Ny midlertidig forskrift om kompensasjonsytelse

Torsdag 9. april trer en ny forskrift om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19, i kraft.

 

Den nye forskriften retter seg mot selvstendig næringsdrivende og frilansere som hadde aktiv virksomhet før 1. mars 2020, og som har mistet minimum 0,75 G i personinntekt som følge av utbrudd av covid-19.

Formålet er å kompensere for mistet personinntekt som ikke kan kompenseres gjennom arbeidsinntekt eller andre ordninger (sykepenger, omsorgspenger eller dagpenger).

Det gis en kompensasjon med 80 prosent av mistet personinntekt opp til et tak på 6 G omregnet til årlig beløp, men slik at taket reduseres krone for krone med arbeidsinntekt, dagpenger, omsorgspenger og sykepenger i ytelsesperioden.

Ytelse skal gjelde for inntektsbortfall etter 12. mars, men ettersom de første 16 dagene ikke dekkes, vil første dag man kan få tilbakebetalt ytelse for være 30. mars 2020.

Det er uklart når Nav får på plass tekniske løsninger for søknad og utbetaling av kompensasjonsytelsen, men denne vil altså ha virkning tilbake i tid. Dersom man har rett til andre ytelser som nevnt over, for eksempel dagpenger, bør man søke om dette så tidlig som mulig da disse ytelsen har forrang for kompensasjonsordningen. Dagpenger får dessuten tidligst virkning fra søknadsdato.

Vi gjør oppmerksom på at ordet «frilanser» i lovens forstand avviker fra den måten mange bruker ordet på i dagligtale. Du kan lese om hva som er en frilanser i lovens forstand her

Mer informasjon om forskriften finner du her

 

 

Publisert: 09.04.2020
Tekst: Kirsten Vikesland Mæhle og Anders Bredmose
Sist oppdatert: 25.06.2020
Foto:

Andre saker

Veiledning for en god castingprosess

Gode råd for å sikre et godt samarbeid mellom skuespillere og castere, og bidra til ryddige og profesjonelle rekrutteringsprosesser i TV- og filmbransjen. 

Oslo Nye Teater er reddet!

Fagforbundet Teater og Scene, NTL, Creo og Norsk Skuespillerforbund har i lang tid jobbet hardt for å sikre Oslo Nye Teaters framtid. Etter mye politisk arbeid fra vår side ble det i dag klart at byrådet setter av 30 millioner kroner til Oslo Nye Teater i revidert budsjett.   – Vi er lettet over at medlemmene våre […]