Kristine Karåla Øren, forbundsleder i Norske Dansekunstnere, og Knut Alfsen, forbundsleder Norsk Skuespillerforbund, signerer protokollen. Her sammen med Bjørn Skrattegård, forhandlingsdirektør i Spekter. 

Enighet mellom Norsk Skuespillerforbund og Spekter i hovedoppgjøret for 2022

Mandag 9. mai kl. 19.08 ble protokollen for hovedoppgjøret mellom NSF og Spekter på teatersektoren for 2022, undertegnet. Forhandlingsresultatet ble sendt til alle stemmeberettigede medlemmer på uravstemning, og resultatet er nå godkjent.

 

Forhandlingsutvalget ble ledet av forbundsleder Knut Alfsen og bestod i år i tillegg av Per Emil Grimstad, Geir Kvarme, Anne E. Kokkinn, Jon Vegard Hovdal og Madeleine B. Nilsen. Generalsekretær Anders Bredmose, juridisk rådgiver Eirin Aavik og juridisk rådgiver Kristine Sollid Olthuis fra administrasjonen i Norsk Skuespillerforbund var også med i forhandlingsdelegasjonen.

Hovedinnhold i forhandlingsresultatene i hovedoppgjøret for teatersektoren:

Alle trinn i A-tabellen får kronetillegg på 20.350 kr. pr. år. Dette tilsvarer etter Spekters beregninger en økning av gjennomsnittslønnen på 3,7 %. Endringen gjelder f.o.m. 1. april 2022. Den gjelder ikke for de som har fratrådt sin stilling med mindre dette skyldes at de har gått av med pensjon.

Både Norsk Skuespillerforbund og Spekter måtte frafalle flere krav i forhandlingene. Partene er enige om at Teateroverenskomsten på mange områder er utdatert og må oppdateres. Når man likevel ikke kommer til enighet, er det i stor grad fordi man mangler en felles forståelse av hvordan og hvor mye skuespillere faktisk jobber. For å bedre fremtidige forhandlinger fikk Norsk Skuespillerforbund gjennomslag for at det skal gjennomføres en ekstern utredning av hvordan skuespillerhverdagen i praksis er organisert. På denne måten håper vi på sikt å få en fornyelse av overenskomsten.  

I tillegg til ovenstående ble partene enig om å etablere fire såkalte partsarbeider.

Styret i Norsk Skuespillerforbund anbefaler årets forhandlingsresultat.

Protokoll for hovedoppgjøret 2022

 

Publisert: 20.05.2022
Tekst: Norsk Skuespillerforbund
Sist oppdatert: 23.05.2022
Foto: Norsk Skuespillerforbund

Andre saker

Æresmedlemmer 2023

Norsk Skuespillerforbunds æresmedlemskap ble innstiftet allerede i år 1900 og kan ifølge forbundets vedtekter tildeles «personer som har hatt spesiell betydning for forbundet, scenekunsten eller skuespilldiktningen». Forbundets første æresmedlem var Bjørn Bjørnson, Nationaltheatrets første sjef. Siden da har mange store scenepersonligheter blitt tildelt prisen, som Johanne Dybwad, Peer Aabel, Wenche Foss og Liv Ullman, og mer […]

Kunstnerforsikringen

Den 19. oktober arrangerte Kunstnerforsikringen og Norsk Skuespillerforbund et webinar. Gjennom Kunstnerforsikringen kan du som medlem i Norsk Skuespillerforbund få et gunstig tilbud på forsikringer.

Veiledning for en god castingprosess!

Norsk Skuespillerforbund inviterte til et møte mellom castere og skuespillere i mai 2022, etter initiativ fra NSFs kretser og enkeltmedlemmer. Ønsket var å invitere til dialog for å skape en bedre forståelse mellom castere og skuespillere, og enes om retningslinjer for hvordan gode rekrutteringsprosesser kan gjennomføres. På dette møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående […]