I retten mot Panorama

I mai møtte Norsk Skuespillerforbund i København byrett der vi bisto tre av våre medlemmer som var stevnet for retten av sin agent Panorama Agency.

 

Den 18. – 20. mai var Norsk Skuespillerforbund til stede i København for å bistå tre medlemmer i en rettssak som strakk seg over tre dager. I løpet av 2020 og 2021 ble disse tre medlemmene saksøkt av Panorama Agency (Panorama), for betaling av agent-fee etter avtalens opphør. Panorama er et dansk agentbyrå som over årene har hatt mange norske skuespillere i stallen. De siste årene har vi blitt kontaktet av et tyvetalls skuespillere som har ønsket å avslutte sitt samarbeid med Panorama, fordi de ikke har følt seg tilstrekkelig ivaretatt av agentselskapet. Beskyldningene mot Panorama har vært mange; de har ikke skaffet skuespillerne jobber, de har opptrådt uprofesjonelt overfor både skuespillere og produsenter, noen mener at agentselskapet har gjort det vanskeligere å få jobb og i noen tilfeller mener skuespillerne til og med at agentselskapet har gjort at man mistet jobben. Vi har forsøkt å ha en dialog med Panorama underveis i prosessen for å unngå en rettssak, men det har dessverre vært umulig å komme til enighet om en rimelig løsning ut ifra de faktiske omstendighetene.

 

Hvorfor København?

I kontraktene som var inngått, var det avtalt at eventuelle tvister skulle løses etter dansk lov, i København byrett. Det kan by på utfordringer, både språklig sett og praktisk. Bare det å finne en dansk advokat, og følge med i saken har vært en utfordring når alt har foregått på et annet språk. Her snakker vi ikke bare om forskjellen mellom norsk og dansk, men også at man skal kommunisere i en annen kontekst enn de fleste skuespillere er vant med. Underveis i rettssaken var det en tolk tilstede, og selv om det heldigvis var begrenset behov for tolken bidrar det til å gjøre en allerede ubehagelig situasjon enda mer usikker.

At en eventuell tvist skal avgjøres i et annet land er noe man kan avtale når man inngår kontrakten. Vi anbefaler at man tenker seg nøye om før man signerer på en kontrakt der eventuelle tvister skal løses etter andre lands regler. Det gjør vår mulige bistand mer begrenset, og balansen i kontraktsforholdet forskyves når agenten får en fordel i form av kjennskap til egne lover og egen domstol. Trusselen om rettslige eller juridisk konsekvenser mot skuespillere har vi dessverre sett altfor ofte, og når man legger til at slike «konsekvenser» kan skje i et fremmed land, etter fremmede regler og på et fremmet språk har det dessverre betydd at alt for mange har kviet seg for å ta konflikten.

I alle tilfeller er det en fordel å føre saken for eget lands domstol der man også kjenner både regelverket og prosedyrene bedre. Etter å ha vært gjennom en runde i danske domstoler har vi lært at man bør tenke seg ekstra nøye om før man signerer på slike vilkår – og er man i tvil bør man alltid forhøre seg med oss i forbundet.

I København byrett: Fr.v. Advokat Sven Hougaard, Norsk Skuespillerforbunds jurister Eirin Aavik og Kristine Sollid Olthuis, og Dansk Skuespillerforbunds jurist Morten Holst Lisby.

 

Et usedvanlig og urimelig vilkår

Helt sentralt i rettssaken står spørsmålet om gyldigheten av et vilkår i kontrakten, som gjelder betaling av agenthonorar etter at kontaktperioden er utløpt. Kontraktene som saken dreide seg om ble inngått i 2012, og inneholder i første omgang en uoppsigelig bindingstid på to år. Hvis en skuespiller, eller Panorama, skulle ønske å si opp kontrakten er det først etter denne perioden på to år oppsigelsen er mulig. Når man da sier opp har man i disse kontraktene en oppsigelsestid på 6 måneder, som i seg selv er lengre enn de fleste andre agenter opererer med. I oppsigelsesperioden gjelder kontrakten på samme vilkår, som betyr at man fortsetter å betale full agent-fee av alle inntektene sine.

Sakens springende punkt er hva som skjer etter oppsigelsestiden har utløpt. I kontrakten reguleres en såkalt «ettervederlagsperiode», der skuespilleren skal fortsette å betale provisjon til agenten – helt uavhengig av om agenten har vært involvert i arbeidet. De første 6 månedene etter oppsigelsesperioden er utløpt skal skuespilleren fortsette å betale 15 % av alle sine inntekter, og de neste 12 månedene deretter halveres dette til 7,5 %. Får skuespilleren jobb i utlandet forlenges perioden på 12 måneder til hele 36 måneder.

Denne ettervederlagsperioden mener Norsk Skuespillerforbund er urimelig. Under rettssaken kom det frem at agenten får agent-fee på alt skuespilleren gjør – uavhengig av om agenten har vært involvert i arbeidet – både i kontraktsperioden og i ettervederlagsperioden. Vi mener det er helt usedvanlig at den ene parten i en gjensidig avtale skal betale uten noen form for motytelse. Som i enhver annen avtale, må også en agentavtale ha en rimelig balanse mellom det man betaler og det man får igjen – og det må også være mulig å komme seg ut av kontrakten hvis man ikke får det man betaler for.

Panorama har i ettertid fjernet dette vilkåret i sine kontrakter. De har erstattet dette punktet med et nytt punkt, som innebærer at skuespillerne slipper å betale provisjon av alle inntekter i opptil 42 måneder, men at de istedenfor skal betale provisjon av alle etterfølgende sesonger av drama-serier eller filmer som er inngått i kontraktsperioden. Også dette vilkåret kan by på problemer, der skuespillere kan risikere å måtte betale en agent-fee mange år etter kontraktens utløp – selv der agenten ikke har hatt noe med den opprinnelige sesongen, og selvsagt heller etterfølgende sesonger, å gjøre. Å bytte et urimelig vilkår med et annet urimelig vilkår gjør ikke kontraktene mer rimelig.

 

En standard?

Vilkåret om ettervederlag i kontraktene fra 2012 er i strid med retningslinjer for agentvirksomhet både hos dansk og norsk skuespillerforbund. Panorama har på sin side hele veien hevdet at vilkåret er «standard».

Dette svarer ikke til den virkelighetsoppfattelse som Norsk Skuespillerforbund har. Tvert imot kjenner verken vi eller Dansk Skuespillerforbund til slike vilkår i andre agentavtaler. Vi har derfor under rettsaken bedt Panorama om dokumentasjon for deres påstand om at bestemmelser om et slikt ettervederlag er en skandinavisk, europeisk eller internasjonal standard. Dette har vi fortsatt ikke fått dokumentert.

 

En langsiktig strategi?

Et annet sentralt poeng i saken var hvorvidt Panorama hadde skaffet skuespillerne jobber, og om de hadde utarbeidet en langsiktig strategi for deres karriere – slik det sto i kontrakten at agenten pliktet å gjøre. Med ett unntak kom det frem at agenten ikke har skaffet noen av de tre skuespillerne en eneste jobb, i løpet av de årene kontraktsforholdet varte. Panoramas påstand om at de hadde skaffet skuespillerne jobber i konkrete produksjoner ble tilbakevist med dokumentasjon fra samtlige produsenter som alle var tydelige på at Panorama ikke hadde vært involvert i arbeidet om å skaffe skuespillerne disse rollene. Agentens arbeid hadde – på tross av det som sto i kontrakten – i praksis dreid seg om å forhandle kontrakter på vegne av skuespillerne. Dette mottok de 15 % av det fremforhandlede beløp for, selv om forhandlingene ikke alltid førte til høyere honorar av den grunn. I tillegg hadde Panorama gitt informasjon til skuespillerne om utenlandske agenter de kunne samarbeide med, der skuespilleren selv kunne velge å reise for å møte disse – på egen regning.

I kontraktene står det et helt avsnitt om Panoramas forpliktelser overfor skuespillerne. Både som en del av forberedelsen av rettsaken, og under selve rettsaken, ble Panorama bedt om å komme med konkrete eksempler på strategier, planer eller andre av deres forpliktelser overfor hver enkelt av de tre saksøkte skuespillerne. Dette ble aldri fremlagt, og i den grad agenten la muntlige planer underveis ble skuespillerne aldri informert om at dette var gjort.

Det er altså viktig at du som skuespiller sørger for å få skrevet inn i kontrakten hva agenten skal bidra med, og om du opplever at agenten ikke leverer på det de sier de skal gjøre bør du kontakte oss eller annen juridisk bistand for hjelp til å si opp kontraktsforholdet eller ta tak i det som ikke blir fulgt opp.

 

“Hvis bare alle var som jeg – så ville alt bli bra”

Det er sammensatte grunner til at skuespillerne ønsker å komme ut av kontrakten med Panorama. Det som går igjen er Panoramas fremgangsmåte overfor produsentene i Norge, og at de var nær ved å miste jobber når kontrakten ble forhandlet med Panorama. Panorama har ifølge skuespillerne bidratt til et økt konfliktnivå med produsentene, noe som igjen har gjort hverdagen vanskeligere og mer komplisert for skuespillerne. Skal man betale 15 % for en tjeneste forventer man å få noe igjen, og når de aldri så gevinsten av agentforholdet var det heller ikke naturlig å bli i samarbeidet.

Gjennom denne saken har vi i Norsk Skuespillerforbund blitt enda mer bevisste på fallgruver i agentkontrakter, og hva som skal til for å sikre at forholdet mellom agent og skuespiller skal fungere optimalt. Det er helt sentralt at man inngår jevnbyrdige kontrakter der man blir enige om forventninger begge veier – hva ønsker du at agenten skal bidra med, og hva forventer agenten av deg. Underveis i agentforholdet må man forvente god dialog, og hvis det ikke ble slik man har tenkt må det være mulig å komme ut av kontrakten uten å risikere å være fanget i en kontrakt i årevis uten exit-muligheter.

 

 

Publisert: 03.06.2022
Tekst: Norsk Skuespillerforbund
Sist oppdatert: 03.06.2022
Foto: Anders Bredmose

Andre saker

Veiledning for en god castingprosess

Gode råd for å sikre et godt samarbeid mellom skuespillere og castere, og bidra til ryddige og profesjonelle rekrutteringsprosesser i TV- og filmbransjen. 

Heddaprisen 2023

Søndag 18. juni ble Heddaprisene delt ut på Oslo Nye Teater. Vi gratulerer samtlige vinnere, og de nominerte.

Det settes av midler til Oslo Nye Teater i revidert budsjett.

Fagforbundet Teater og Scene, NTL, Creo og Norsk Skuespillerforbund har i lang tid jobbet hardt for å sikre Oslo Nye Teaters framtid. Etter mye politisk arbeid fra vår side ble det i dag klart at byrådet setter av 30 millioner kroner til Oslo Nye Teater i revidert budsjett.   – Vi er lettet over at medlemmene våre […]