Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Boikott av SDI og Dubberman

Norsk Skuespillerforbund går til boikott av dubbingstudioene SDI Media og Dubberman med virkning fra fredag 24.10 kl. 24:00. Fra dette tidspunktet og så lenge boikotten varer, er det forbudt for medlemmer av NSF å inngå nye oppdragsavtaler med disse to studioene.

De som allerede har signerte kontrakter på konkrete produksjoner fortsetter med disse. Men det er ikke anledning til å inngå nye kontrakter, uavhengig av hva honoraret måtte være, før boikotten blir avsluttet. Brudd på boikotten kan i ytterste konsekvens straffes med eksklusjon fra forbundet. 

KRAVENE

For at boikotten skal oppheves må studioene oppfylle ett av følgende krav:

  1. Studioet må skriftlig forplikte seg til å betale minimum kr 750,- pr time for dubbingarbeid. Satsen inkluderer all rettigheter til visning med unntak av kino.
  2. Studioet må skriftlig erklære seg villig til å inngå en avtale med Norsk Skuespillerforbund om linjebetaling, tilsvarende den avtalen forbundet har inngått med NorDubb.

Vi oppfordrer også alle ikke-organiserte dubbere til å støtte opp om boikotten, som altså kun dubbing hos SDI media og Dubberman.
Teaterforbundet i Sverige har allerede meldt at de støtter opp om aksjonen.

Vi ber om at alle følger med på NSFs hjemmeside og Facebook for oppdatert informasjon.
Ring  Knut Alfsen (98 47 85 94) eller Eirik Djønne ( 90 77 45 21) hvis det er spørsmål.

KONFLIKTFOND

Styret i Norsk Skuespillerforbund har besluttet å stille sitt konfliktfond til rådighet i boikotten. Det innebærer at medlemmer som lider betydelig tap som følge av konflikten kan søke forbundet om erstatning fra dette fondet. Administrasjonen i forbundet kan gi nærmere informasjon om søkerprosessen og tildelingskriteriene.

 

NOEN MULIGE SPØRSMÅL OG SVAR:

Hva er boikott? 
– I boikottloven står det som følger:  «Med boikott mener denne lov en oppfordring, avtale eller liknende tiltak som for å tvinge, skade eller straffe noen tar sikte på å hindre eller vanskeliggjøre en persons eller virksomhets økonomiske samkvem med andre». Skuespillerne har tatt en bestemmelse om at man ikke vil godta de to studioenes reduksjon av dubbingsatsene, og vil derfor ikke jobbe for SDI Media og Dubberman fra og med 25. oktober og inntil de imøtekommer skuespillernes krav: å betale minst den sats som gjaldt før forrige boikott, kr 750 per time for alle rettigheter eks. kino, eller inngå en avtale med forbundet.
Boikotten innebærer at ingen forbundsmedlemmer kan inngå nye kontrakter med SDI Media og Dubberman fra og med 25.oktober.

Hvorfor gjelder boikott akkurat disse to studioene?
– Det som utløser situasjonen, er at de to studioene åpenbart har blitt enige om fortsatt å gi dubberne dårligere vilkår – uten forhandling. En slik framgangsmåte mener forbundet er urettmessig. Den kan bl.a rammes av Konkurranseloven, som forbyr prissamarbeid mellom dominerende aktører i markedet. Konkurranseloven gjelder kun næringsdrivende i mellom, men alle dubbere bør få forhandle om sine vilkår. Arbeidsvilkår bør være et resultat av forhandlinger, ikke ensidig bestemmelse fra oppdragsgivers/arbeidsgivers side!

Studioene har varslet at timesatsen går ned fra 750 før april 2013 til kr 710 nå. Er ikke det egentlig ganske grei betaling?
– Nei, det er det ikke. For det første kutter studioene i satser som har stått stille siden 90-tallet. For det andre må man huske på at timesatsen dubbingbyråene opererer med, inkluderer betaling for rettigheter produsenten/studioet kjøper av deg. På andre områder får skuespillere tilleggsbetalt for videreutnyttelse av materialet de har spilt inn.
for det tredje handler dette om prinsipper, se forrige spm.

Kan jeg inngå avtale om andre jobber enn dubbing for de boikottete foretakene?
– Boikotten gjelder dubbernes vilkår. Det betyr at det heller ikke skal avtales og utføres dubbing av kinofilmer og spill.

Jeg har blitt tilbudt dårligere vilkår enn dette fra andre studioer. Hva med dem?
– Boikotten gjelder kun SDI Media og Dubberman, men det betyr ikke at de andre studioene er glemt. NSF har i lang tid arbeidet for å få til en tariff-/bransjeavtale på dubbingområdet. Flere studioer har bekreftet at de nå legger seg på kr 750, men ikke disse to.

Hva med dubbere som ikke er medlem av NSF, hvordan skal de forholde seg?
– Forbundets medlemmer kan ikke pålegge ikke-medlemmer å delta i en boikott, men vi håper selvfølgelig at flest mulig vil stille seg solidariske til kravene for å få bedret arbeidsforholdene til dubberne.

Jeg har allerede en kontrakt med et av disse studioene, hva gjør jeg?
– Når du har inngått en muntlig eller skriftlig avtale om at du skal gjøre et oppdrag for et dubbingstudio er denne avtalen bindende for begge parter. En av forskjellene mellom en streik og en boikott er at boikotten bare gjelder nye avtaler. Eksisterende avtaler skal følges. Du kan heller ikke nekte bruk/sending av det du allerede har dubbet.

Gjelder det også muntlige avtaler?
– Ja, muntlige avtaler er like bindende som skriftlige. De kan imidlertid være vanskeligere å bevise. Partene kan være uenige om hva som egentlig ble sagt. Det er derfor en fordel for begge parter å ha skriftlige avtaler.

Noen ganger kan det oppstå tvil om det er inngått en muntlig avtale eller ikke. Her følger noen tommelfingerregler for ulike situasjoner som kan oppstå.

  1. En forespørsel fra et dubbingstudio til en dubber av typen "Kunne du være interessert i å dubbe rollen som XXX i neste måned?" regnes ikke som en oppdragsavtale. Heller ikke hvis dubberen har svart "Ja" på forespørselen.
     
  2. Et signal fra dubbingstudioet om at det kan bli aktuelt å fortsette dubbingen av en påbegynt serie for eksempel i en sesong til, regnes ikke som en oppdragsavtale. (Heller ikke hvis dubberen har svart "Det kunne vært fint" e.l.)
     
  3. Når dubbingstudioet har tilbudt dubberen et oppdrag (eventuelt etter å ha innhentet stemmeprøve og fått denne godkjent av kunden) og dubberen har bekreftet at hun eller han påtar seg oppdraget, er oppdragsavtale inngått. Dette gjelder også selv om tidspunktet når oppdraget skal utføres ikke er avtalt, og også dersom størrelsen på honoraret ikke er avtalt.

Begge parter har mulighet til å bli løst fra en avtale gjennom forhandlinger, men hvis man ikke blir enige vil avtalen fortsatt gjelde. Hvis man bryter en avtale etter at den er inngått, kan man bli erstatningspliktig.

Hva skjer hvis jeg taper mye penger på boikotten?
 Styret i Norsk Skuespillerforbund har besluttet at vi kan bruke av forbundets konfliktfond i forbindelse med boikotten. Hvis du er i en situasjon hvor du kan dokumentere at du tidligere har hatt inntekter fra SDI Media eller Dubberman, og du kan sannsynliggjøre at du har mistet oppdrag som følge av boikotten, kan du søke styret om økonomisk tilskudd fra konfliktfondet.

Blir boikotten langvarig?
 Vi håper ikke det. På kort sikt vil alle parter tape på en boikott. Vi kan imidlertid ikke akseptere at honoraret settes ned uten at vi som dubbere får noe igjen for dette. Vi har vist stor tålmodighet og forhandlingsvilje, men nok er nok. Det er nå helt og holdent opp til SDI Media og Dubberman å imøtekomme ett av våre krav, slik at boikotten kan avsluttes.  

 

RELEVANTE BAKGRUNNSARTIKLER OM DUBBINGFORHANDLINGENE HER:

Boikotten av SDI og Dubberman er den andre på under to år. Våren 2013 sendte de to studioene ut et likelydene varsel om reduksjon av timesatser som har stått stille i svært lang tid. Dette ledet til kraftige reaksjoner blant dubberne. En kortvarig boikott førte til påfølgende forhandlinger med flere dubbingstudioer om en felles tariffavtale. Fellesforhandlingene ble brutt i desember 2013, men i etterkant har NSF inngått en avtale med ett studio, NorDubb. I tillgg har fire andre studioer, Make Music; Universal Sound; KM og BTI bekreftet skriftlig at de betaler den timesaten SDI og Dubberman benyttet inntil i april 2013, nemlig kr 750 per time (inkl utkjøp av alle rettigheter eks kino).

14.oktober 2014: Nytt boikottvarsel til SDI og Dubbermann

6. oktober 2014: Boikott, hva er det?

30.september 2014: Lønnssituasjonen for dubbere: Oppdatering

juni 2013: Hva er replikkbetalingsmodell? Innkomne spørsmål og svar

30. mai 2014: Endelig dubbingavtale med NorDubb

22. januar 2014: Brudd i dubbingforhandlingene

8. januar 2014: Dubberne: Stå på krava

31. mai 2013: Dubbingforhandlinger i gang

8. april 2013: Dubbingboikotten opphevet

25. mars 2013: Boikott av dubbingstudioer

5. mars 2013: Boikottvarsel til dubbingstudioer

 

ØNSKER DU Å HOLDE DEG OPPDATERT PÅ SITUASJONEN?

Vi har etablert en egen mailingliste for dubbere som ønsker informasjon fra NSF.  Ønsker du å stå på denne – registrer deg her: http://eepurl.com/4_up9