomfører varslet kutt i satsene for dubbingarbeid
  2. At de møter oss til forhandlinger om en tariff/bransjeavtale

Boikotten gjelder alle typer oppdrag for disse aktørene, med unntak av kontrakter som er signert før 2. april.

Selv om studioene tilbyr enkeltindivider samme pris som før, er det ekstremt viktig at skuespillerne står samlet i disse kravene.
Dette er strengt nødvendig for at man skal kommet noen vei i arbeidet med å regulere det arbeidsmarkedet dubbingindustrien utgjør.

Slik det er nå, har oppdragsgiver/arbeidsgiversiden all råderett. Dubberne har reallønnsnedgang siden midten av 90-tallet.
Når to av de største aktørene gikk ut med en felles bestemmelse om å redusere satsene ytterligere, var det dråpen som fikk begeret til å renne over.

Skuespillerne må gis en reell påvirkningsmulighet når det gjelder betalings- og arbeidsbetingelser innenfor dubbingområdet – slik det er vanlig på alle andre områder!
Dansk Skuespillerforbund, det svenske Teaterförbundet og  Finlands svenska skodespelarförbund har allerede meldt at de støtter opp om aksjonen. Vi vil også oppfordre alle ikke-organiserte stemmeskuespillere til å støtte opp om boikotten!

NSF er i dialog med byråene og ber om at alle følger med på NSFs hjemmeside og Facebook for oppdatert informasjon.
Kontakt forbundet om du har spørsmål.

Noen mulige spørsmål og svar for deg som dubber:


1. Hva er boikott?
– Boikott er en felles aksjon for å fremtvinge forhandling. (I boikottloven står det som følger:  «Med boikott mener denne lov en oppfordring, avtale eller liknende tiltak som for å tvinge, skade eller straffe noen tar sikte på å hindre eller vanskeliggjøre en persons eller virksomhets økonomiske samkvem med andre.») Skuespillerne har tatt en bestemmelse om at man ikke vil godta reduksjon av dubbingsatsene, og derfor ikke vil jobbe for SDI Media og Dubberman fra og med 2. april og til studioene imøtekommer skuespillernes krav om forhandling. Boikott innebærer at ingen forbundsmedlemmer kan inngå nye kontrakter med SDI Media og Dubberman fra og med 2. april.

2. Hvorfor gjelder boikotten akkurat disse studioene?
– Det som utløser situasjonen, er at de to studioene åpenbart har blitt enige om å gi dubberne dårligere vilkår – uten forutgående forhandling. En slik framgangsmåte mener forbundet er urettmessig. Den bl.a. kan rammes av Konkurranseloven, som forbyr prissamarbeid mellom dominerende aktører i markedet. Konkurranseloven gjelder kun næringsdrivende i mellom, men alle dubbere bør få forhandle om sine vilkår. Arbeidsvilkår bør være et resultat av forhandlinger, ikke ensidig bestemmelse fra oppdragsgivers/arbeidsgivers side!

3.  Studioene har varslet at timesatsen går ned fra 750 til 650 kroner. Er ikke det egentlig ganske godt betalt?
– Nei, ikke i praksis. For det første kutter studioene 13% i satser som har stått stille i åresvis. For det andre du huske på at timesatsen dubbingbyråene opererer med, inkluderer betaling for rettigheter produsenten/studioet kjøper av deg. På andre områder får skuespillere tilleggsbetalt for videreutnyttelse av materialet de har spilt inn.
Vi kan anslå at inntil 75% av satsen er kjøp av rettigheter. Dansk skuespillerforbunds dubbingavtale sikrer 100% påslag for frikjøp av alle rettigheter minus kino. Avtalene er ikke direkte sammenlignbare, men samlet sats for entimesoppdrag inkludert rettigheter ligger ca 40% høyere enn i Norge.

4. Jeg har blitt tilbudt dårligere vilkår enn dette fra andre studioer. Hva med dem?
– Boikotten gjelder kun SDI Media og Dubberman, men det betyr ikke at de andre studioene er glemt. NSF har i lang tid for å få til en tariff-/bransjeavtale på dubbingområdet, og har fortløpende møter med andre studioer. Vi har nå avtale med tre mindre studioer og vi jobber kontinuerlig med dette.

5. Jeg har allerede en kontrakt med et av disse studioene, hva gjør jeg?
– Eksisterende avtaler inngått før 2. april skal følges. Du kan heller ikke nekte bruk/sending av det du allerede har dubbet.

6. Hva med dubbere som ikke er medlem av NSF, hvordan skal de forholde seg?
– Forbundets medlemmer kan ikke pålegge ikke-medlemmer å delta i en boikott, men vi håper selvfølgelig at flest mulig vil stille seg solidariske til kravene for å få bedret arbeidsforholdene til dubberne.