Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Koronavirusets innvirkning på arbeidsforhold/oppdrag

Informasjon til våre medlemmer om koronasituasjonen.

Mange av våre medlemmer er bekymret for hvordan den pågående situasjonen rundt koronaviruset kan påvirke ulike fremtidige arbeidsforhold og oppdrag. Klausuler om force majeure inngår i de fleste kontrakter – også våre tariffavtaler. Dette er klausuler som løser en avtalepart for sitt ansvar for mislighold som følge av forhold som ligger utenfor dennes kontroll (f. eks naturkatastrofer) og som hindrer avtaleparten(e) i å oppfylle sine forpliktelser etter avtalen. Mange lurer derfor på om koronaviruset kan gi motparten rett til f. eks å heve en kontrakt, utsette en innspilling, permittere ansatte eller lignende.

Det er vanskelig å svare generelt på dette, da det vil avhenge av situasjonen knyttet til den enkelte produksjonen. Men både CREO, LO og Spekter har tilgjengeliggjort generell informasjon som du kan lese her:  

CREO: Coronavirus og avlysninger

LO-advokatene: Permittering og corona – hva er saklig grunn

Spekter: Koronaviruset – drift av virksomheten og sykepenger ved fravær mv.

Fordi vurderingen av om det foreligger en force majeure-situasjon må bygge på en konkret vurdering av forholdene i det enkelte tilfellet, anbefaler vi våre medlemmer å kontakte oss om de mottar varsel om at arbeidsgiveren eller avtalemotparten påberoper seg en force majeure-situasjon, eller på annet vis gjør gjeldende at kontrakten ikke kan oppfylles som følge av koronaviruset.

På grunn av den nåværende situasjonen ifm. koronaviruset, vil ikke NSF-kontoret være bemannet til enhver tid, men vi er tilgjengelige på mobiltelefon og e-post. Du finner kontaktinformasjon her.

Vi mottar mange henvendelser knyttet til avlysninger og permitteringer. Vi svarer så raskt vi klarer. Vi oppdaterer også denne siden med ny relevant informasjon fra andre forbund og aktører som kan være relevant også for våre medlemmer fortløpende. Mange av våre medlemmer har kontrakter som selvstendig næringsdrivende. I noen tilfeller er nok dette riktig, men mange skulle trolig etter norsk lov ha vært ansatt som arbeidstaker og mottatt lønn, og som resultat av dette også hatt rett på dagpenger. Dersom du også har hatt pensjonsgivende arbeid (som arbeidstaker) de siste 36 månedene, kan du likevel ha krav på dagpenger. Creo har skrevet om dette på nettsidene sine: Selvstendig næringsdrivende og dagpenger

Informasjon til mottakere av støtte fra Norsk Skuespillerforbunds Fond for frilansere:

Ta kontakt dersom du har prosjekter/produksjoner som har mottatt støtte fra Fond for frilansere og som enten ikke kan gjennomføres eller som blir forsinket på grunn av koronasituasjonen. Hvis du har fått bevilget støtte og ikke kan fullføre den planlagte produksjonen i henhold til planen nå, send oss en e-post om situasjonen. Vi har full forståelse for at endringer vil forekomme nå.
 

Informasjon fra støtteordninger/arbeidsgivere:

Rogaland fylkeskommune: Fylkeskommunen krever ikke tilbake tilskudd til arrangementer som blir avlyst

Viken fylkeskommune: Tilskudd til kulturarrangementer som ikke kan gjennomføres etter planen

Kulturtanken: Samtlige fylkeskommuner bekrefter at avlyste DKS-oppdrag honoreres i henhold til inngåtte avtaler

Oslo kommune: Oslo kommune kommer ikke til å kreve tilbake tilskudd gitt til arrangører som nå må avlyse på grunn av korona-viruset

Kulturdepartementet: Kultur- og likestillingsministeren vil ikke kreve tilbake tilskudd

DKS Trøndelag: Avlysninger på grunn av korona-viruset i Trøndelag

DKS Møre og Romsdal: Avlysing av turnéar 12.03 - 30.04  – tiltak for å avgrense koronasmitte

DKS Agder: DKS og koronavirus

DKS Viken: DKS Viken og koronasituasjonen

DKS Oslo: Konsekvenser av koronavirus for DKS-arrangementer

Kulturrådet: Informasjon til tilskuddsmottakere som er rammet

Fond for utøvende kunstnere: Avlysninger på grunn av korona

Norsk filminstitutt: Avlysninger og utsettelser av arrangementer eller prosjekter som følge av koronaviruset