Enighet mellom Norsk Skuespillerforbund og Spekter

Tirsdag 11. mai 2021 forhandlet Norsk Skuespillerforbund og Spekter i årets mellomoppgjør på teaterområdet. Partene er kommet til enighet.

 

I år er det mellomoppgjør. Det vil si at det bare forhandles om lønn. Endringer i selve tariffavtalen tas opp til forhandling i neste hovedoppgjør, i 2022.

Forhandlingsutvalget ble ledet av forbundsleder Knut Alfsen og bestod i år i tillegg av Geir Kvarme, Jon Ketil Johnsen, Paul-Ottar Haga og nestleder Anne E. Kokkinn. Generalsekretær Anders Bredmose og juridisk rådgiver Thea Austgulen fra administrasjonen i Norsk Skuespillerforbund var også med i forhandlingsdelegasjonen.

– Selv om vi ikke fikk gehør for alle våre krav i mellomoppgjøret er vi likevel fornøyd med resultatet. Vi fikk startet arbeidet med å få utarbeidet et mer korrekt tallgrunnlag, og innledet en viktig diskusjon om hvilke forhold i teaterbransjen som skal tillegges vekt i forhandlingene om fremtidige lønnsoppgjør. Konkret fikk vi igjennom en økning av A-regulativet som sikrer våre medlemmer en solid reallønnsvekst, uttaler Knut Alfsen.

I lønnskravet som Norsk Skuespillerforbund satte fram i årets forhandlinger, tok vi utgangspunkt i lønnsveksten til journalister i NRK, og ikke i den prosentvise økningen i lønnsmassen til arbeiderne i den konkurranseutsatte industrien (den såkalte «frontfagsrammen»). Videre krevde vi et bedre tallmateriale som grunnlag for fremtidige lønnsforhandlinger.

Det ble avtalt en lønnsøkning på 3,0 % på alle trinn i A-regulativet, med virkning fra 1. april 2021. Reguleringen omfatter ikke arbeidstakere som har fratrådt stillingen, med mindre dette skyldes at man har gått av med pensjon.

Se oppdaterte satser

I tillegg ble det avtalt at det skal nedsettes et partssammensatt utvalg med sikte på å avklare prinsippene for fastsettelse av lønnsmassen for kommende tarifforhandlinger. Endelig ble partene enige om, gjennom et annet partsarbeid, å fortsette diskusjonen om utgangspunktet for fremtidige lønnsforhandlinger.

Creo, Fagforbundet teater og scene og NTL stilte i hovedoppgjøret i 2020 krav om en ny pensjonsordning ved teatrene. Partene kom ikke til enighet og avtalte å gjenoppta forhandlingene om pensjonsordning i dette års mellomoppgjør. Norsk Skuespillerforbund stilte ikke et slikt krav i 2020 og det har derfor ikke vært en del av våre forhandlinger i år. Det henvises til vår merknad i forbindelse med siste års hovedoppgjør.

Protokoll for mellomoppgjør 2021

 

Publisert: 12.05.2021
Tekst: Mari Thune Husvik
Sist oppdatert: 12.05.2021
Foto: NSF

Andre saker

Frokostmøte med NSF og NoDa

Onsdag 23. juni inviterer Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere til digitalt frokostmøte om hets og trakassering av kunstnere.

God morgen, tillitsvalgte!

Vi lanserer en lavterskel morgenkaffeprat mellom de tillitsvalgte landet rundt og noen av oss tilhørende kontoret i Oslo.