Koronavirus

Kansellering av tv- og filmproduksjoner

Er din jobb på en film- eller tv-produksjon rammet av korona? Se her for virkningene av avlysninger og kanselleringer av tv- og filmproduksjoner under koronakrisen.

 

Det skjer mye i disse dager. Norge, og verden, står i en situasjon vi aldri har stått i før. De økonomiske konsekvensene er enorme – blant annet i vår bransje. Regjeringen varsler stadig nye tiltak og regler i et forsøk på å demme opp for noen av de verste konsekvenser av krisen. Tiltakene varsles i stor grad før regelverket og systemene faktisk endres, og derfor kan det være vanskelig å si presis hva som kommer til å gjelde og hvem som vil omfattes av de ulike tiltakene.

Men vi vet at noen av tiltakene vil gjelde aktører i vår bransje. Samtidig vet vi også at ingen aktører i vår bransje før har stått i denne situasjon. Men det er viktig å holde tak i at det uansett i utgangspunktet er det fortsatt samme regler som gjelder.

1.  Jeg har mottatt varsel om permittering

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig er fritatt sin lønnsplikt.

Du kan bli permittert når saklig grunn gjør det nødvendig for virksomheten. Hva som er saklig grunn må naturligvis vurderes konkret. Men kan ikke prøver eller opptak gjennomføres som følge av regjeringens forbud vil det i utgangspunktet kunne være saklig grunn. Før varsel om permittering sendes ut skal permittering drøftes med de tillitsvalgte. Dersom virksomheten ikke har tillitsvalgte bør de ansattes fagforbund konfereres.

Arbeidsgiver plikter å varsle deg før permitteringen starter. Hovedregelen er at permittering skal varsles 14 kalenderdager i forveien. Men under helt spesielle omstendigheter kan det være anledning til å bruke unntaksbestemmelsen om 2 dagers varslingsfrist. Om slike omstendigheter er tilstede må vurderes konkret. Men uansett lengde på varselet har du krav på lønn for de dager du enten faktisk har arbeidet, arbeider eller skulle ha arbeidet mens varselet løper (varslingsperioden).

Når varslet er løpt ut starter den faktiske permitteringsperioden. Her skal du være oppmerksom på at du ifølge de nye tiltakene som regjeringen har innført er sikret lønn i minimum 20 arbeidsdager fra permittering starter. De første 2 arbeidsdager under permitteringen skal du ha lønnen fra din arbeidsgiver, og heretter i 18 dager fra Nav. I denne forbindelse skal det bemerkes at det i permitteringslønnsloven ikke stilles krav om at arbeidsdagene er sammenhengende og at arbeidsfrie perioder ikke teller med. Det vil si at det er de dagene du har avtalt du skulle ha arbeidet og mottatt lønn som skal regnes med.

Så snart du mottar varsel om permittering bør du melde dette til Nav og søke dagpenger. Dette bør du gjøre uansett om du har krav på lønn fra din arbeidsgiver mens varslet løper og de to første dagene av permitteringsperioden. Du kan lese mer om dette her: Vedlegg når du søker om dagpenger.

Når du har gjort det, bør du kontakte Norsk Skuespillerforbund for en vurdering om permitteringen er saklig begrunnet, samt om den gjennomføres i overensstemmelse med gjeldende lovgivning.

2.  Jeg har mottatt varsel om oppsigelse

Som med permittering så krever oppsigelse saklig grunn. Hva som er saklig grunn, må vurderes konkret.

Forskjellen mellom permittering og oppsigelse er at sistnevnte ikke er midlertidig. Det er en endelig oppløsning av ansettelsesforholdet, og derfor i utgangspunkt mye mer inngripende for den enkelte enn permittering. Før varsel om oppsigelse sendes ut skal oppsigelsen som den klare hovedregel drøftes med den ansatte og med ansattes tillitsvalgte.

En oppsigelse skal varsles. Ifølge arbeidsmiljøloven skal du som utgangspunkt ha en (1) måneds varsel. Som med permittering kan spørsmålet oppstå om det foreligger omstendigheter som gjør at arbeidsgiver kan gi et forkortet varsel (14 dager). Om det foreligger slike omstendigheter må vurderes konkret. Men uansett lengden på varslet så skal du motta lønn for de dager som måtte ligge i denne perioden hvor du enten faktisk arbeider eller skulle ha arbeidet (varslingsperioden).

Etter utløpet av varslingsperioden bortfaller skuespillerens arbeidsoppgaver. I slike tilfelle bestemmer vår tariffavtale for film og for tv (både med uavhengige produsenter og NRK) at skuespilleren har krav skuespilleren krav på rimelig godtgjørelse.

Mottar du varsel om oppsigelse (eller kanskje uformell beskjed om at slik varsel kommer) bør du straks kontakte Norsk Skuespillerforbund.

3.  Produsenter/arbeidsgivere mener at avtalen kan falle bort som følge av «bristende forutsetninger»

Vi i Norsk Skuespillerforbund har foreløpig ikke sett eksempler på det, men det går rykter om at noen produsenter/arbeidsgivere mener at koronasituasjonen representerer en bristende forutsetning for inngåelse av kontrakter, med den virkning at arbeidsavtalen kan falle bort.

Produsentene/arbeidsgiverne viser her til alminnelige kontraktsrettslige regler, og mener derfor å kunne unngå det arbeidsrettslige sporet med permittering eller oppsigelse, som vi har gjennomgått over.

Dersom arbeidet ditt har startet kan arbeidsgiver uansett ikke påberope seg bristende forutsetninger for å endre eller avslutte arbeidskontrakten. Da må de arbeidsrettslige spillereglene følges, og arbeidsgiver må gå til permittering eller oppsigelse dersom de mener at det er saklig grunn for det.

Dersom det er tale om en kontrakt for fremtidig arbeid, er situasjonen og jussen mer uavklart. Vi mener den klare hovedregel også her er at arbeidsgiver må følge de arbeidsrettslige reglene, men vi arbeider med å kartlegge dette nærmere.

Viser det seg at en produsent/arbeidsgiver faktisk påberoper seg bristet forutsetninger med henvisning til kontraktsretten i forhold fremtidig arbeid mener vi at tariffavtalens bestemmelse om rimelig godtgjørelse fortsatt gjelder og at det etter omstendighetene likevel kan reises et erstatningskrav.

Derfor er det viktig at du sørger for å få informasjonen skriftlig fra produsent/arbeidsgiver, og at du kontakter Norsk Skuespillerforbund.

Kontakt Norsk Skuespillerforbund, enten ved generalsekretær Anders Bredmose, eller juridisk rådgiver Kirsten Vikesland Mæhle. 

Publisert: 06.04.2020
Tekst: Kirsten Vikesland Mæhle og Anders Bredmose
Sist oppdatert: 24.06.2020
Foto: CDC/Unsplash

Andre saker

Norsk Skuespillerforbund søker forbundsadvokat/forbundsjurist

Norsk Skuespillerforbund søker etter en forbundsadvokat/forbundsjurist heltid med hovedansvar for bl.a. fagfeltet TV- og film. Dette er en spennende bransje som er i konstant utvikling, og vi står overfor utfordrende oppgaver i tiden fremover som krever nytenkning og pågangsmot. Det er derfor ønskelig at du har noen års erfaring, stor interesse for området og høy […]

Veiledning for en god castingprosess!

Norsk Skuespillerforbund inviterte til et møte mellom castere og skuespillere i mai 2022, etter initiativ fra NSFs kretser og enkeltmedlemmer. Ønsket var å invitere til dialog for å skape en bedre forståelse mellom castere og skuespillere, og enes om retningslinjer for hvordan gode rekrutteringsprosesser kan gjennomføres. På dette møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående […]

WGAs streik går mot slutten

Det er gledelig å se at manusforfatternes streik i USA nå ser ut til å kunne være over, etter 145-dagers varighet. Det som gjenstår er en endelig godkjenning fra fagforeningen og medlemmene, som forventes å skje i løpet av tirsdag 26. – og onsdag 27. september.

Tildeling av midler fra Fond for frilansere

Norsk Skuespillerforbunds Fond for frilansere gir støtte til forprosjekt og teaterproduksjoner av og med frilansmedlemmer i forbundet. Fondet har søknadsfrist 1. april og 1. september hvert år.