Knut Alfsen, forbundsleder Norsk Skuespillerforbund, signerer protokollen. Her sammen med forhandlingsutvalgsmedlem Paul-Ottar Haga (t.v.) og Bjørn Skrattegård, forhandlingsdirektør Spekter.

Enighet mellom Norsk Skuespillerforbund og Spekter

Tirsdag 27. oktober kl. 23.26 ble protokollen for hovedoppgjøret mellom NSF og Spekter på teatersektoren for 2020 undertegnet. Forhandlingsresultatet ble sendt til alle stemmeberettigede medlemmer på uravstemning, og resultatet er nå godkjent. 

 

Forhandlingsutvalget ble ledet av forbundsleder Knut Alfsen og bestod i år i tillegg av Per Emil Grimstad, Paul-Ottar Haga, Anne E. Kokkinn og Maria Austgulen. Generalsekretær Anders Bredmose, juridisk rådgiver Kirsten Vikesland Mæhle og juridisk rådgiver Eirin Aavik fra administrasjonen i Norsk Skuespillerforbund var også med i forhandlingsdelegasjonen.

Hovedinnhold i forhandlingsresultatene i hovedoppgjøret for teatersektoren:

Vårt hovedkrav var en presisering av det som allerede ligger i gjeldende bestemmelse om ukefridager, da vi er bekymret for utviklingen med et økende arbeidspress som går på helsen løs for mange skuespillere. På den bakgrunn ble vi enige med Spekter om følgende presisering av avsnitt 3.1.6 (vår understreking):

”Arbeidstaker skal en gang i uken ha en sammenhengende fritid (ukefridag) på minst 35 timer, og slik at det alltid inngår et helt kalenderdøgn. Denne fritid skal fortrinnsvis gis på søndag. I tillegg til ukefridag skal det i størst mulig utstrekning gis ytterligere en fridag som skal strekke seg over et helt kalenderdøgn. Denne fridag skal så vidt mulig gis i sammenheng med ukefridagen, og minst slik at arbeidstaker skal ha 2 sammenhengende fridager i løpet av 21 dager.

Ordlyden i bestemmelsen er altså uendret, med unntak av den siste leddsetningen (understreket) som er ny og som inneholder en presisering av den opprinnelige teksten. Skuespillere skal, som før, i utgangspunktet ha fri to sammenhengende dager i uken. Ordlyden åpner likevel for en fleksibilitet for teatrene som disse har vist seg å forvalte ulikt. Den «nye» presiseringen innebærer at for en del av våre medlemmer så vil det å ha krav på minst 2 sammenhengende dager i løpet av 21 dager definitivt være en forbedring av dagens situasjon for mange av våre medlemmer.

Det ble avtalt en lønnsregulering på 1,07 %, hvilket er i tråd med reguleringen på andre områder. Reguleringen skal gjelde f.o.m. 1. april 2020, dog slik at dette ikke gjelder for de som måtte ha fratrådt deres stilling med mindre dette skyldes at man har gått av med pensjon.

I løpet av forhandlingene frafalt Spekter sitt krav om regulering av turnébestemmelsene, herunder en større omstrukturering som innebar at «gjestespill» og oppsøkende teater skulle plasseres utenfor punkt 5.2 om turné, samt at det skulle innføres en bestemmelse om at ulempetillegget for «gjestespill» skulle halveres. Partene avtalte å fortsette det pågående partsarbeidet på området.

Selv om Norsk Skuespillerforbund denne gangen ikke stilte krav om en livsvarig og kjønnsnøytral pensjonsordning, så støtter Norsk Skuespillerforbund FTS, Creo og NTL sitt krav på dette området. Norsk Skuespillerforbund har i protokollen for dette års oppgjør poengtert at vi – i det tilfelle det skjer endringer i pensjonsordningene i teatersektoren – krever at dette tas opp ved førstkommende tarifforhandlinger.

Styret i Norsk Skuespillerforbund anbefaler årets forhandlingsresultat.

Protokoll for hovedoppgjøret 2020

Publisert: 06.11.2020
Tekst: Mari Thune Husvik
Sist oppdatert: 17.12.2020
Foto: Anders Bredmose

Andre saker

Veiledning for en god castingprosess

Gode råd for å sikre et godt samarbeid mellom skuespillere og castere, og bidra til ryddige og profesjonelle rekrutteringsprosesser i TV- og filmbransjen. 

Oslo Nye Teater er reddet!

Fagforbundet Teater og Scene, NTL, Creo og Norsk Skuespillerforbund har i lang tid jobbet hardt for å sikre Oslo Nye Teaters framtid. Etter mye politisk arbeid fra vår side ble det i dag klart at byrådet setter av 30 millioner kroner til Oslo Nye Teater i revidert budsjett.   – Vi er lettet over at medlemmene våre […]