Forlik i saken om «The Book of Mormon» på Kilden

Nyttårsaften undertegnet Det Norske Teatret (DNT) og Norsk Skuespillerforbund (NSF) en avtale om ulempekompensasjon for skuespillerne som medvirket i «The Book of Mormon» på Kilden Teater i Kristiansand våren 2018.

 

Utgangspunktet for forliket er en lokal avtale som er inngått mellom teatret og krinsen med hjemmel i overenskomstens punkt 5.2.1 (turnébestemmelsene). Konkret innebærer avtalen et kompromiss hvor samtlige medvirkende skuespillere mottar halvparten av turnébestemmelsenes ulempekompensasjon og diettgodtgjørelse etter såkalt «brakkesats».

Bakgrunnen for den langvarige konflikten er at NSF og arbeidsgiverforeningen Spekter er uenige om hvorvidt reiser hvor man ligger stille over lengre tid mens man spiller utenfor teatrets egne lokaler, er omfattet av turnébestemmelsene eller ikke. Spekter mener at de ikke er det, og da blir konsekvensen at skuespillerne ikke har krav på noen form for ulempetillegg. NSF mener at denne typen reiser også er omfattet, og at dersom det skal avtales lavere ulempetillegg enn det som følger av overenskomsten, må dette skje i en lokal avtale med hjemmel i punkt 5.2.1.

Fram til sommeren 2020 hadde vi en rekke møter med teatret og Spekter uten at vi klarte å bli enige. Skuespillerne mottok i denne perioden verken diett eller ulempekompensasjon slik de etter NSF sitt syn hadde krav på. Derfor tok NSF ut stevning for arbeidsretten mot både DNT og Spekter for å få en endelig avklaring. Saken var berammet for retten den 19. og 20. januar i år.

I romjulen fikk vi imidlertid på plass avtalen med DNT hvor partene er enige om at saker av denne typen skal løses i lokalt fremforhandlede avtaler med hjemmel i punkt 5.2.1. Skuespillerne vil med bakgrunn i denne avtalen motta den avtalte ulempekompensasjonen. Dersom vi ikke hadde tatt ut stevning eller dersom vi hadde tapt saken for arbeidsretten, hadde resultatet vært at de medvirkende skuespillerne ikke fikk noen form for kompensasjon knyttet til oppholdet i Kristiansand. Spekter på sin side fastholder riktig nok sitt prinsipielle standpunkt, men har heller ikke protestert mot avtalen som er inngått mellom DNT og NSF.

NSF har derfor valgt å forlike saken mot DNT, og også å frafalle saken mot Spekter. Vi tar for gitt at denne typen spørsmål i fremtiden blir løst gjennom konstruktive lokale forhandlinger med etterfølgende enighet mellom teatrene og de lokale tillitsvalgte om gode kompromissløsninger, og at slike lokale avtaler forankres i kapittel 5.2 i overenskomsten. Avtalen som nå er inngått med DNT, forplikter dette teatret til å følge denne modellen (uten at den danner presedens når det gjelder kompensasjonens størrelse), og den vil samtidig kunne brukes som utgangspunkt når vi skal forhandle om lokale avtaler på andre teatre i fremtiden.

Norsk Skuespillerforbund er glad for at denne saken har fått en avslutning, og vi vil takke ledelsen og våre tillitsvalgte på Det Norske Teatret for den konstruktive og løsningsorienterte innstillingen de har gått inn i forhandlingene med!

 

Publisert: 15.01.2021
Tekst: Norsk Skuespillerforbund
Sist oppdatert: 15.01.2021
Foto: NSF

Andre saker

Veiledning for en god castingprosess

Gode råd for å sikre et godt samarbeid mellom skuespillere og castere, og bidra til ryddige og profesjonelle rekrutteringsprosesser i TV- og filmbransjen. 

Heddaprisen 2023

Søndag 18. juni ble Heddaprisene delt ut på Oslo Nye Teater. Vi gratulerer samtlige vinnere, og de nominerte.

Det settes av midler til Oslo Nye Teater i revidert budsjett.

Fagforbundet Teater og Scene, NTL, Creo og Norsk Skuespillerforbund har i lang tid jobbet hardt for å sikre Oslo Nye Teaters framtid. Etter mye politisk arbeid fra vår side ble det i dag klart at byrådet setter av 30 millioner kroner til Oslo Nye Teater i revidert budsjett.   – Vi er lettet over at medlemmene våre […]