Ny midlertidig forskrift om kompensasjonsytelse

Torsdag 9. april trer en ny forskrift om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19, i kraft.

 

Den nye forskriften retter seg mot selvstendig næringsdrivende og frilansere som hadde aktiv virksomhet før 1. mars 2020, og som har mistet minimum 0,75 G i personinntekt som følge av utbrudd av covid-19.

Formålet er å kompensere for mistet personinntekt som ikke kan kompenseres gjennom arbeidsinntekt eller andre ordninger (sykepenger, omsorgspenger eller dagpenger).

Det gis en kompensasjon med 80 prosent av mistet personinntekt opp til et tak på 6 G omregnet til årlig beløp, men slik at taket reduseres krone for krone med arbeidsinntekt, dagpenger, omsorgspenger og sykepenger i ytelsesperioden.

Ytelse skal gjelde for inntektsbortfall etter 12. mars, men ettersom de første 16 dagene ikke dekkes, vil første dag man kan få tilbakebetalt ytelse for være 30. mars 2020.

Det er uklart når Nav får på plass tekniske løsninger for søknad og utbetaling av kompensasjonsytelsen, men denne vil altså ha virkning tilbake i tid. Dersom man har rett til andre ytelser som nevnt over, for eksempel dagpenger, bør man søke om dette så tidlig som mulig da disse ytelsen har forrang for kompensasjonsordningen. Dagpenger får dessuten tidligst virkning fra søknadsdato.

Vi gjør oppmerksom på at ordet «frilanser» i lovens forstand avviker fra den måten mange bruker ordet på i dagligtale. Du kan lese om hva som er en frilanser i lovens forstand her

Mer informasjon om forskriften finner du her

 

 

Publisert: 09.04.2020
Tekst: Kirsten Vikesland Mæhle og Anders Bredmose
Sist oppdatert: 25.06.2020
Foto:

Andre saker

Netflix utvider samarbeidet med Norsk skuespillerforbund tilsvarende det med Norsk Filmforbund – viktige partnerskap for norsk film- og TV-bransje

Oslo, 10. november 2022 – I dag kunngjør Netflix et utvidet samarbeid med Norsk skuespillerforbund til også å omfatte film. Denne avtalen ligner filmavtalen som Norsk Filmforbund og svenske Fackförbundet Scen & Film (The Swedish Union for Performing Arts and Film) kunngjorde tidligere i år. Det nye rammeverket for film åpner for at skuespillere og […]

Pensjonsordningen på teatrene

Det sendes i disse dager ut informasjon fra institusjonsteatrene om de to parallelle pensjonsordningene som nå er opprettet. Dette er hybridpensjon og innskuddspensjon. Vi oppfordrer alle skuespillerne som jobber på institusjonsteater til å lese dokumentene nøye.

Endring av kontingent

Generalforsamlingen traff den 8. mai 2022 vedtak om at kontingentsatsene til Norsk Skuespillerforbund skulle justeres fra og med 1. januar 2023.