Nye smitteverntiltak krever økt kompensasjon

Regjeringen kom med nye smitteverntiltak på gårsdagens pressekonferanse. Norsk Skuespillerforbund (NSF) forventer at regjeringen følger opp med kompensasjon for tapt arbeidsinntekt som følge av de nye smitteverntiltakene.

 

På pressekonferansen i går tirsdag 7. desember, ble det lagt frem følgende påbud som gjelder for kulturarrangementer:

  • 3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige innendørs arrangementer med faste tilviste sitteplasser.

  • Maksimalt 50 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.

  • Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.

  • Skjenkestopp klokken 24:00 på innendørs arrangementer med skjenkebevilling.

  • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement (vår understrekning), deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.

  • På innendørs arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

Alle nye nasjonale påbud og anbefalinger trer i kraft klokka 24 natt til torsdag 9. desember. De varer i fire uker – men vil bli vurdert på nytt etter to uker.

Dette er mindre inngripende tiltak enn full nedstengning, men det fører likevel til reduksjon i billettsalg, og også avlysning av flere arrangement. NSF har ikke fagkompetanse til å vurdere om tiltaket er riktig dimensjonert i forhold til smittetrusselen. Spørsmålet om det finnes mindre inngripende tiltak som kunne gitt like god effekt er også vanskelig å besvare.

Les mer: Nye nasjonale smitteverntiltak for å beholde kontrollen

Må kompenseres

Norsk Skuespillerforbund har forståelse for at regjeringen innfører tiltak for å begrense spredningen av viruset i nåværende situasjon, men forventer naturligvis samtidig at kulturaktører som blir rammet av smitteverntiltakene kompenseres for dette:

  • Kompensasjon for selvstendig næringsdrivende og frilansere må videreføres så lenge det er konsekvenser av pandemien. Kompensasjonens størrelse må baseres på den gjennomsnittlige personinntekten fra kunstnernes næringsvirksomhet i årene 2017, 2018 og 2019 for kunstnere som var i full yrkesaktivitet i disse årene. I tillegg bør det fastsettes et minimumsbeløp for nyutdannede som har etablert seg etter 2017.

  • Kompensasjonsstøtte bør også benyttes til å betale fullt honorar til utøvere som får kansellert oppdrag som følge av begrensningene knyttet til smittevernreglene. Størrelsen på tilskuddene må gi være store nok til at dette er mulig. Den kulturelle skolesekken (DKS) må betale fullt honorar til alle utøvere for planlagte turneer som må kanselleres. Dersom et arrangement kanselleres og omprogrammeres til et senere tidspunkt, skal det betales for både det kansellerte og det gjennomførte arrangementet – dette må finansieres av kompensasjonsordningen.

Regjeringen signaliserer at de vil se på justeringer av kompensasjonsordningene for kultursektoren og idrett/frivillighet for å tilpasse dem dagens situasjon, og også vil vurdere behovet for stimuleringstiltak avhengig av utviklingen. Norsk Skuespillerforbund understreker viktigheten av dette, og imøteser ordninger som sikrer at våre medlemmers arbeidsplasser også kan overleve den neste fasen av pandemien.

Les mer: Oversikt kompensasjonsordninger

 

Publisert: 08.12.2021
Tekst: Norsk Skuespillerforbund
Sist oppdatert: 08.12.2021
Foto: Lars Opstad

Andre saker

Veiledning for en god castingprosess

Gode råd for å sikre et godt samarbeid mellom skuespillere og castere, og bidra til ryddige og profesjonelle rekrutteringsprosesser i TV- og filmbransjen. 

Det settes av midler til Oslo Nye Teater i revidert budsjett.

Fagforbundet Teater og Scene, NTL, Creo og Norsk Skuespillerforbund har i lang tid jobbet hardt for å sikre Oslo Nye Teaters framtid. Etter mye politisk arbeid fra vår side ble det i dag klart at byrådet setter av 30 millioner kroner til Oslo Nye Teater i revidert budsjett.   – Vi er lettet over at medlemmene våre […]