Enhver myndig person som oppfyller ett eller flere av nedenstående kriterier kan oppnå medlemskap i Norsk Skuespillerforbund.

Kriteriene

A.

Har fullført 3-årig godkjent skuespillerutdanning i Norge eller utlandet som gir en BA- eller BFA-grad, avhengig av studieland.*

B.

Er utenlandsk skuespiller tilsatt i Norge (medlemskapet gjelder for tilsettingsperioden) eller tidligere har oppfylt betingelsene for oppnåelse av medlemskap, og som kan dokumentere engasjement innenfor teater, film, revy, radio, fjernsyn og andre nært beslektede områder

C.

I tre sammenhengende år forut for søknad om medlemskap har hatt skuespilleryrket som hovedinntektskilde

Administrasjonen kan velge at søknad om medlemskap behandles og godkjennes av styret.

*Følgende norske skuespillerutdanninger på BA- nivå er godkjent av NOKUT: Kunsthøgskolen i Oslo (offentlig), Nord universitet (offentlig), Akademi for scenekunst ved Høgskolen i Østfold (offentlig), Musikkteaterhøyskolen/Westerdals/Høyskolen Kristiania (privat) og NSKI Høyskole (privat). For Norden og land utenfor Norden må utdanningen tilsvare de norske skuespillerutdanningene med hensyn til opptakskrav, nivå og varighet. Utdanningen må ha offentlig eller tilsvarende godkjenning i studielandet.

Assosierte medlemmer

A.

Som assosiert medlem kan styret vurdere å oppta personer som uten forutgående skuespillerutdanning utøver yrket innen norsk teater, film, revy, radio, fjernsyn og andre nært beslektede områder, og som kan dokumentere at de har skuespilleryrket som hovedinntektskilde.

Assosiert medlemskap kan fornyes ett år av gangen etter søknad. Etter 3 års assosiert medlemskap kan det søkes om fullt medlemskap.

B.

Barneskuespillere under 18 år (innen for eksempel teater, film, dubbing) kan søke om assosiert medlemskap. Søknaden behandles av administrasjonen. Styret fastsetter de nærmere vilkårene for assosiert barneskuespillermedlemskap. Barneskuespillere betaler samme kontingent som studenter under skuespillerutdanning. Assosiert barneskuespillermedlemskap kan fornyes ett år av gangen etter søknad.

Når et assosiert barneskuespillermedlem fyller 18 år, teller opp til 1 år som assosiert barneskuespillermedlem med i beregning av 3-årsregelen etter punkt 3.1.b).

Studentmedlemmer

Studenter under skuespillerutdanning godkjent av NSF (jf. punkt 3.1.a) har adgang til studentmedlemskap.

Passive medlemmer

A.

Medlem som ikke lenger utøver yrket som skuespiller, har adgang til å bli passivt medlem hvis vedkommende har vært medlem i minst 5 år

B.

Medlem som oppholder seg i utlandet i minst 6 måneder, og likeledes medlem som avtjener verneplikt i militær/siviltjeneste, har adgang til passivt medlemskap

C.

Skuespiller som blir teatersjef, kan beholde sitt medlemskap som passivt medlem

D.

Passivt medlemskap opphører etter 6 år, men kan forlenges etter særskilt søknad. Denne begrensningen gjelder ikke passive medlemmer som er pensjonister

Passive medlemmer i gruppene a) og b) mottar info fra forbundet.