Medlemsundersøkelse om smittevern

NSF ville finne ut om medlemmene føler seg trygge på jobb under pandemien og om smittevernet ivaretas på en hensiktsmessig måte. En spørreundersøkelse ble sendt ut og resultatene ble presentert på generalforsamlingen 9. mai. Svarene på undersøkelsen er på den ene siden veldig positive og entydige, men på den andre siden er de også nyanserte og komplekse.

 

Bakgrunnen for undersøkelsen er at NSF har hatt pågang av henvendelser fra medlemmer som stiller spørsmål ved smittevernet under koronapandemien. Flere har henvendt seg med spørsmål til at arbeidsplassen viser til «fritak fra enmetersregelen» i kunstnerisk arbeid, og om lovligheten av at de ikke tar nok hensyn til enkeltpersoner der det kjennes nødvendig. Hovedregelen i arbeidslivet om at man hovedsakelig skal «jobbe hjemmefra» er ofte praktisk umulig i en arbeidshverdag som skuespiller. Utover disse enkelthenvendelsene ville vi undersøke bredt hvordan dere medlemmene har det nå.

Vi delte undersøkelsen inn i 5 ulike arbeidsfelt:

  1. Film/tv/reklame
  2. Institusjonsteater/privat teater
  3. Det frie scenekunstfeltet
  4. Stemmeskuespillere (dubbing/innleser mv.)
  5. Annen arbeidsplass. Innen denne kategorien inngår f.eks. Sykehusklovnene og Klokkeklovnene.

 

Vi fikk inn svar fra 192 medlemmer. Slik fordelte det seg på de 5 kategoriene: 1. Film/tv/reklame: 73, 2. Institusjonsteater/privat teater: 101, 3. Det frie scenekunstfeltet: 74, 4. Stemmeskuespill (dubbing/innleser mv.): 57, 5. Annen arbeidsplass: 27

Fordi mange arbeider flere steder og har krysset av for flere arbeidsfelt, er samlede svar over 192. Svarene gir et godt nok grunnlag for å kunne se noen tendenser, selv om det totalt ikke var mer enn 12 % av medlemmene som svarte.

Pandemien har vart lenge, og ingen arbeidsplasser er like

Mange har benyttet anledningen til å utdype svarene sine, og gjennom det kommer nyansene godt fram. Vi har levd med smittevern i over et år, og medlemmene har gjennom perioden vært på forskjellige arbeidsplasser hvor smittevern praktiseres ulikt, og hvor utfordringene er forskjellige og må løses på ulike måter. Smittetrykket har dessuten vært ulikt fordelt landet omkring. Svarene speiler dette mangfoldet og derfor har mange følt behov for å utdype utover å svare enkle ja eller nei på mange av spørsmålene. Det setter vi pris på.

Aktuelle smitteverntiltak

Spriting, bruk av munnbind og avstand topper listen over de vanligste smitteverntiltakene både innen film/tv/reklame og teater. Regelmessig testing forekommer også hyppig, særlig blir dette brukt i opptaksituasjon for film/tv/reklame hvor 47 % oppgir det blir praktisert. 52 % på teatrene jobber også mest mulig hjemmefra og digitalt, i film/tv-kategorien er tallet her 23 %.

Mange driver også smittevern gjennom frivillig isolasjon på fritiden (holde seg til egen kohort/familie), hele 26 % for film og 27 % for teater har praktisert selvisolering.

 

I arbeidssituasjoner der forflytning er aktuelt, skriver flere at de bruker bil, ikke offentlig transport. Det beskrives gode og strenge rutiner for spriting av rekvisitter og sitteplasser. De som arbeider med film trekker fram tiltak som at alle får servert en innpakket lunsj, det er ingen selvbetjening, og kun én kan sitte ved hver sitteplass.

Stemmeskuespillere

For stemmeskuespillerne har de samme tiltakene høyest score: spriting, avstand, munnbind, mens 44 % også nevner at ventilasjon praktiseres, og 19 % arbeider digitalt. 10 % praktiserer i perioder selvisolering.

Det frie scenekunstfeltet

For det frie scenekunstfeltet har 28 % måttet sette arbeidet på vent i denne perioden. 31 % har arbeidet mest digitalt og med egenarbeid. 39 % har gjennomført prøver med svært strenge smitteverntiltak og 44 % har gjennomført med noen restriksjoner. 4 % sier de har kunnet arbeide omtrent som før gjennom denne perioden.

Informering om smitteverntiltak

Her har (88 % for film 80 % for teater) fått skriftlig info fra produksjonen om smittevernreglementet, som er den mest vanlige måten å bli informert på. Omkring halvparten innen film/tv/reklame får også muntlig informasjon, i teatret oppgir 74 % at de informeres muntlig i møte for produksjonen.

31 % i teatret oppgir at de har fått utlevert «Veileder for covid-19-sikker gjennomføring av musikk og sceneproduksjon». Innen film/tv/reklame oppgir 38 % at de enten har fått utlevert «Bransjerådet for film sine overordnede retningslinjer» eller «Veileder for utarbeidelse av smittevernplan for audiovisuelle produksjoner». Ofte har arbeidsplassene også en ansatt som er smittevernansvarlig på arbeidsstedet, 71 % oppgir dette innen film og 45 % i teatret.

 

Risikogrupper

Samlede svar viser at 30 % oppgir at de selv eller noen av de nærmeste er i risikogruppen. Og når vi spør om det har blitt tatt individuelt hensyn til dette, så svarer 30 % at det har det og 56 % at det har det ikke, mens 14 % er usikre her. Det er store variasjoner her mellom de ulike arbeidsfelt:

Omfang av smitteverntiltak

Vi spør om medlemmene mener smitteverntiltakene på arbeidsplassen er passelige, eller for lite/for strengt. Svarene vi har fått må tolkes som oppløftende for arbeidssituasjonen de aller fleste steder. Gjennomsnittlig mener 89 % at det er passelig med tiltak.

 

90 % føler seg trygge på jobb

På vårt hovedspørsmål om medlemmene føler seg trygge på jobb, viser det seg at nesten 90 % av medlemmene føler seg trygge på jobb. For mindretallet som ikke føler seg trygge – eller er usikre her – er andelen høyest innen teatret, lavest for stemmeskuespillerne.

 

Åpne svar

Undersøkelsen suppleres med at mange har benyttet anledningen til å sende utdypende svar til slutt. Det har gitt oss svært verdifull informasjon om tingenes tilstand for våre medlemmer som arbeider på mange ulike arenaer.

Flere sykehusklovner og klokkeklovner har redegjort grundig for hvordan arbeidet foregår på deres arbeidsplass, og skriver for eksempel at når sykehuset har vært stengt for dem har de arbeidet ute eller digitalt, og ellers brukt visir og munnbind og holdt lang avstand, samt ordnet med ekstra hyppig vask av kostymer.

Veldig mange skriver om dilemmaene innen Den kulturelle skolesekken, der mye har fungert, men hvor det også er utfordringer. Turnélivet med reisevirksomhet inn og ut av soner med mer smitterisiko har gitt mange og vanskelige utfordringer.

Det frie scenekunstfeltet har opplevd store utfordringer med planlegging, stadig nye regelverk å forholde seg til med varierende publikumsantall og stor uforutsigbarhet med avlysninger og utsettelser. Mange opplever at frykten for smitte er stor, men at frykten for karantene og det å miste oppdrag også er en helt vesentlig faktor.

Mange skuespillere har dessuten gjort ulike vurderinger av situasjonen og farene under pandemien, alle har sine egne historier og erfaringer, dette kan naturligvis påvirke dynamikken i et ensemble.

Så er det også veldig mange som skryter av sine arbeidsgivere og kolleger, som roser alt arbeidet som har blitt nedlagt for at alle skal kunne føle seg trygge gjennom denne vanvittige perioden som har snudd opp ned på alt.

Vi takker for alle svar og solide bidrag til undersøkelsen! Svarene gjør det lettere å ha en kompetent oversikt over hvordan dere har det under pandemien og å kunne manøvrere relevante tiltak og regelverk i tråd med de faktiske forhold.

 

Publisert: 01.07.2021
Tekst: Marianne Roland
Sist oppdatert: 01.07.2021
Foto: Norsk Skuespillerforbund

Andre saker

Veiledning for en god castingprosess

Gode råd for å sikre et godt samarbeid mellom skuespillere og castere, og bidra til ryddige og profesjonelle rekrutteringsprosesser i TV- og filmbransjen. 

Heddaprisen 2023

Søndag 18. juni ble Heddaprisene delt ut på Oslo Nye Teater. Vi gratulerer samtlige vinnere, og de nominerte.

Det settes av midler til Oslo Nye Teater i revidert budsjett.

Fagforbundet Teater og Scene, NTL, Creo og Norsk Skuespillerforbund har i lang tid jobbet hardt for å sikre Oslo Nye Teaters framtid. Etter mye politisk arbeid fra vår side ble det i dag klart at byrådet setter av 30 millioner kroner til Oslo Nye Teater i revidert budsjett.   – Vi er lettet over at medlemmene våre […]