Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

NRK Drama

Tariffavtale mellom Norsk rikskringkasting (NRK) og Norsk Skuespillerforbund om skuespillerarbeid i dramaproduksjoner i NRK. Oppdaterte satser med virkning fra 1. mai 2019.

Avtalen ble inngått 13. februar 2015, og gjelder for midlertidig ansatte skuespillere i dramaproduksjoner i NRK, med mindre disse i sitt øvrige tilsettingsforhold er omfattet av andre tariffavtaler i NRK.

Dokumenter:
 

Bilag til tariffavtalen jf. punkt 2:

Satser:


§ 3      Lønn

3.1.      Audiovisuelle produksjoner:

For skuespillerens arbeid i henhold til denne avtale betaler NRK følgende bruttolønn som inkluderer tilgjengeliggjøring som nevnt § 9:

3.1.1. For skuespillere over 18 år med mindre enn 5 års ansiennitet som skuespiller og for skuespillere med 3-årig skuespillerutdanning fra høyskole og mindre enn 2 års ansiennitet, skal lønnen utgjøre minimum:

kr.        677 111,- pr. år
kr.        54 171,- pr. måned
kr.        6 027,- pr. dag for arbeid i inntil 3 dagers varighet
kr.        4 604,- pr. dag for arbeid med varighet på 4 dager eller mer

3.1.2. For øvrige skuespillere skal lønnen utgjøre minimum:

kr.        947 824,- pr. år
kr.        94 797,- pr. måned
kr.        9 482,- pr dag for arbeid i inntil 3 dagers varighet
kr.        6 771,- pr. dag for arbeid med varighet på 4 dager eller mer

Arbeidets varighet skal i begge tilfeller være minimum 14 dager for skuespillere på månedlønn.

3.1.3.   Det kan avtales halvdagsarbeid dersom skuespillerens tilgjengelighet for NRK reduseres på grunn av skuespillerens øvrige arbeidsforhold.
Der barn medvirker og det foreligger særlige forhold som tilsier behov for halvdagsarbeid, kan det inngås avtale om dette mellom NRK og skuespilleren.
Der det foreligger andre særlige forhold som tilsier behov for halvdagsarbeid, kan det inngås avtale om dette mellom NRK og NSF.

3.1.4.  

Ett år utgjør 220 arbeidsdager.
En måned utgjør 21 arbeidsdager.
En dag utgjør 8 timer eksklusiv en halv times spisepause.
En halv dag utgjør 4 timer.
Timelønn utgjør 1/8 av det avtalte dagslønnen.

3.1.5.   Ved ”til rådighets ansettelse” betales en garantilønn på minimum kr. 54 171,- pr. måned. For faktisk arbeid i samme periode betaler NRK skuespilleren kr. 2 707,- pr. dag. Ved slik ansettelse står skuespilleren til rådighet for NRK, jf. pkt. 4.3. NRK kan inngå individuell avtale med skuespilleren om opsjon for deltagelse i ny sesong av produksjonen. Vederlag for dette avtales særskilt mellom NRK og skuespilleren.

3.1.6.   Dersom begge parter er enige, kan det avtales en samlet lønn for skuespillerens arbeid.
Slik avtale kan bare inngås dersom den samlede lønnen er minst kr 10 834,- pr. dag eller minst kr 108 337,- pr. måned.
Ved slik avtale bortfaller skuespillerens krav på tillegg etter pkt. 3.1.7. og 5.5.

3.1.7.   Med mindre annet er skriftlig avtalt mellom partene, plikter skuespilleren å stille i tide til sminke- og kostymeprøve, leseprøve, prøveopptak og andre prøver NRK innkaller til. Slikt arbeid inngår i skuespillerens arbeidstid og honoreres med følgende satser, med mindre lønn utbetales i henhold til ovennevnte bestemmelser:

Leseprøver:  kr. 868,- pr. time
Kostyme- og sminkeprøver:  kr. 541,- pr. time
Prøvefilming (utenom audition): kr. 2 322,-for inntil fire timer og kr. 4 449,- for fire til åtte timer
Første prøvefilming til castingbruk er vederlagsfri, med mindre det foreligger særlig avtale mellom partene. Opptak fra prøvefilming kan ikke offentliggjøres uten skuespillerens samtykke.

 

3.2.      Radioproduksjoner:

For skuespillerens arbeid i henhold til denne avtale betaler NRK følgende bruttolønn som inkluderer tilgjengeliggjøring som nevnt i § 9.

3.2.1. For medvirkning i dramatiske oppgaver skal honorar fastsettes etter satsene i gruppe I-IV nedenfor i forhold til oppgavens omfang, vanskelighetsgrad og art.

GRUPPE:

I

II

III

IV

Fremmøtehonorar inkl. 1 økt á 2,5 timer for oppdrag med 1-3 fremmøter:

kr.
2514,- 

kr.
2 999,-

kr.
3 423,-

kr.
3 577,-

Timehonorar:

kr.
1006,-

kr.
1 202,-

kr.
1 354,- 

kr.
1 432,-

Fremmøtehonorar inkl. 1 økt á 2,5 timer for oppdrag fra 4. fremmøte:

kr.
2322,-

kr. 2805,-

kr. 3193,-

kr. 3386,-

Timehonorar:

kr. 929,-

kr. 1122,-

kr. 1279,-

kr. 1354,-

3.2.2. I enkle oppdrag der skuespillerens medvirkning er av kort varighet, skal honorar fastsettes etter avtale i det enkelte tilfelle.

3.2.3. Skuespilleres opplesning i radio honoreres på følgende måte:

Prosa:

For de første 20 minutter sendetid               kr.        316,- pr. minutt
For de neste 20 minutter sendetid                kr.        256,- pr. minutt
For de neste 20 minutter sendetid                kr.        188,-pr. minutt
Utover 60 minutter sendetid                         kr.        124,- pr. minutt

Lyrikk:

For de første 3 minutter sendetid                 kr.         625,- pr. minutt
Utover 3 minutter sendetid                           kr.        316,-pr. minutt

Tidsberegningen gjelder for det enkelte verk eller flere verk av samme forfatter.
Minstehonorar for opplesning av prosa og lyrikk er kr. 3 158,-.

3.2.4. Med mindre annet er skriftlig avtalt, plikter skuespilleren å møte i tide til møter og oppgaver av ikke-kunstnerisk art (herunder sminke- og kostymeprøver), som NRK innkaller til. Skuespilleren skal honoreres for faktisk medgått tid pr. påbegynt hel time og for minimum 2 timer. Timehonoraret er kr. 541,-.

3.2.5. Arbeidstid regnes i én økt á 2 ½ time. Arbeid utover én økt honoreres med påbegynt timesats.

3.3.      Lønn utbetales i henhold til NRKs rutiner og skattetrekk foretas i henhold til gjeldende regler. Lønn utbetales senest innen 4 uker etter avsluttet medvirkning, dersom annen betalingsordning ikke er avtalt mellom skuespilleren og produksjonsledelsen.

Når skuespillerens samlede tilgodehavende utgjør mindre enn kr.  937,- kan NRK avvente utbetaling til det samlede tilgodehavendet overstiger nevnte beløp. Utbetaling skal uansett finne sted ved kalenderårets slutt.

3.4.      Feriepenger utbetales i henhold til ferielovens til enhver tid gjeldende bestemmelser.