Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Forbundets kretser

Norsk Skuespillerforbund er organisert i 18 kretser, tilsvarende lokallag. Noen av landets største teatre utgjør egne kretser, men for de fleste medlemmene vil bostedsadresse bestemme hvilken krets man tilhører.

Kretser knyttet til teatre (8):

 •     Nationaltheatret
 •     Det Norske Teatret
 •     Oslo Nye Teater
 •     Rogaland Teater
 •     Den Nationale Scene
 •     Trøndelag Teater
 •     Nordland Teater
 •     Hålogaland Teater

Regionale kretser (10):

 •     Nord-Norge (inkluderer Beaivváš Sámi Našunálateáhter)
 •     Midt-Norge (inkluderer Nord-Trøndelag Teater)
 •     Nord-Vestlandet (inkluderer Teatret Vårt i Molde)
 •     Vestlandet (inkluderer Sogn og Fjordane teater, Hordaland teater)
 •     Sør-Vestlandet (inkluderer Haugesund Teater)
 •     Innlandet (inkluderer Teater Innlandet)
 •     Oslo og omegn (inkluderer Riksteatret, Akershus Teater og Brageteatret)
 •     Telemark/Vestfold (inkluderer Teater Ibsen)
 •     Østfold (inkluderer Østfold Teater)
 •     Agder (inkluderer Agder Teater/Kilden)

Liste over tillitsvalgte i kretsene


Hvorfor kretser?

Etableringen av de nye kretsene er en forbedring av demokratiet i NSF. Tanken er at veien fra hvert medlem til styret skal være så kort som mulig, og at alle skal ha en tillitsvalgt i sitt nærmiljø.
Styret trenger tilbakemeldinger fra kretsene, slik at vi aktivt kan jobbe for alle våre medlemmer. Send inn forslag til saker forbundet skal arbeide med og bruk forbundet og kontaktnettet det gir deg for alt det er verdt!

Etableringen av regionale kretser åpner også for at skuespillerne i et geografisk område kan stå samlet og knytte kontakter seg imellom. Mange gode ideer oppstår når skuespillere samles! Vi oppfordrer alle kretsene til å holde kontakt, via Facebook, e-post og møter. Kretsene har også mulighet til å søke forbundet om støtte til faglige arrangementer og sosiale tiltak. Norsk Skuespillersenter kan også igangsette kurs lokalt etter initiativ fra kretsene.

Om etableringen av regionale kretser:

Da NSF ble stiftet i 1898 var samtlige medlemmer ansatt ved et teater. Derfor var NSFs lokallag lenge kretser knyttet til det enkelte teater. Andelen frilansmedlemmer i forbundet har siden økt – særlig siden midten av 90-tallet. Da en betydelig andel av medlemmene ikke var tilknyttet en fast arbeidsplass, ble det opprettet fire frilanskretser i forbundet: Nord-, Midt, Vest- og Øst-Norge. Etter hvert som frilanskretsene fortsatte å vokse, ble det behov for å dele disse inn i mindre enheter. Krets Haugalandet, nå Rogaland, ble opprettet i 2008, Frilanskrets Østfold ble opprettet i 2010, mens krets Innlandet og krets Sør ble opprettet i 2011. Generalforsamlingen 2011 påla styret å opprette et utvalg som skulle se nærmere på kresstrukturen. Et forslag til ny inndeling ble framlagt for Generalforsamlingen 2012, som enstemmig vedtok den nye kretsstrukturen.


Angående det enkelte medlems kretstilhørighet:

Dersom et medlem i NSF har kontrakt ved et teater med egen krets – det være seg stykkekontrakt eller lengre engasjement – tilhører vedkommende i utgangspunktet teaterkretsen så lenge kontrakten varer. Medlemmet skal i denne perioden stemme innen teaterkretsen.

Unntaket er tillitsvalgte/kretsstyremedlemmer i én krets som får stykkekontrakt ved et (annet) teater med egen krets. Vedkommende vil fortsatt tilhøre kretsen der han/hun er tillitsvalgt, men oppfordres til å stille på møter i teaterkretsen som observatør. (Denne ordningen er innført fordi det ikke kan være slik at styret i de regionale kretsene blir oppløst i det ett av styremedlem blir engasjert ved et teater.)

Skuespillere flytter ofte, og mange medlemmer flytter fra en krets til en annen i løpet av et år. Vi ber derfor tillitsvalgte/styret for de regionale kretsene om alltid å ta kontakt med administrasjonen for å få oversendt oppdaterte medlemslister når innkallinger o.a. informasjon skal sendes ut.