Enighet mellom Norsk Skuespillerforbund og Spekter

Tirsdag 11. mai 2021 forhandlet Norsk Skuespillerforbund og Spekter i årets mellomoppgjør på teaterområdet. Partene er kommet til enighet.

 

I år er det mellomoppgjør. Det vil si at det bare forhandles om lønn. Endringer i selve tariffavtalen tas opp til forhandling i neste hovedoppgjør, i 2022.

Forhandlingsutvalget ble ledet av forbundsleder Knut Alfsen og bestod i år i tillegg av Geir Kvarme, Jon Ketil Johnsen, Paul-Ottar Haga og nestleder Anne E. Kokkinn. Generalsekretær Anders Bredmose og juridisk rådgiver Thea Austgulen fra administrasjonen i Norsk Skuespillerforbund var også med i forhandlingsdelegasjonen.

– Selv om vi ikke fikk gehør for alle våre krav i mellomoppgjøret er vi likevel fornøyd med resultatet. Vi fikk startet arbeidet med å få utarbeidet et mer korrekt tallgrunnlag, og innledet en viktig diskusjon om hvilke forhold i teaterbransjen som skal tillegges vekt i forhandlingene om fremtidige lønnsoppgjør. Konkret fikk vi igjennom en økning av A-regulativet som sikrer våre medlemmer en solid reallønnsvekst, uttaler Knut Alfsen.

I lønnskravet som Norsk Skuespillerforbund satte fram i årets forhandlinger, tok vi utgangspunkt i lønnsveksten til journalister i NRK, og ikke i den prosentvise økningen i lønnsmassen til arbeiderne i den konkurranseutsatte industrien (den såkalte «frontfagsrammen»). Videre krevde vi et bedre tallmateriale som grunnlag for fremtidige lønnsforhandlinger.

Det ble avtalt en lønnsøkning på 3,0 % på alle trinn i A-regulativet, med virkning fra 1. april 2021. Reguleringen omfatter ikke arbeidstakere som har fratrådt stillingen, med mindre dette skyldes at man har gått av med pensjon.

Se oppdaterte satser

I tillegg ble det avtalt at det skal nedsettes et partssammensatt utvalg med sikte på å avklare prinsippene for fastsettelse av lønnsmassen for kommende tarifforhandlinger. Endelig ble partene enige om, gjennom et annet partsarbeid, å fortsette diskusjonen om utgangspunktet for fremtidige lønnsforhandlinger.

Creo, Fagforbundet teater og scene og NTL stilte i hovedoppgjøret i 2020 krav om en ny pensjonsordning ved teatrene. Partene kom ikke til enighet og avtalte å gjenoppta forhandlingene om pensjonsordning i dette års mellomoppgjør. Norsk Skuespillerforbund stilte ikke et slikt krav i 2020 og det har derfor ikke vært en del av våre forhandlinger i år. Det henvises til vår merknad i forbindelse med siste års hovedoppgjør.

Protokoll for mellomoppgjør 2021

 

Publisert: 12.05.2021
Tekst: Mari Thune Husvik
Sist oppdatert: 12.05.2021
Foto: NSF

Andre saker

Netflix utvider samarbeidet med Norsk skuespillerforbund tilsvarende det med Norsk Filmforbund – viktige partnerskap for norsk film- og TV-bransje

Oslo, 10. november 2022 – I dag kunngjør Netflix et utvidet samarbeid med Norsk skuespillerforbund til også å omfatte film. Denne avtalen ligner filmavtalen som Norsk Filmforbund og svenske Fackförbundet Scen & Film (The Swedish Union for Performing Arts and Film) kunngjorde tidligere i år. Det nye rammeverket for film åpner for at skuespillere og […]

Pensjonsordningen på teatrene

Det sendes i disse dager ut informasjon fra institusjonsteatrene om de to parallelle pensjonsordningene som nå er opprettet. Dette er hybridpensjon og innskuddspensjon. Vi oppfordrer alle skuespillerne som jobber på institusjonsteater til å lese dokumentene nøye.

Endring av kontingent

Generalforsamlingen traff den 8. mai 2022 vedtak om at kontingentsatsene til Norsk Skuespillerforbund skulle justeres fra og med 1. januar 2023.